Koncernen

Flerårsjämförelse, koncern

Belopp20192018201720162015
Nettoomsättning, kkr
586 551572 644529 653508 165464 723
Resultat efter finansiella poster, kkr
77 37666 95349 09663 43532 242
Balansomslutning, kkr
2 112 8541 973 3461 768 6321 566 2201 401 063

Soliditet
Soliditet %17,215,714,915,114,0
Soliditet exkl VA- och avfallsverksamhet %
34,330,127,527,425,8

Avkastning
Avkastning på totalt kapital (%)4,34,53,95,23,9
Avkastning på totalt kapital exkl VA- och avfallsverksamhet (%)
7,8
7,45,38,66,3
Avkastning på eget kapital (%)23,0
23,518,626,816,4
Avkastning på eget kapital exkl VA- och avfallsverksamhet, %
21,321,314,926,818,0

Vinstmarginal
Vinstmarginal, %11,911,08,611,86,5
Vinstmarginal exkl VA- och
avfallsverksamhet %
16,7
14,79,616,19,7

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgrad, %80
49504992
Självfinansieringsgrad exkl VA- och avfallsverksamhet, %
180
756363161

Avdrag för VA- och avfallsverksamhet avser endast taxefinansierad del.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten i procent av kassaflöde från investeringsverksamheten.

 

Koncernens resultaträkning

Belopp i KKRNot20192018
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning3,5586 551572 644
Anslutningsavgifter413 73117 062
Aktiverat arbete för egen räkning11 31111 502
Övriga rörelseintäkter36 74810 033
648 341611 241


RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för råvaror och transitering-182 886-183 106
Övriga externa kostnader6,7-131 583-122 228
Personalkostnader8-133 817-125 396
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-105 987-94 118
Övriga rörelsekostnader
-7 867-3 286
-562 140
-528 134

RÖRELSERESULTAT86 20183 107

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i intresseföretag9489567
Ränteintäkter198200
Räntekostnader och liknande resultatposter10-9 512-16 921
-8 825-16 154

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER77 37666 953

Koncernbidrag -13 200
-13 200

RESULTAT FÖRE SKATT
64 176
53 753

Skatt på årets resultat11-11 032
-6 094
ÅRETS RESULTAT53 14447 659

varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare53 48447 324
Innehav utan bestämmande inflytande-340335

Koncernens balansräkning

Belopp i KKRNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar180
151

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark12
119 01589 731
Distributionsanläggningar13854 736
712 554
Maskiner och andra tekniska anläggningar14
549 762
477 997
Inventarier, verktyg och installationer1565 90948 948
Pågående nyanläggningar16
327 141453 440
1 916 5631 782 670

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag18
2 7902 360
Andra värdepappersinnehav19493
493
3 283
2 853

Summa anläggningstillgångar1 920 0261 785 674

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Lager30 819
23 672

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar124 598142 094
Skattefordran2 2681 785
Övriga kortfristiga fordringar60410 409
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter20
9 3616 044
136 831160 332

Kassa och bank25 1783 668

Summa omsättningstillgångar

192 828187 672
SUMMA TILLGÅNGAR2 112 8541 973 346EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital10 00010 000
Annat eget kapital inkl årets resultat352 449298 965
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare362 449308 965

Minoritetsintresse6 0182 754
Summa eget kapital368 467311 719

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner501645
Uppskjutna skatter91 70880 767
Övriga avsättningar2 000556
Summa avsättningar94 20981 968

LÅNGFRISTIGA SKULDER
22
Skulder till kreditinstitut1 023 0001 007 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter139 992125 185
Summa långfristiga skulder1 162 9921 132 185

KORTFRISTIGA SKULDER
Checkräkningskredit
23
0
5 637
Skulder till kreditinstitut320 000
261 000
Leverantörsskulder97 762113 248
Övriga kortfristiga skulder43 635
38 246
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter24
25 78929 343
Summa kortfristiga skulder487 186447 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER2 112 8541 973 346

Koncernens förändringar i eget kapital

AktiekapitalAnnat eget kapital
inkl årets resultat
Minoritets-
intresse
Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång10 000298 9652 754311 719
Förändring i koncernens struktur003 6043 604
Årets resultat53 484-34053 144
Belopp vid årets utgång 10 000352 4496 018368 467

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i KKRNot20192018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat86 20183 107
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet25113 70994 316
Erhållen ränta m.m.198200
Erlagd ränta-9 512−16 921
Betald inkomstskatt-41560
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
190 555

161 262

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Minskning(+)/ökning(-) av varulager-7 147-7 569
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar17 496−23 799
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar6 488-2 732
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder-15 48713 474
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder1 837-5 088
Kassaflöde från den löpande verksamheten193 742135 548

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-710
Förvärv av distributionsanläggningar13-184 436−82 353
Förvärv av byggnader och mark12−39 100-705
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar14-111 660−122 856
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer15-30 484−10 969
Förändring pågående nyanläggningar126 299−74 455
Förvärv av koncernföretag17-3 7500
Försäljning av andelar i intresseföretag016 846
Kassaflöde från investeringsverksamheten-243 202−274 492

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring övriga långfristiga skulder14 80746 960
Koncernbidrag−13 200−13 200
Upptagna långfristiga lån16 00039 000
Ändring kortfristiga finansiella skulder53 36358 039
Kassaflöde från finansieringsverksamheten70 970130 799

Förändring av likvida medel21 510−8 145
Likvida medel vid årets början3 66811 813
Likvida medel vid årets slut2625 1783 668