Noter

Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Kundfordringar
I redovisade kundfordringar ingår fordran med 35 438 KSEK (62 637), fakturerade på uppdrag av dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB, 1 313 KSEK (1 647) fakturerat på uppdrag av Biogas Brålanda AB samt 5 582 KSEK (0) fakturerat på uppdrag av Grönt Bränsle i Sverige AB.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende värme, elnät och elhandel redovisas i enlighet med avläst förbrukning. Intäkter avseende vatten redovisas i enlighet med fakturerad förbrukning. Intäkter avseende övriga tjänster redovisas vid leverans till kunden. All försäljning redovisas netto exkl moms och eventuella rabatter.

Anslutningsavgifter
Grundprincipen är att alla servis- och anslutningsavgifter intäktsförs när anläggningen tas i bruk. Anslutningsavgifter för vatten intäktsförs över den beräknade ekonomiska livslängden för anläggningarna och anslutningsavgifter för fiber till villor reduceras med direkta kostnader och resterande del periodiseras över nyttjandeperioden.

Fastigheter och anläggningar
Fastigheter och anläggningar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Räntor under byggnadstiden ingår ej i anskaffningsvärdena.

Avskrivning enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

– El- och värmenät (distr anläggn) 3-5 %
– VA-anläggningar 2-20 %
– Byggnader 2-10 %
– Byggnadsinventarier 4-20 %
– Maskiner och inventarier 10-33 %

Immateriella tillgångar
Licenser skrivs av under nyttjandetiden.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella, redovisas i den juridiska personen som operationella leasingavtal. I koncernredovisningen redovisas finansiella leasingavtal som inköp av anläggningstillgång och upptagande av lån. Leasingavgiften ersätts med avskrivning, räntekostnad och uppskjuten skatteskuld.

Lager
Lagret, som består av främst biobränsle och utsläppsrätter, upptages till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Monopolverksamhet
Moderbolaget bedriver taxefinansierad monopolverksamhet inom vatten och avlopp samt del av avfall och återvinningsverksamheten. VA lyder under lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och avfall och återvinning under Miljöbalken (1998:808). Verksamheterna skall enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen, vilket innebär att intäkter högst får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om högre intäkter tagits ut avsättes de till fond för framtida investeringar eller skuldföres för återbetalning till kundkollektivet inom tre år.

Statliga stöd
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Koncernredovisning
Dotterföretag
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Interna transaktioner har eliminerats. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Minoritetsintressen
Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning till årets resultat samt att eget kapital återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital.

 

Not 2

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i bokslutet.

Not 3

DERIVATINSTRUMENT

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Räntederivat
Nominellt värde1 125 000275 0001 125 000275 000
Verkligt värde3 687-2 4173 687-2 417
Elderivat
Nominellt värde24 69813 21524 69813 215
Verkligt värde24 51911 44524 51911 445

Koncernen utnyttjar olika typer av derivatinstrument (optioner, terminskontrakt och swappar) för att minska exponeringen för finansiella risker, främst på räntemarknaden. Värdeförändringar i den säkrade transaktionen ska motverkas av säkringsinstrumentet och på så sätt hantera fluktuationer på marknaden och därmed reducera eller minimera den ursprungliga risken. Alla derivat ingår i säkringsrelation enl K3, kap 11.

På balansdagen fanns inga derivatinstrument redovisade i balansräkningen. Verkligt värde på derivaten har beräknats med de kostnader och intäkter som hade orsakats om kontrakten stängts på balansdagen.

Not 4

ANSLUTNINGSAVGIFTER

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Engångsersättningar i samband med anslutning av:
Elnät3 5635 557
00
Värme1 2612 5101 2612 510
Vatten3 2112 5923 2112 592
Stadsnät5 6966 4035 6966 512
13 73117 06210 16811 614

Not 5

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Moderbolaget
20192018
Andel av försäljningen som avser koncernföretag
6%
7%
Andel av inköpen som avser koncernföretag
3%
3%

Not 6

LEASINGAVTAL - OPERATIONELL LEASING LEASETAGARE

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till
11 23516 0157 472
14 141

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
9 7236 237
5 6014 766
Mellan 2 till 5 år7 9314 3391 990629
Senare än 5 år1 286000
18 94010 5767 5915 395

