Hållbarhetsrapport

2019

Trollhättan Energi är hela stans miljöbolag

Trollhättan Energi är ett kommunalt energi- och miljöbolag. Vi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Bolaget ägs av Trollhättans Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Vi verkar i Trollhättans kommun med omnejd i Västra Götalands län. Trollhättan Energi ansvarar för elnät, vatten, avlopp, stadsnät och avfall & återvinning, men också produkter som fjärrvärme, biogas och närproducerad el. Vår verksamhet påverkar vardagslivet och vår närmiljö här och nu, men också hållbarheten i ett större perspektiv. Vi strävar därför efter att erbjuda långsiktigt hållbara produkter och tjänster, som även produceras och transporteras på ett klimatsmart sätt. I vårt uppdrag ligger också att anpassa våra verksamheter till en växande stad och många av våra satsningar styrs av Trollhättans Stads befolkningsmål om 70 000 Trollhättebor år 2030. Genom att visa handlingskraft och utveckla smidiga och hållbara erbjudanden stärker vi samtidigt stadens varumärke utifrån Trollhättans vision ”En stolt och innovativ stad med plats för framtiden”. Trollhättan Energi har inom sitt geografiska område ett naturligt monopol på ett antal tjänster: överföring av el, fjärrvärme, renhållning samt vatten & avlopp. Marknadsförutsättningarna påverkas dock hela tiden av nya krav, förändrade regler och i vissa fall alternativa produkter. När det gäller våra övriga produkter och tjänster arbetar vi på marknader med allt från enstaka till ett stort antal konkurrenter. För mer info om ägarförhållande och koncern se förvaltningsberättelsen.

Vår vision: Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Med hållbart menar vi: Ett samhälle med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där vi som lever nu tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Med enkelt vardagsliv menar vi: att Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov. Vi strävar efter att göra vardagslivet enklare i Trollhättan med omnejd och skapa möjligheter för alla invånare och besökare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv. Våra största intressenter är våra ägare, kunder och kommuninvånarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder alltid i fokus, liksom våra kompetenta medarbetare. Varje dag arbetar vi för att skapa en hållbar och enkel vardag för alla som bor och verkar i Trollhättan med omnejd.

Våra kärnvärden: Hållbar utveckling och Omtanke

Hållbar utveckling och omtanke ska genomsyra allt vi gör. Hållbar utveckling står för allvaret i våra ansträngningar att skapa ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera klimatpåverkan, förbättra luft- och vattenkvalitet och värna biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet går ut på att skapa en god ekonomisk utveckling, utan att skada den ekologiska och sociala hållbarheten. Genom social hållbarhet vill vi bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle som bygger på tolerans och där alla får del av olika tjänster och möjligheter. Omtanke beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vi vill bidra till ett samhälle präglat av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad både för våra kunder och världen runt omkring oss.

Strategier och inriktningsmål

Vi arbetar för att våra verksamheter ska vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv genom:

 • Att ersätta fossila bränslen samt minimera energianvändningen och annan klimatpåverkan i våra produkters förädlingskedjor.
 • Att bidra till en växande cirkulär ekonomi, exempelvis genom att vara en förebild inom återanvändning och återvinning.
 • Att medverka till omställning genom fortsatta satsningar på förnybara fordonsbränslen, som biogas och el, möjliggöra för fler kunder att producera och leverera el samt erbjuda el från flera olika förnybara energilösningar.
 • Ett tydligt samhällsansvar och engagemang för hållbarhet ur ett brett perspektiv, exempelvis genom ökad mångfald i företaget, språkpraktikplatser för nyanlända samt hållbarhetskrav vid upphandlingar och sponsring.

Inriktningsmål

 1. Trollhättan Energi har en stark ekonomi och vår totala taxa, för leverans av vatten och värme, överföring av el samt insamling av hushållsavfall, tillhör de 50 lägsta i landet.
 2. Våra kunder är nöjda med företaget, våra produkter och tjänster.
 3. Vi medverkar till ett fossilfritt Trollhättan liksom till Trollhättans övriga lokala miljömål 2030.
 4. Vi driver våra verksamheter med hög effektivitet samt återinvesterar i nät och anläggningar i en takt som ger hög leveranssäkerhet såväl idag som i framtiden.
 5. Trollhättan Energi är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med stark företagskultur, en jämställd, jämlik och sund arbetsplats samt en långsiktig, väl fungerande kompetensförsörjning.
 6. Trollhättan Energi upplevs som ett av de mest framsynta och handlingskraftiga kommunägda energibolagen.

Vi jobbar för ekologisk hållbarhet

Styrning, ägardirektiv och riktlinjer

Sveriges generationsmål – riksdagens definition ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Ägardirektiv Både i våra ägardirektiv och i stadens bolagspolicy finns tydliga riktlinjer som säger att vår verksamhet ska verka för största möjliga miljöhänsyn och en god energihushållning hos hushåll och företag. Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagens utvecklingsarbete och ekologisk balans ska förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Vi ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande och vår personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Våra ägare kräver även att vi har en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för stadens övergripande miljömål, som i sin tur utgår ifrån de nationella miljömålen. För energiområdet finns ett övergripande mål som säger att Trollhättans kommun i samverkan ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalitet, där energianvändningen effektiviseras och utgår från förnybara energikällor. Kommunala strategier, planer och föreskrifter Det finns en kommunal energiplan som vi arbetar efter. Kommunfullmäktige har också beslutat om en avfallsplan och en vatten- och avloppsstrategi som vi förhåller oss till. Dessutom finns riktlinjer för hantering av dagvatten samt lokala föreskrifter om avfallshantering (uppdaterades 2017).

Självklart påverkar även vår verksamhet miljön

Våra verksamheters miljöpåverkan sker huvudsakligen i form av utsläpp till luft genom främst förbränning i fjärrvärmeproduktionen, genom utsläpp av renat avloppsvatten till Göta Älv samt genom lakvatten från tidigare deponianläggningen Munkebo, som drivs av bolaget men ägs av Trollhättans Stad. Bolaget bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet, enligt Miljöbalken. Miljörapporter lämnas årligen till tillsynsmyndighet inom områdena fjärrvärme, avloppsrening och avfall & återvinning och verksamheten följs upp vid tillsyn samt i periodiska besiktningar. Vi påverkar även miljön genom elförbrukning, transporter, metanläckage från biogasprocesser, kemikalieanvändning och utsläpp av orenat vatten, så kallad bräddning, när vattenledningssystemet inte riktigt kan hantera stora regnmängder. Genomgående jobbar vi dock för att i alla sammanhang minimera vår påverkan. Klimatbokslut 2016 gjordes ett klimatbokslut för bolaget av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Med hjälp av en rad beprövade beräkningsmodeller gick man igenom Trollhättan Energis totala klimatpåverkan under året. Vi tillför klimatpåverkan men totalt bidrog vår verksamhet till en minskad klimatpåverkan motsvarande 79 000 ton koldioxid. Fjärrvärmen spelar en central roll för resultatet. Eftersom vår verksamhet är tämligen stabil anser vi att klimatbokslutet inte behöver sammanställas varje år men vi ska ändå se över rapporten regelbundet och uppdatera den vid behov. Hela klimatbokslutet finns att läsa på vår hemsida Trollhättan Energi. Där finns även bra beskrivningar över hur våra verksamheter fungerar. Allt från hur vi renar dricksvatten och avloppsvatten till hur vi framställer biogas och fjärrvärme.

