Moderbolaget

Flerårsjämförelse, moderbolag

Belopp20192018201720162015
Nettoomsättning, kkr480 809478 288437 238418 291378 256
Resultat efter finansiella poster, kkr56 728
54 11741 40338 46315 400
Balansomslutning, kkr2 010 7621 909 6691 672 4911 475 1311 316 240
Soliditet %
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
15
14131313

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KKRNot20192018
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning3,5
480 809478 288
Anslutningsavgifter4
10 16811 614
Aktiverat arbete för egen räkning6 7906 885
Övriga rörelseintäkter
47 37128 125
545 138524 912

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för råvaror och transitering-154 727
-157 897
Övriga externa kostnader 6, 7-126 290-134 986
Personalkostnader8-105 788-99 498
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-88 229-74 609
Övriga rörelsekostnader-5 461-1 677
-480 495-468 667

RÖRELSERESULTAT64 64356 245

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i intresseföretag948912 144
Ränteintäkter211
220
Ränteintäkter från koncernföretag8682 427
Räntekostnader och liknande resultatposter10-9 483-16 919
-7 915-2 128

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER56 72854 117

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändring av avskrivningar utöver plan-47 802-34 747
Erhållna koncernbidrag3 5004 000
Lämnade koncernbidrag-13 200-13 200
-57 502-43 947

RESULTAT FÖRE SKATT-77410 170

Skatt på årets resultat112 648
557
ÅRETS RESULTAT1 874
10 727

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KKRNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar180151

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark12112 91683 811
Distributionsanläggningar13657 480545 659
Maskiner och andra tekniska anläggningar14
520 960456 174
Inventarier, verktyg och installationer1564 51047 041
Pågående nyanläggningar16264 940376 272
1 620 8061 508 957

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag17
55 63951 889
Andelar i intresseföretag18
2 790
2 360
Fordringar hos koncernföretag145 685
148 705
Andra värdepappersinnehav19168
168
204 282203 122

Summa anläggningstillgångar1 825 2681 712 230

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager30 700
23 672

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar124 549141 800
Aktuell skattefordran2 0421 655
Övriga kortfristiga fordringar226
10 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter205 3134 602
132 130158 193

Kassa och bank22 66415 574

Summa omsättningstillgångar185 494197 439

SUMMA TILLGÅNGAR2 010 7621 909 669EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital21
10 000
10 000
Reservfond2 000
2 000
12 00012 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat18 6507 923
Årets resultat1 87410 727
20 52418 650

Summa eget kapital32 52430 650

OBESKATTADE RESERVER344 740296 938

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner501
645
Uppskjutna skatter2932 982
Övriga avsättningar2 000556
Summa avsättningar2 7944 183

LÅNGFRISTIGA SKULDER22
Skulder till kreditinstitut1 023 000
1 007 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter139 992125 185
Summa långfristiga skulder1 162 9921 132 185

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut320 000
261 000
Leverantörsskulder82 656101 029
Skulder till koncernföretag38 202
54 867
Övriga kortfristiga skulder5 0642 410
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2421 79026 407
Summa kortfristiga skulder467 712445 713

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER2 010 7621 909 669

Moderbolagets förändringar i eget kapital

 AktiekapitalÖvrigt bundet eget kapitalÖvrigt fritt eget kapitalÅrets resultatSumma fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång10 0002 0007 92310 72718 650
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma
10 727

-10 727

0
Årets vinst1 8741 874

Belopp vid årets utgång10 0002 00018 6501 87420 524

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Belopp i KKRNot20192018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat64 64356 245
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet2594 60173 594
Erhållen ränta m.m.1 0792 647
Erlagd ränta−9 483−16 919
Betald inkomstskatt-41407
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
150 799

115 974

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Minskning(+)/ökning(-) av varulager-7 028-7 569
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar17 251−23 579
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar9 200−2 634
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder-18 37214 703
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder-18 62731 906
Kassaflöde från den löpande verksamheten133 223128 801

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-710
Förvärv av distributionsanläggningar13-136 377−63 122
Förvärv av byggnader och mark12-38 620−498
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar14-111 660−156 954
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer15-30 173−10 110
Förändring av pågående nyanläggningar111 332−52 258
Förvärv av koncernföretag17-3 7500
Årets amorteringar från koncernföretag3 02015 078
Försäljning av andelar i intresseföretag5916 846
Kassaflöde från investeringsverksamheten-206 240−251 018

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring övriga långfristiga skulder14 80746 960
Koncernbidrag−9 700−9 200
Upptagna långfristiga lån16 00039 000
Ändring kortfristiga finansiella skulder59 00061 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten80 107137 760

Förändring av likvida medel7 09015 543
Likvida medel vid årets början15 57431
Likvida medel vid årets slut2622 66415 574