Not 7

ERSÄTTNING TILL REVISORER

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Revisionsuppdrag195
160120
100
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
47
463433
Övriga tjänster24502450
487206399133

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 8

PERSONAL

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
187,63181,35
146,87
142,73
varav kvinnor
51,0049,0447,5846,04
varav män
136,63132,3199,2996,69
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
2 1121 4821 9581 482
Pensionskostnader
361418353418
2 4731 9002 3111 900
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
86 64182 19467 98064 806
Pensionskostnader
7 8717 0316 1425 385
94 51289 22574 12270 191
Sociala kostnader
30 15328 25523 74422 346
Summa styrelse och övriga
127 138119 380100 17794 437

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
15131513
varav kvinnor
54
54
varav män
109
109
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
97
9
7
varav kvinnor
43
4
3
varav män
54
5
4

Avtal finns med verkställande direktören om en engångsersättning motsvarande sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida.

Not 9

RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Resultatandel Kalltorp Kraft HB, 50%
430298430298
Realisationsresultat
592695911 846
48956748912 144

Not 10

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Räntekostnader
5 6496 2465 6206 244
Förtidslösen, räntesäkringar
06 92806 928
Övriga finansiella kostnader
3 8633 7473 8633 747
9 51216 9219 48316 919

Not 11

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen20192018
Aktuell skatt-410
Uppskjuten skatt
-10 991-6 094
-11 032-6 094

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
64 17653 753

Skattekostnad 21,40% (22,00%)
-13 734-11 826

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
-200-176
Ej skattepliktiga intäkter
1359
Skattemässiga justeringar
14 20511 578
Underskottsavdrag som nyttjas i år
140365
Skatt hänförlig till tidigare år
-410
I år uppkomna underskottsavdrag-4240
Förändring Uppskjuten skatt
-10 991-6 094
Summa
-11 032-6 094


Moderbolaget20192018
Aktuell skatt-410
Uppskjuten skatt2 689557
2 648557

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
-77410 170

Skattekostnad 21,40% (22,00%)
166-2 237

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
-179-151
Ej skattepliktiga intäkter
132 606
Skattemässiga justeringar
0-359
Underskottsavdrag som nyttjas i år
0141
Skatt hänförlig till tidigare år-410
Förändring Uppskjuten skatt
2 689557
Summa
2 648557

Not 12

BYGGNADER OCH MARK

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde
194 218197 027186 172189 188
Inköp
39 10070538 620498
Försäljningar/utrangeringar
-5 488-2 738-5 488-2 738
Omklassificeringar
0-7760-776
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
227 830

194 218

219 304

186 172

Ingående avskrivningar
-104 486-100 181-102 361-98 348
Försäljningar/utrangeringar
4 0412 4854 0412 485
Omklassificeringar
07760776
Årets avskrivningar
-8 369-7 567-8 068-7 274
Utgående ackumulerade avskrivningar
-108 814-104 487-106 388-102 361
Utgående redovisat värde
119 01689 731112 91683 811

Redovisat värde byggnader
85 08566 93982 74464 470
Redovisat värde markanläggningar
27 21416 59224 69513 901
Redovisat värde mark
6 7176 2005 4775 440
119 01689 731112 91683 811

Not 13

DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde
1 226 834
1 180 441
861 279
802 296
Inköp
184 436
82 353
136 377
63 122
Försäljningar/utrangeringar
-7 401
-10 330
-356
0
Omklassificeringar
0
-25 630
0
-4 139
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 403 869

1 226 834

997 300

861 279

Ingående avskrivningar
-514 280
-511 267
-315 620
-296 512
Försäljningar/utrangeringar
4 770
8 837
131
0
Omklassificeringar
0
25 630
0
4 139
Årets avskrivningar
-39 624
-37 480
-24 331
-23 247
Utgående ackumulerade avskrivningar
-549 134
-514 280
-339 820
-315 620
Utgående redovisat värde
854 735
712 554
657 480
545 659

Not 14

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde
954 968
873 533
889 618
773 913
Inköp
111 660
122 856
111 660
156 954
Försäljningar/utrangeringar
-32 221
-7 520
-32 221
-7 348
Omklassificeringar
8 608
-33 901
0
-33 901
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 043 015

954 968

969 057

889 618

Ingående avskrivningar
-476 972
-478 441
-433 443
-438 774
Försäljningar/utrangeringar
28 471
5 981
28 471
5 925
Omklassificeringar
-284
33 901
0
33 901
Årets avskrivningar
-44 468
-38 413
-43 125
-34 496
Utgående ackumulerade avskrivningar
-493 253
-476 972
-448 097
-433 444
Utgående redovisat värde
549 762
477 996
520 960
456 174

För koncernen 2019 ingår i raden omklassificeringar förvärvade tillgångar i Grönt Bränsle i Sverige AB.