Trollhättan Energi och de globala hållbarhetsmålen

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att nå hela vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Vårt aktiva arbete mot vår vision, Ett hållbart och enkelt vardagsliv, innebär att vi jobbar med de flesta av de 17 globala hållbarhetsmålen, men med ett fokus mot några utvalda mål.

Rent vatten och sanitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden och en förutsättning för världens livsmedels- och energiproduktion. Tillgången till rent vatten och sanitet är även grundläggande för människors hälsa och utveckling. Vi är med och bidrar till tillgången på rent vatten i Trollhättans kommun. Vi jobbar aktivt med att minska förlusten av vatten, säkra vattentillförseln i framtiden samt säkra vattentillgången genom att skapa cirkulära flöden av vattnet som används.

Hållbar energi för alla

En stor andel av världens utsläpp av växthusgaser idag kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är därför en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför, till exempel klimatförändringarna. Genom att producera energi på ett hållbart sätt med förnyelsebara bränslen kan vi säkra tillgången till el och energitjänster i framtiden. Vi tillgodoser kommunens invånare med värme, varmvatten och el genom vår fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk, vilket ger en hög verkningsgrad och en effektiv produktion för verket.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Under de kommande åren, med ökande befolkning och kommunens befolkningsmål, väntas arbetskraften öka vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Tack vare våra tekniska lösningar i framkant samt diversifiering inom företaget har vi goda möjligheter att kunna främja arbetsmöjligheter samt ekonomisk tillväxt. Alla våra affärsområden arbetar för att öka resurseffektiviteten i vår produktion. Detta genom att bland annat arbeta med avfallsklassade restprodukter, driftoptimering och minskning av spill/läckage i systemen. Vårt arbete med jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö innebär en trygg och säker arbetsplats som är inkluderade för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För att ett samhälle ska fungera och bli framgångsrikt krävs bland annat en fungerande och stabil infrastruktur, som är hållbar, motståndskraftig och inkluderande. Vi på Trollhättan Energi är med och skapar denna infrastruktur i flera funktioner i samhället. Detta gäller till exempel infrastruktur för vatten, el, värme, avfall samt internet. Vi bidrar även till hållbar infrastruktur inom transportsektorn genom våra publika laddplatser för elbilar och tankstationer för gasbilar.

Hållbara städer och samhällen

Med kommunens befolkningsmål på 70 000 invånare till 2030 kommer en hållbar stadsutveckling att krävas för att inte skapa påfrestningar på samhället. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering. Allt detta kräver i sin tur ny teknik och samarbete mellan olika sektorer.

Tack vare alla våra olika affärsområden inom Trollhättan Energi kan vi vara med och bidra till hållbar stadsutveckling i flera sektorer. Till exempel är vi med och tillgängliggör hållbara transportsystem, cirkulära återvinnings- och avfallssystem, säkra och hållbara infrastruktursystem och arbetar med att minska vår kemikaliehantering.

God hälsa och välbefinnande

Vatten är en självklarhet för överlevnad och rent vatten är en nödvändighet för att upprätthålla god hälsostatus. Här utgör vi en viktig samhällsfunktion. God hälsa och välbefinnande påverkas även av farliga kemikalier och föroreningar i luft, mark och vatten. Det förebygger vi genom att aktivt arbeta med att minska vår kemikaliehantering i vårt dagliga arbete. Vårt arbete med hållbar energi- och biogasproduktion bidrar också till en minskning av föroreningar och bättre luftkvalitet. Och därmed också till ett ökat välbefinnande.

Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är ett stort hot mot vår planet. Effekterna är redan idag synliga och kan komma att få allvarliga konsekvenser inom många områden. För att motverka klimatförändringarna krävs framförallt minskande utsläpp av växthusgaser. Vi bidrar till minskningen genom vårt arbete med fjärrvärme- och elproduktion, biogasproduktionen samt avfalls- och återvinningssystemet.

Vi och det omgivande samhället

Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov och strävar alltid efter att göra vardagslivet enklare för invånarna i Trollhättan. Vi ska också skapa möjligheter för alla invånare att själva bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv. Våra största intressenter är våra ägare, kunder och medborgarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder och medarbetare alltid i fokus.

Hur vi gör det enklare för våra kunder

En samlad faktura
Vi erbjuder våra kunder en samlad faktura. Istället för att få en enskild faktura för varje tjänst eller produkt har vi samlat alltihop på samma faktura. Det sparar papper, porto och miljö och gör det samtidigt enklare för våra kunder. Det går även bra att betala med e-faktura, vilket underlättar ytterligare. Under september månad 2019 genomfördes en kampanj, där vi för varje kund som gick över till e-faktura, skänkte 75 kronor till Barncancerfonden. Summan motsvarar ett års portokostnader. 727 kunder valde att gå över till e-faktura, vilket gav 54 525 kronor till fonden. Samtidigt minskade den långsiktiga miljöbelastningen tack vare färre pappersfakturor.

En smart app
Vår app har flera smarta funktioner som gör det smidigt för våra kunder. Exempelvis kan den ge push-notiser när det är dags att ställa ut avfallskärlen för hämtning, där finns information om driftstörningar, om öppettider på återvinningscentralen och om aktuella elpriser. Man kan även teckna avtal och chatta direkt med kundservice. Självklart finns här även avfallsguiden, som vägleder när det gäller hur avfallet ska sorteras.

Fibersatsningen
Vi arbetar för att öka utbyggnaden av fiber till bostäder och möta regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020. Under året har fibersatsningen på landsbygden färdigställts, för att uppnå målet 2020. Vår utbyggnad av fiber underlättar att få snabb och stabil internetuppkoppling och bidrar till att göra kommunen attraktiv att bo i.

Återvinningscentral med generösa öppettider
Vi vill att det ska vara enkelt för Trollhätteborna att kunna lämna grovavfall, farligt avfall eller elavfall vid Återvinningscentralen Håjum. Där finns personal som hjälper till att sortera rätt. Öppettiderna är förmånliga och flera dagar i veckan är det öppet till klockan 19 samt till 15 på lördagar. Dessutom är det söndagsöppet sista söndagen i varje månad. Återvinningscentralen är sedan 2003 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och blev under 2018 återigen utsedd till Sveriges bästa Återvinningscentral.

Kundmätningar
Vi gör kundmätningar fyra gånger per år. Vår senaste kundundersökning som gjordes i oktober 2019, visade att Trollhättan Energi har 88 % (88 % 2018) nöjda kunder. 97 % (84 % 2018) upplever att vi har ett trevligt bemötande och 64 % (50 % 2018) upplever att vi är bättre än andra energibolag.

Vi ökar kunskapen om ett hållbart samhälle

Bli en vardagshjälte
Under utbildningskonceptet ”Bli en vardagshjälte” arbetar vi för att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Det handlar om att skapa ansvarsfulla Trollhättebor i framtiden. Vi är ute i skolor och informerar och erbjuder studiebesök på avloppsreningsverket, återvinningscentralen och fjärrvärmeverket på Lextorp. Det är mycket uppskattat av elever och lärare och är en viktig del i att skapa bra vanor när det gäller exempelvis återvinning och att man vet vad som får spolas ned i toaletten. Under 2018 startades Elektronikjakten. Det är en tävling bland fjärdeklassare som går ut på att samla in så mycket gammal och trasig småelektronik som möjligt. Tävlingen fortsatte även 2019 och eleverna engagerade sig enormt i uppgiften. De lyckades samla in totalt 7 300 kg elektronik, vilket var en ökning med 200 kg jämfört med 2018. Ett nytt koncept inom ”Bli en vardagshjälte” under 2019 var Textiljakten. Syftet med Textiljakten är främst att öka allas medvetenhet om att vi inte ska slänga kläder, skor och textilier i soporna. Textiljakten, likt Elektronikjakten, är en tävling som engagerar skolungdomar. Under tre veckor i november 2019 engagerade sig tre städer i Textiljakten; Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Totalt samlades 7 ton textilier in under Textiljakten, varav cirka ett ton i Trollhättan. Allt insamlat material gick till Wargön Innovation som sorterade ut vad som kan återanvändas och vad som behöver återvinnas på olika sätt. 75% av det insamlade kunde återanvändas och skänktes därmed till Second hand-butiker. Av de resterande 25% kommer merparten att återvinnas på olika sätt och en mindre del omvandlas till energi genom förbränning.

Under vår- och höstterminerna under 2019 blev det många roliga träffar med Trollhättans barn och ungdomar:

 • Möte med 533 barn under parollen ”Lattjo lajban-lådan”
 • 385 barn/ungdomar på studiebesök på Lextorp
 • 380 barn/ungdomar under parollen ”El-lådan”
 • 423 barn/ungdomar på klassbesök under parollen ”Avfallsskolan”
 • 395 Barn/ungdomar på studiebesök på Vattenskolan
 • 518 sagoböcker om Milo delades ut

Bajsbakelsen – en älskad och hatad godsak
De senaste åren har vi uppmärksammat FN:s Världstoalettdag med en lokalt producerad bajsbakelse, bestående av en fin sockerkaksbotten täckt med vaniljkräm, korvringlande chokladmousse, jordgubbssylt och lite gul “kissglasyr”. Syftet är att nå ut med budskapet att inte fulspola, det vill säga att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ned i toaletten. Omkring 30–50 ton skräp spolas ned i Trollhättans toaletter varje år. 2019 såldes 400 bakelser och för varje såld bakelse gick 6 kronor till föreningen Toaletter utan gränser.

Sponsring
Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Trollhättan med omnejd. Vi sponsrar inte enskilda utövare. Trollhättan Energis sponsring av en förening eller verksamhet bygger på ömsesidig nytta. Sponsringen ska vara till gagn för båda parter. Våra sponsringsåtaganden ska ligga i linje med vår vision: “Ett enkelt och hållbart vardagsliv” och bidra till att öka kunskapen om hållbar utveckling, miljö- och energifrågor i allmänhet, samt ökad kännedom om Trollhättan Energi och de produkter och tjänster vi tillhandahåller i Trollhättan med omnejd. De ska också vara lokalt förankrade och utåtriktade verksamheter med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet eller i samhället utsatta grupper. Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss. Sponsringen ger föreningar, klubbar eller organisationer möjlighet till intäkter genom att de utför olika motprestationer/uppdrag åt Trollhättan Energi. Under 2019 sponsrade vi 15 verksamheter med sammanlagt 457 000 kronor.

UNICEF
Istället för att ge en julklapp till alla anställda skänkte vi 2019 en julgåva på 15 000 kr till UNICEF. Barnen är vår framtid, i världen, i Sverige och i Trollhättan. Men världen är tuff och alla barn har inte samma förutsättningar för en trygg uppväxt. Varje dag hjälper UNICEF miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer. UNICEF har en övertygelse om att det går att förändra barns liv. Det tror vi också.

TOPP-projekt
Vi deltar i projektet att låta elever från årskurs nio utföra prao. I höstas deltog ett tiotal praoelever med handledare under en dag inom någon av Trollhättan Energis verksamheter.

Hjälp till arbete
Återvinningscentralen drivs i vår regi i ett samarbete med Trollhättan Stads arbetsmarknadsenhet. Här har flera personer fått en möjlighet att fasas in på arbetsmarknaden tack vare aktivitetsstöd. Vi omfattas av Trollhättans Stads lokala bestämmelser för upphandling vad avser sociala krav i upphandlingar. Kravet om social hänsyn används i större ramavtal eller entreprenader. I detta krav ligger bland annat ett dialogkrav där entreprenören ska träffa arbetsmarknadsenheten för att se över möjligheten att ta emot praktikanter. Praktikanterna utgörs av personer som står långt från arbetsmarknaden. Trollhättan Energi har haft med dialogkravet i två upphandlingar under 2019.

Leveranssäkerhet och samhällsviktiga tjänster

Leveransavbrott på våra tjänster kan ha stor påverkan på samhället och våra intressenter. Leveranser av el, datakommunikation (fiber), biogas, vatten och värme är samhällsviktiga tjänster, liksom att rena avloppsvatten och ta hand om avfall. Vi arbetar aktivt med att säkra våra leveranser. Ett konkret exempel är att vi ersätter elledningar i luften med markledningar i samband med att vi gräver ned fiber. I ellagen har vi funktionskrav på oss att inte ha avbrott längre än 24 timmar. Dessutom har kunderna lagstadgad rätt till ersättning för avbrott som varar mer än 12 timmar. SAIDI är ett nyckeltal som visar medelavbrottsfrekvensen för långa avbrott på elnätet. Den totala avbrottstiden delas med antal kunder i nätet. Trollhättan Energis elnät har ett SAIDI-nyckeltal på 62,8 minuter/kund för 2019, en markant ökning mot förra året (13 minuter/kund 2018), där många avbrott berodde på avgrävningar. Driftpersonal och kommunikationsfunktionen arbetar tillsammans för att ge snabb och tydlig information vid både planerade och oplanerade avbrott. Vi använder flera kanaler; hemsidan, kundservice, Facebook och SMS. Via en UMS-tjänst kan vi snabbt kommunicera med våra kunder via SMS, vilket är extra värdefullt vid akuta händelser.