Not 15

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde
104 187
101 852
96 691
92 526
Inköp
30 484
10 969
30 173
10 110
Försäljningar/utrangeringar
-7 322
-8 634
-6 955
-5 945
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

127 349

104 187

119 909

96 691

Ingående avskrivningar
-55 238
-53 242
-49 650
-46 032
Försäljningar/utrangeringar
7 281
8 634
6 914
5 945
Årets avskrivningar
-13 483
-10 631
-12 663
-9 563
Utgående ackumulerade avskrivningar
-61 440
-55 239
-55 399
-49 650
Utgående redovisat värde
65 909
48 948
64 510
47 041

Not 16

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde
453 440
378 985
376 272
324 014
Inköp
238 973
325 436
205 569
282 942
Omklassificeringar
-365 272
-250 981
-316 901
-230 684
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

327 141

453 440

264 940

376 272
Utgående redovisat värde
327 141
453 440
264 940
376 272

Not 17

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget2019-12-312018-12-31
Företag
Antal/Kap.
Redovisat
Redovisat
Organisationsnummer
andel %
värde
värde
Trolhättan Energi Elnät AB
1
45 929
45 929
556686-0879
100%
Biogas Brålanda AB
1 340
5 960
5 960
556783-9450
67%
Grönt Bränsle i Sverige AB
1 020
3 750
0
559112-5405
51%
55 639
51 889

Not 18

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Koncernen2019-12-31
2018-12-31
Företag
SäteKap. andel %Redovisat värdeRedovisat värde
Organisationsnummer
Kalltorp Kraft HB2 790
2 360
969635-3524Trollhättan50%

Ingående anskaffningsvärde
2 360
18 639
Resultatandel Kalltorp Kraft HB
430298
Likvidering EnergiFokus AB
0
-16 577
Utgående redovisat värde
2 790
2 360

Moderbolaget2019-12-31
2018-12-31

Företag
SäteKap. andel %Redovisat värdeRedovisat värde
Organisationsnummer
Kalltorp Kraft HB2 790
2 360
969635-3524Trollhättan50%

Ingående anskaffningsvärde
2 360
7 062
Resultatandel Kalltorp Kraft HB
430
298
Likvidering EnergiFokus AB
0
-5 000
Utgående redovisat värde
2 790
2 360

Not 19

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen2019-12-31
2018-12-31
Sinfra Ek.för.
25
25
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB
315
315
Netwest Sweden AB
143
143
Brålanda-Frändefors Ek.för.
10
10
493
493

Moderbolaget2019-12-31
2018-12-31
Sinfra Ek.för.
25
25
Netwest Sweden AB
143
143
168
168

Not 20

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Förutbetalda försäkringspremier
154
1 712
134
624
Räntetak
2 773
0
2 773
0
Metanreducering
1 681
0
0
0
Biogasstöd
1 194
1 088
00
Övriga interimsfordringar
3 559
3 244
2 406
3 978
9 361
6 044
5 313
4 602

Not 21

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL

Antal aktier
Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång
10 000
1 000,00
Antal/värde vid årets utgång
10 000
1 000,00

Not 22

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Skulder till kreditinstitut1 023 000
1 007 000
1 023 000
1 007 000
Amortering inom 2 till 5 år
948 000
1 007 000
948 000
1 007 000
Amortering efter 5 år
75 000
0
75 000
0

Förutbetalda intäkter139 992
125 185
139 992
125 185
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
71 682
65 734
71 682
65 734
Förutbetalda anslutningsavgifter Fiber
62 610
59 451
62 610
59 451
Investeringsfond VA
5 700
0
5 700
0

Not 23

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

75 000

75 000

75 000

75 000

Kredit på koncernkonto. Krediten är gemensam för koncernen Trollhättan Energi AB.