Det är livsviktigt att vi levererar tjänligt vatten. Vi har en ackrediterad verksamhet och testar vårt vatten enligt vårt kontrollprogram. Under 2019 hade vi läckor och förluster i dricksvattenledningsnätet motsvarande 32% av levererat vatten. Det är något vi ständigt arbetar med att minska. Målet är att förnya 4,5 km av våra VA-ledningar varje år. I dagsläget tar vi allt vårt dricksvatten från Göta Älv. För att säkra framtida leveranser av råvatten utreder vi nu en ny råvattentäckt från Vänern. Arbetet med ett nytt vattenverk är också påbörjat. Nuvarande vattenverk är drygt 50 år och börjar bli uttjänt. Vår ambition är att såväl ny råvattenledning som nytt vattenverk ska stå klart om 5–6 år.

Våra produkter och tjänster 2019

 2019201820172016
Elnät
Överförd volym GWh

360369376,1365,2
Elhandel
Antal kunder10 8379 9309 1007 600
Såld volym, GWh -förnybar el

1111109472,4
Fjärrvärme
Såld volym, GWh - Bra miljöval

284287343347
Biogas
Såld volym GWh - Bra miljöval

27,2 *26,526,225,5
Stadsnät - fiber
Uthyrning fiberoptiskt nät, antal kunder

10 52894547 6535 598
VA - vatten och avlopp
Producerat dricksvatten, Mm33,473,543,613,51
Renat vatten utsläppt till Göta Älv, Mm3

12,4810,8211,4810,44
Renhållning
Insamlat hushållsavfall, ton11 07710 777 11 15511 178
Restavfall, ton11 07710 77711 1557 111
Matavfall, ton331334074 0134 067
*Försäljning av biogas från Trollhättan Energi och från Grönt Bränsle (från och med 2019-09-02)

För mer ingående miljödata hänvisar vi till årets miljörapporter som först är färdiga i slutet av mars 2020.

Hållbarhetsindex för VA

Vi deltar sedan 2015 i branschorganisationen Svenskt Vattens nationella undersökning ”Hållbarhetsindex”. Den utgår ifrån 14 olika parametrar, var och en med ett antal frågor. Svaret på frågorna ger ett resultat i form av ett färgindex: grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste åtgärdas). Undersökningen summeras i en rapport där resultatet beskrivs i detalj, tillsammans med en jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Jämförelsen visar att Trollhättan står sig bra jämfört med övriga kommuner som deltagit i undersökningen (170 stycken). Vi använder resultatet från analysen som en del av den strategiska planen för VA-verksamheten. I figuren nedan visas resultatet av hållbarhetsindex under de senaste fem åren.

Hållbarhetsindex VA

Inom vissa områden är vi särskilt starka, vilket ger oss grönt resultat. Bland annat för att vi har gjort mikrobiologisk analys över vattenverket, att Trollhättan har en nödvattenplan och att vi står väl rustade med nödvattentankar. Trollhättan har kommit igång bra med föryngring av ledningsnät, vilket har tagit oss från röd till gul. Vi arbetar vidare inom flera områden där vi idag är röda. Bland annat tar vi nu fram en Dagvattenstrategi tillsammans med Trollhättans Stad och vi undersöker möjligheten att utvinna fosfor ur avloppsslam. Vi ser också över hur vi faktiskt kan kommunicera vattnets stora värde till våra kunder.

Klimatsmarta satsningar under året

Driftsäkert, prisvärt och miljövänligt

Koldioxidneutral fjärrvärme
Vi har levererat fjärrvärme i Trollhättan i över 50 år. Dagens fjärrvärme är koldioxidneutral, vilket gör den till ett driftsäkert, prisvärt och miljövänligt sätt att värma fastigheter. Vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk och fjärrvärmen har belönats med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Att vi eldar med skogsråvara innebär minskade utsläpp av koldioxid motsvarande vad alla bilar i Trollhättan släpper ut under ett år. Under extra kalla perioder, när fjärrvärmebehovet ökar, används miljövänlig bioolja för att bibehålla en koldioxidneutral produktion. Varje år kontrolleras värmeleveranser och försäljning av Naturskyddsföreningen. Auktoriserade revisorer kontrollerar bland annat fjärrvärmeproduktionens fossil-andelar och redovisning av grön process-el. Bränsleförbrukningen för värmeproduktionen 2019 består av flis (76,1 %) med restvärme (17,6 %) och bioolja (6,3 %) som bra komplement. Fossil olja nyttjades endast till 0,01 % av produktionen. Bra miljöval tar även hänsyn till den biologiska mångfalden i naturen. Askan som bildas vid fjärrvärmeproduktionen återförs till skogen och därmed har vi utvecklat ett cirkulärt system i naturens kretslopp.

Kranmärkning för ökad hållbarhet
Kranmärkning är en nationell Hållbarhetsmärkning som Svenskt Vatten utfärdar för verksamheter som väljer kranvatten istället för flaskvatten under mottot ”rent vatten, inga transporter, inget skräp”. Under 2018 valde Trollhättan Energi att Kranmärka sig, vilket bland annat innebär att vi åtar oss att inte dricka eller köpa in buteljerat vatten och att vi både vid interna och externa möten eller seminarier serverar kranvatten. Trollhättan Energi har även mandat att utfärda Kranmärkning av andra företag på uppdrag av Svenskt Vatten. Vi har redan kranmärkt Folkets Hus Kulturhuset, Kalaskoket Fasetten, Hotell Scandic Swania och Peab. Vi fortsätter att utmana andra företag att Kranmärka sig.

Papperspåse minskar vår plastanvändning vid sortering av matavfall
Papperspåsen för sortering av matavfall är nu fullt införd, vilket har gett oss många fördelar. Vi är redan en av Sveriges bästa kommuner på det här området och tack vare papperspåsen får vi ännu bättre “renhet” på matavfallet, som blir biogas. Dessutom minskas användningen av plastpåsar. Papperspåsen behöver inte, till skillnad från plastpåsen, skiljas från matavfallet innan den går in i biogasprocessen. Därmed förloras inget matavfall i hanteringen och resultatet blir att mer biogas kan utvinnas.

För hushållen innebär den ventilerade papperspåsen mindre lukt och bättre hygien i hemmet. En annan stor fördel är att matavfallet torkar i papperspåsen och vikten därmed minskar. Under 2019 har mängden matavfall minskat med nästan 100 ton jämfört med 2018. Det bidrar i sin tur till lägre behandlingsavgifter och sänkta transportkostnader. För kunderna innebär övergången till papperspåsar i sig inga ökade kostnader. Det är snarare en besparing, eftersom papperspåsarna delas ut gratis och hushållen slipper köpa plastpåsar. Den stora mängden plastpåsar är för övrigt ett stort miljöproblem och en del länder har börjat beskatta eller förbjuda bärkassar av plast.

Biogasen
Biogasen är en av Trollhättan Energis starkaste miljöprodukter. Biogasen är precis som fjärrvärmen märkt med Bra Miljöval och bidrar starkt till att bolaget har låga koldioxidutsläpp. Biogasen produceras genom att vi tar hand om slam från vårt avloppsreningsverk, enskilda avlopp, restprodukter samt gödsel. På det sättet bidrar vi till en cirkulär bioekonomi. Gasen levereras till bolagets renhållningsfordon, kommunens tjänstebilar, Trollhättans lokala busstrafik och till den regionaltrafik som utgår från Trollhättans bussdepå. Vi jobbar för att optimera och öka produktionen av biogas, men även för en ökad användning av biogas som drivmedel. Under 2019 har vi har tillsammans med BRC Sweden startat ett nytt bolag; Grönt Bränsle i Sverige AB. Bolagets fokus kommer vara att bygga ut infrastrukturen för biogas samt försäljning av biogas till både privatpersoner och transportbranschen, för effektivare distribution och tankning av biogas. Tack vare det nystartade bolaget har vi under 2019 utökat med fyra tankstationer på mindre orter i Dalsland, och fler är under planering.

Fossilfria tjänstefordon
Förutom att våra renhållningsbilar drivs av biogas, så är nästan hela vår fordonsflotta fossilfri då vi kör på el, biogas eller biodiesel. Vi arbetar tillsammans med regionen för en fossilfri fordonsflotta inom kommuner och näringsliv senast år 2030. Vår satsning på biogas och laddstolpar är viktiga för att nå det målet, liksom att vi ställer krav på biogas eller elbilar i våra upphandlingar där så är lämpligt.

Prisvärda produkter
Vi jämför våra avgifter för elnät, vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme i den nationella och årliga Nils Holgersson-undersökningen. Där jämförs dessa avgifter i ett flerfamiljshus i Sveriges alla 290 kommuner. Trollhättan hamnade på 30:e plats i undersökningen 2019 när alla avgifter räknades in. Därmed uppfyller vi vårt ägardirektiv om att vara bland de 50 kommunerna i landet som har lägst avgift.

Future City Flow
Vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojektet Future City Flow (FCF), som bland annat gett oss ett webbaserat verktyg för analys av flöden och åtgärder inom avloppssystemet. FCF-verktyget, som är under utveckling inom forskningsprojektet, hjälper oss att prioritera åtgärder som ger bästa miljönytta för pengarna med avseende på exempelvis bräddningar och minskad volym avloppsvatten till reningsverket. Verktyget kan också på ett tydligt sätt beskriva nyttan med genomförda och planerade åtgärder och fungerar som ett bra underlag för beslut, liksom vid kommunikation med länsstyrelse.

Omställning till förnybar energi

Ny biogastankstation för tung trafik
Under 2017 fick vi klartecken från Klimatklivet om bidrag för att etablera en biogastankstation för tunga fordon vid Trestad Center. Byggnationen påbörjades under 2018. Efter en del förseningar under 2019 planeras tankstationen att vara klar under 2020. Här ska man kunna snabbtanka fyra fordon samtidigt, både stora lastbilar och personbilar. Därmed kan vi satsa på försäljning av biogas till transport- och servicefordon som idag till största delen drivs av diesel. Flera logistikföretag har etablerat sig och tänker utöka sin verksamhet vid Trestad Center, så både det geografiska läget och tidpunkten är perfekt. Vårt mål med biogastankstationen är att sälja ca 300 000 normalkubikmeter gas per år. Omräknat i diesel motsvarar det en ungefärlig energimängd på 2 900 MWh. Att ersätta det med biogas ger en utsläppsminskning med omkring 800 ton koldioxid per år. På sikt innebär satsningen på Trestad Center att produktionen av biogas måste öka i regionen. Vi undersöker därför olika alternativ. Ett är att, i samarbete med andra kommuner, etablera en samrötningsanläggning för bland annat matavfall i Fyrbodalregionen. Ett annat är att öka produktionen av biogas från gödsel från lantbruket i Dalsland.

Laddplatser för elbilar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till 2030. Trollhättan Energi är en del i den omställningen. Vi har ett samhällsansvar och därför satsar vi tillsammans med bland annat Trollhättans Stad och kommunägda Kraftstaden på publika laddplatser för elbilar. Även en utbyggnad av laddplatser för personal och besökare på våra arbetsplatser sker löpande och under 2019 har fler laddplatser etablerats på Arvidstorp (Reningsverk), Överby (Vattenverk) och Stallbacka (Värmeverk). De platserna får också disponeras av allmänheten, utanför kontorstid. Redan idag finns elbilar på marknaden med uppåt 50 mils räckvidd och det innebär att allt fler väljer att köpa elbil. Vi vill bidra genom att göra det enkelt och prisvärt att ladda. Vi har jobbat intensivt med att hitta starka partners, ta fram bra koncept, enkla debiteringsmodeller och väl beprövade laddlösningar. Nu är efterfrågan på laddplatser störst från flerfamiljshus och företag.

Paneler för solel
Trollhättan Energi erbjuder kostnadseffektiva solcellspaket med skräddarsydda helhetslösningar från planering till installation för företag, villa, gård och fritidshus. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att tillverka sin egen närproducerade och förnybara el, direkt från solen. Under 2019 har vi byggt vår hittills största solcellsanläggning med nästan 500 paneler på taket till Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan. Totalt installerades 153 kW och sedan starten i oktober har 4250 kWh klimatsmart el producerats under 2019. Målet är att solpanelerna kommer svara för 15% av Kulturhusets energiförsörjning. Under året har vi också installerat solceller på taket till kontoret på Förrådsgatan. Totalt installerades 28,2 kW och sedan starten i april har 14 600 kWh klimatsmart el producerats under 2019.

Vi säljer el som kommer från 100 procent förnybara källor
All el som levereras av Trollhättan Energi är 100 procent förnybar och delvis närproducerad. Vår egenproducerade el kommer bland annat från fliseldningen vid Kraftvärmeverket på Lextorp och från Kalltorp Kraft, där elproduktionen kommer från småskalig vattenkraft. Under 2019 har vi producerat 5320 MWh el från vattenkraft. Utöver detta köper vi in ursprungsgarantier så att vi kan garantera att all den el som våra kunder använder kommer från förnybara källor. På det sättet påverkar vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Energieffektivisering genom samverkan och digitalisering

Spillvärme sparar 1000 transporter med flis
Under 2018 knöt vi ihop fjärrvärmen mellan Vänersborg och Trollhättan. Detta medför att spillvärme från Vargön Alloys nu kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i Trollhättan, istället för att värma Göta Älv. Tillvaratagandet av spillvärme från Vargön Alloys innebär minskade utsläpp till luft, både från vår bränsle-eldning men även från bränsletransporterna. Uppskattningen är att transporterna, som idag är det enda som inte är fossilfritt i vår fjärrvärmeproduktion, minskat med 20 procent. Från 5 000 leveranser per år till 4 000. Nästa steg blir att få fordonen som levererar flis att drivas med biogas istället för diesel. Under 2019 togs första steget då den första biogasdrivna transporten av bränsleflis till våra anläggningar började rulla. Vårt mål är att sätta tryck på leverantörerna till att sträva mot allt högre grad av hållbarhet.