Not 24

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Upplupen semester- och övertidsskuld
4 882
4 582
3 667
3 480
Sociala avgifter
3 859
3 608
2 942
2 814
Resultatfond Avfall och Återvinning
501
119
501
119
Resultatfond VA
0
8 294
0
8 294
Upplupna räntekostnader
526
1 425
526
1 425
Upplupen volymrabatt
0
690
0
690
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
3 547
3 157
3 547
3 157
Förutbetalda anslutningsavgifter fiber
2 907
2 660
2 907
2 660
Såda optioner utsläppsrätter
3 066
0
3 066
0
Övrigt
6 501
4 808
4 634
3 768
25 789
29 343
21 790
26 407

Not 25

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Avskrivningar105 987
94 118
88 229
74 609
Förlust vid försäljning av
anläggningtillgångar
7 867
3 285
5 461
1 677
Avsättningar
1 300
-1 310
1 300
-1 310
Övriga poster
-1 445
-1 777
-389
-1 382
113 709
94 316
94 601
73 594

Not 26

LIKVIDA MEDEL

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Kassa och bank
25 178
3 668
22 664
15 574

I likvida medel ingår koncernkonto med 22 654 KSEK (15 565) för moderbolaget och 0 KSEK (0) för koncernen. Negativa värden redovisas som checkräkningskredit.

Not 27

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

2019-12-31
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst
18 650
Årets vinst
1 874
20 524

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres
20 524
20 524

Koncernbidrag har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, lämnats med 13,2 Mkr (13,2).

Den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, reducerar bolagets soliditet med 1 % (1 %). Soliditeten är acceptabel mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortfarande bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget och koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kapitel 3 § 2-3 stycket (försiktighetsprincipen).

Not 28

STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
Företagsinteckningar
2 500
0
0
0
Utsläppsrätter
9 688
0
9 688
0

Bolaget har sålt optioner motsvarande 60.000 utsläppsrätter.

Not 29

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
Moderbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Betalningsansvar i egenskap av bolagsman i Kalltorp Kraft HB
402

168

402

168

Not 30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.

Not 31

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är helägt dotterbolag till Trollhättans Stadshus AB, Org.nr.556207-4699, med säte i Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

Not 32

DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter

Självfinansieringsgrad
Kassaflöde från den löpande verksamheten i procent av kassaflöde från investeringsverksamheten

Not 33

SAMMANSTÄLLNING TAXEFINANSIERAD DEL AV AVFALL & ÅTERVINNING

Moderbolaget
20192018
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
45 968
40 354
Verksamhetens kostnader
-42 679
-37 526
Avskrivningar
-2 857
-2 313

Rörelseresultat432515
Räntekostnader
-50
-114

Verksamhetens resultat
382
401
Resultatutjämningsfond
-382
-119

Verksamhetens nettoresultat
0
282

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar
12 105
1 436
Omsättningstillgångar
7 145
6 230

Summa tillgångar
19 250
7 666

Eget kapital och skulder
Långfristiga skulder
9 402
1 026
Kortfristiga skulder
5 031
5 780
Koncernkonto
4 316
741
Resultatutjämningsfond
501
119

Summa eget kapital och skulder
19 250
7 666

Not 34

SAMMANSTÄLLNING VA-VERKSAMHETEN

Moderbolaget
20192018
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
122 942
122 725
Verksamhetens kostnader
-98 991
-90 897
Avskrivningar
-26 959
-22 763

Rörelseresultat-3 008
9 065

Räntekostnader
-5 299
-7 201

Verksamhetens resultat
-8 307
1 864

Resultatutjämningsfond
8 294
-1 864

Verksamhetens nettoresultat
-13
0


Balansräkning
Imateriella anläggningstillgångar
122
151
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar
858 128
744 629
Omsättningstillgångar
22 917
29 804

Summa tillgångar
881 167

774 584


Eget kapital och skulder
Investeringsfond
5 700
0
Avsättningar
2 000
356
Långfristiga skulder
768 257
606 020
Förutbetalda anläggningsavgifter
75 229
68 891
Kortfristiga skulder
13 108
40 505
Koncernkonto
16 87358 812

Summa eget kapital och skulder
881 167
774 584