Löpande utbyte till energieffektivare utrustning
Vi arbetar löpande med att bland annat installera energieffektiva pumpar och styrsystem och fler fjärr-manövrerade nätstationer för att optimera nätet.

Digitalisering möjliggör smartare och effektivare arbetssätt
Vårt tema med fokus på digitalisering fortgår och vi börjar nu se hur vi kan effektivisera vår verksamhet. Ett projekt som påbörjades under 2018 var att utrusta våra renhållningsbilar för hushållsavfall med digital ruttplanering. Under 2019 har samtliga bilar som kör hushållssopor detta system. Det innebär en minskning av onödiga körsträckor och därmed minskad miljöbelastning. Kunderna får också uppdateringar i realtid om det exempelvis inte har gått att tömma sopkärlet av olika skäl. Ett annat exempel är affärsområde Vattens deltagande i forskningsprojektet ”Digidrick”, som har som mål att effektivisera kemikalie- och energianvändningen genom digitalisering. Även vår satsning på fiberanslutning av nätstationer för fjärrstyrning, övervakning och mätinsamling effektiviserar vårt arbete och minskar behovet av transporter. Vi kan nu också erbjuda våra kunder möjligheten att ansluta sig till sensornätverk vilket möjliggör en billig och enkel övervakning.

Stärkt infrastruktur och riskhantering

Vi är med och förbereder Trollhättan för framtiden
Staden har en fortsatt hög exploatering och vi ansvarar för utbyggnaden av el, vatten och avlopp och erbjuder fjärrvärme och fiber. För att skapa bra förutsättningar för fler kommuninvånare behöver vi förnya och utveckla vatten- och avloppsledningar samt bygga ut och förstärka fjärrvärmenätet. Vi samgräver så mycket som möjligt när det gäller att byta ut eller lägga ner nya rör eller ledningar för vatten, fjärrvärme, el eller fiber. Ett exempel är den markförläggning av elnätet på landsbygden som genomförs i samband med fiberutbyggnaden. Det kommer ge betydligt säkrare elleveranser på landsbygden. Dricksvattnet i Trollhättan tas från Göta Älv, renas i vårt vattenverk och passerar fyra barriärer innan det släpps ut i ledningsnätet. Dricksvattennätet består av 37 mil dricksvattenledningar, nio tryckstegringsstationer och fyra vattentorn. Under 2019 har vi tryggat dricksvattenleveranserna genom driftsättning av en ny högreservoar. Våra abonnenters returvatten kommer till avloppsreningsverket via 28 mil spillvattenledningar, 26 mil dagvattenledningar, 51 pumpstationer och fyra mil långa tunnlar i staden. I avloppsreningsverket renas det innan det förs tillbaka till Göta Älv. För att minska utsläpp av orenat vatten i Göta Älv jobbar vi med att minska bräddningar från vårt tunnelsystem. Samtidigt arbetar vi systematiskt med att minska risken för framtida bräddningar. För att trygga avloppsleveranserna kommer processdelar i avloppsverket att behöva byggas ut. Bland annat behöver kapaciteten i kvävereningen ökas för att klara av att rena vatten från 70 000 invånare år 2030, inom de villkor vi har i vårt tillstånd. Under 2019 har flera förbättringsåtgärder genomförts på avloppsreningsverket. Exempelvis renovering av kvävereningen, täckning av inkommande avloppsvattenränna, nya punktsug vid rensgaller samt asbestsanering i gammal personalbyggnad. Åtgärderna medför säkrare drift, minskad miljöbelastning och en förbättrad arbetsmiljö. Under 2019 har även en energikartläggning för avloppsverket gjorts och utifrån den ska nu en åtgärdslista tas fram.

Kemikaliehantering och användning
Kemikalier används bland annat när vi renar vårt dricks- och avloppsvatten, men även i våra värmepannor. Vi arbetar systematiskt med våra kemikalier genom vår kemikaliegrupp. Alla kemikalier registreras i databasen IChemistry, där även bedömning av kemikaliers farlighet och hantering av säkerhetsdatablad sker. Utöver att samla alla kemikalier på ett ställe för lättöverskådligt arbete jobbar alla avdelningar med att ta bort kemikalier ur systemet som inte används. I början av året hade vi 378 kemikalier registrerade och vid slutet av 2019 hade vi minskat antalet till 343, en rejäl minskning eftersom vi samtidigt har lagt till labbkemikalier i systemet. Våra processkemikalier i vattenreningen är godkända av Länsstyrelsen.

Hantering av verksamhetsrisker
Vi arbetar kontinuerligt med risk- och sårbarhetsanalyser, lagefterlevnad, intern styrning och kontroll samt skydds- och brandskyddsronder. I våra tillstånd finns villkor om utsläpp till vatten och luft och vi har kontrollprogram för att förhindra oavsiktliga utsläpp. Vårt försäkringsbolag arbetar aktivt med riskbedömningar av vår verksamhet – värsta-scenario-analyser. Dessa stödjer oss i vårt arbete med risker. Trollhättan Energi har under 2019 gemensamt med Trollhättans Stad arbetat fram en koncernövergripande Risk- och sårbarhetsanalys för hela staden för att identifiera och hantera företagets övergripande risker. Syftet är att minska sannolikheten för och konsekvenserna av allvarliga händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen för våra verksamheter planeras att uppdateras under 2020. Fokus har sedan tidigare varit den del av analysen som belyser företagets risker ur ett övergripande perspektiv. De två allvarligaste riskerna är:

 • ”Feldimensionerade rörsystem”. Risken är förknippad till avloppsvatten och översvämning i källare.
 • ”För låg reinvesteringstakt utifrån perspektivet teknisk livslängd”. Risken är förknippad med läckor i vatten- och avloppssystemet på grund av att de är för gamla och utslitna. Systemen byggdes under en intensiv period och de har nu många år på nacken. Vår utmaning är att byta ut rörledningssystemen i en lagom takt där de med sämst status byts först.

Resultatet från den övergripande riskanalysen ligger till grund för vår Kontrollplan för Intern kontroll enligt COSO-modellen. Inom skyddskommittén följer vi ett årshjul där vi tar upp både arbetsmiljörisker och följer upp hur vi har arbetat med våra risker i Risk- & sårbarhetsanalysen. Under året som gått har vi förstärkt organisationen med en säkerhetssamordnare som samordnar det systematiska säkerhetsarbetet. Samordnaren håller samman en grupp med säkerhetsombud från de olika verksamheterna. Fokus för gruppens arbete är högre kvalitet, samordning av insatser samt ökad trygghet för kunder, ägare och medarbetare. Här följer exempel på säkerhetshöjande aktiviteter som genomförts under året och som minskat våra verksamhetsrisker:

 • Inbrottslarm och passersystem på flera dricksvattenstationer
 • Högreservoar Sjuntorp
 • Rundmatning av vattenledningar, schemalagd spolning
 • Riskanalys för avloppsreningsverket som helhet
 • Renoverad rötkammare och ny gasklocka
 • Installation av elektroniska nycklar på alla nätstationer
 • Markförläggning av elnät på landsbygden
 • Inrättande av larmfunktion i receptionen samt utfärdat rutiner runt användandet

Våra medarbetare

Jämställdhet och mångfald skapar en sund arbetsplats

Trollhättan Energi är helt beroende av kompetenta och engagerade medarbetare, som driver vår verksamhet på bästa möjliga sätt och möter våra kunder med professionalism och omtanke. Vi arbetar för att behålla vårt starka arbetsgivarvarumärke genom att konsekvent förstärka vår företagskultur, så att den harmonierar med hur vi vill uppfattas och också uppfattas. Vårt sätt att arbeta och bemöta varandra och andra, påverkar många. Ett bra arbetsklimat, med jämställdhet och mångfald, skapar en sund arbetsplats. Det ökar vår förmåga att prestera, får oss att må bra och i förlängningen hålla oss friska. Ett bra arbetsklimat skapar också förutsättningar för oss att växa i våra yrkesroller och bli delaktiga i företagets utveckling.

Personalomsättning

Antal anställda 2019

2019

183

4

187

2018

173

5

178

2017

168

5

173

Tillsvidare- och provanställd

Visstidsanställd

Totalt anställda ökade under året från 178 till 187 anställda

Personalomsättningen var 10 % under 2019 (11 % 2018). Definition av nyckeltal ifrån Nyckeltalsinstitutet: Lägsta siffran av antal börjat och slutat delat med genomsnitt av antal tillsvidare- och provanställda i början av året och i slutet av året. Under sommaren anställde vi elva ungdomsferiearbetare som arbetade i flera av våra verksamheter. Dessa ersatte inte ordinarie anställda, utan utförde arbeten av enklare karaktär.

Medelålder
Medelåldern 2019-12-31 ligger på 45 år (för kvinnor: 44 år, för män 46 år). 

ÅldersfördelningTotalt(antal anställda)
<=19 år3
20-29 år19
30-39 år47
40-49 år40
50-59 år63
60-65 år15
66 år =>0
Totalt187

Jämställdhet
Vi arbetar aktivt med att få en så jämställd arbetsplats som möjligt. Vårt mål är att ha minst 40 % kvinnliga och 40 % manliga medarbetare. I början av året var vi 25 % kvinnor och 75 % män och i slutet av året var vi 28 % kvinnor och 72 % män. Under 2018 genomförde vi en jämställdhetsutbildning som var obligatorisk för alla anställda vilket har ökat fokuset på frågan. Under 2019 tog vi fram en ny mångfalds- och jämställdhetsplan. Den nya planen har en tydligare koppling till företagets övergripande mål och beskriver också tydligare varför det är viktigt för oss. Planen innebär bland annat att vi ska ta fram ett verktyg för att underlätta mångfalds- och jämställdhetsarbetet för cheferna i vardagen.

Könsfördelning

Anställda

134

53

187

Chefer

17

6

23

Ledningen

4

4

8

Män

Kvinnor

Medarbetarundersökning
Under våren 2019 genomförde vi en medarbetarundersökning och fick ett högt deltagande. 95 % av medarbetarna svarade på enkäten. Vårt totala medarbetarindex (MI) hamnade på 74 %. Vi har ett övergripande mål på >75 %. Medarbetarundersöknigen består av fyra indexområden: Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation samt Visioner och Mål. Under 2020 kommer vi arbeta vidare med resultatet från medarbetarundersökningen. Nästa medarbetarundersökning planeras genomföras våren 2021. Vi satsar på våra chefer, vilket givit resultat och vi kommer att fortsätta att arbeta med utveckling av ledarskapet i organisationen. 80 % svarar att de är stolta över att arbeta hos oss. För att dra nytta av medarbetarundersökningen och ytterligare stärka vår organisation har vi följt upp undersökningen och gått igenom resultatet i samtliga arbetsgrupper. Vad som då har framkommit är att man efterfrågar insyn i vad som händer på andra avdelningar inom Trollhättan Energi. Vi har därför påbörjat ett omfattande arbete med att stärka/förbättra den interna kommunikationen, som en del i att stärka känslan av ett gemensamt Trollhättan.Energi.

72

Arbetsklimat

75

Ledarskap

73

Organisation

73

Visioner & Mål

74

Index total

Alla värden över 70 är bra. Medelvärdet inom energibranschen är 73 procent
 

Intern kommunikation
Intern kommunikation är något som tagits upp i medarbetarundersökningen och har under året arbetats mycket med för att förbättra den. Bland annat ska vi implementera ett nytt verksamhetssystem vilket innefattar både ledningssystem och intranät. De interna kommunaktionssystemen ses även över kring hur de kan förbättras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en upprättad arbetsmiljöorganisation med regelbundna skyddskommittémöten. Vi har fortsatt arbetet utifrån de förbättringsförslag och förslag på åtgärder som togs fram av företagshälsovården under 2017. Några av utbildningsinsatserna som gjordes under förra året var bland annat fallskyddsutbildningar, ergonomiutbildning och anpassade utbildningar efter behov inom respektive verksamhet. Vi arbetar systematiskt med att förebygga och minska olyckor genom riskrapportering, riskbedömningar, skydds- och brandronder och utbildningar. Inträffade incidenter rapporteras, utreds och följs upp i vårt tillbuds- och skaderapporteringssystem samt tas upp på våra skyddskommittémöten.

Antal tillbudAntal olyckorMed sjukfrånvaro
201946124
201831142
201731111

Hälsoarbetet
Hälsoarbetet är en del av och ett komplement till det löpande och systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med hälsoarbetet är att skapa gemenskap och inspirera till en hälsosam livsstil bland annat genom att erbjuda diverse hälsoförmåner. Hälsoarbetet skapar en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna mår bra och trivs. Liksom föregående år har vi sex hälsoinspiratörer. Deras uppdrag är främst att, tillsammans med närmsta chef, komma med förslag till hälsofrämjande aktiviteter utifrån respektive avdelnings behov men också tillsammans med alla hälsoinspiratörer ordna övergripande aktiviteter för att främja hälsa i vardagen. Vi erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsförsäkring.

Frisknärvaro/Sjukfrånvaro
Målsättningen är att ha en frisknärvaro på >98 % dock minskade den till 95,5 % (96,4) 2019.

Total sjukfrånvaroSjukfrånvaro 1-59 dagarSjukfrånvaro från 60 dagarSjukfrånvaro fördelat på kön
KvinnorMän
20194,5%2,2%2,2%6%3.9%
20183,6%2,6%1%4,2%3,3%
20174,0%3,2%0,8%5,1%3,7%
20165,3%2,5%2,8%5,8%5,2%

Den totala sjukfrånvaron har ökat och det gäller framförallt hos kvinnor men även för män. Långtidssjukfrånvaron har ökat något och korttidssjukfrånvaron har minskat.

Kränkande särbehandling
Vi jobbar aktivt med våra riktlinjer kring kränkande särbehandling. I dessa är trakasserier av sexuell karaktär en del, men handlar även om trakasserier baserat på någon av diskrimineringsgrunderna, mobbning, social utstötning med mera. Det är viktigt för oss att det är tydligt för var och en av våra anställda att den här typen av beteende inte accepteras under några former, och vilket stöd arbetsgivaren kan ge om något sådant skulle inträffa. Vi är tydliga med att de eventuella disciplinära åtgärder som sätts in alltid riktas mot personen som utsätter andra för ett felaktigt beteende, och inte mot personen/personerna som råkar ut för det. Riktlinjerna finns både för att säkerställa att vi har ett väl fungerande förebyggande arbete, samt att vi agerar korrekt om något inträffar. För andra året i rad deltog vi även i år vid Trollhättans Pridefestival, både som sponsorer och deltagande i tåget. För oss är det viktigt för att ytterligare markera våra värderingar och vad vi står för. Vi är en arbetsplats där alla ska känna sig välkomna.

Personalaktiviteter
Under året har vi haft våra återkommande företagsdagar och chefsdagar. Under dessa dagar hålls föreläsningar samt diskussioner. Olika teman för detta år har varit hållbarhet, stress och balans i livet samt vikten av återhämtning och värderingsstyrt ledarskap samt fördjupning i jämställdhetsfrågan. Två gånger per år genomförs studiebesök för alla nyanställda på våra verksamheter runt om i staden. Vid det tillfället träffar också VD alla nyanställda för att informera om företagets vision och mål.

Språkpraktikanter
Vi arbetar för att våra verksamheter ska vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett sätt är att bidra till att få in språksvaga i arbete genom att erbjuda språkpraktikplatser för nyanlända. Under 2019 hade vi som mål att varje affärs-/verksamhetsområde skulle ta emot minst en språkpraktikant. Detta uppnåddes inte. Endast verksamhetsområdet Marknad och Administration har tagit emot en gemensam språkpraktikant. Förklaringen till detta är delvis förändrade förutsättningar för bidrag. Vi ställer även krav i relevanta upphandlingar att våra leverantörer ska delta i ett möte för att diskutera möjligheten att ta emot praktikanter.

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Som ett kommunalt bolag följer vi våra ägares riktlinjer att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och att bolaget ska drivas effektivt, säkert, med låg risk och god intern kontroll. Ett av Trollhättan Energis kärnvärden är omtanke. Det beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vår strävan är att bidra till ett samhälle som präglas av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad för våra kunder och världen runt omkring oss. Vår företagskultur ska kännetecknas av affärsmässighet. Med affärsmässighet menar vi att vi ska vara lönsamma, pålitliga och ärliga. Vi ska arbeta på ett resurseffektivt och professionellt sätt. För att motverka korruption har vi bland annat upprättat interna regler för mutor och bestickning som beskriver hur vi ska hantera gåvor, representation och beteende vid upphandling. Styrelsen har beslutat om regler för inköps-, avtals- och attestregler, finanspolicy och riktlinjer för intern och extern representation samt intern kontroll. Vidare har vi regler för upphandlingsprocessen och hur projekt ska bedrivas. Vår styrelse är demokratiskt vald av röstberättigade i Trollhättan och dess sammansättning blir utefter valresultat. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen och har upprättat rutiner för intern kontroll och ledningsgruppen beslutar varje år om en intern kontrollplan. Vi lyder under Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det innebär att vi har regler som vi måste följa vid anskaffningar. Vi ska konkurrensutsätta våra större inköp, behandla leverantörer lika samt vara transparenta i våra upphandlingar. Vi kan inte välja våra leverantörer men vi kan välja vilka krav vi ställer på dem. I flera upphandlingar samarbetar vi med Trollhättans Stads upphandlingsenhet och lutar oss även mot deras bestämmelser för upphandling som säger att upphandling av varor och tjänster ska ske affärsmässigt med beaktande av erforderlig kvalitet, miljöhänsyn och etiska värderingar. Vi har tillsammans med Staden och de andra kommunala bolagen tagit fram grundkrav och information till alla entreprenörer/leverantörer som upphandlas. Grundkraven och information innefattar olika säkerhetsaspekter, både miljö- och arbetsmiljö samt social hänsyn.

Vi använder oss av SKR Kommentus ramavtal när det är lämpligt. SKR arbetar aktivt med hållbara upphandlingar och med sociala och etiska krav. De har tagit fram uppförandekoder med hänvisningar till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. SKR Kommentus arbetar med systematisk uppföljning av de miljö- och sociala krav som ställs i upphandlingarna inom ”Hållbarhetskollen” vilket innebär att revision görs hos avtalsleverantörer och att kontroller kan genomföras på produktionsanläggningar runt om i världen. I alla våra annonserade upphandlingar arbetar vi förebyggande tillsammans med Skatteverket och har som mål att alla företag som anlitas ska vara seriösa företag. Redovisning och skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma. Vi använder därför Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll innan vi anlitar entreprenörer. Det innebär att alla som utför uppdrag för oss omfattas av vårt samarbete med Skatteverket. Om anlitad entreprenör behöver anlita underentreprenör så ska vi först godkänna denna entreprenör. Vi har krav på oss att ha elektronisk personalliggare vid anläggningsarbeten vilket motverkar svart arbetskraft när vi tar in entreprenörer vid ombyggnader, reparationer och underhållsarbete. Sammantaget med de interna regler och rutiner som vi följer samt de lagkrav som ställs om upphandling bedöms risken för mutor och korruption som låg. Vi är ett lokalt bolag och driver vår verksamhet i Trollhättan med omnejd. Vi själva, våra entreprenörer och underleverantörer är verksamma i Sverige och lyder därmed under svenska lagar som beaktar mänskliga rättigheter. Risken för att strida mot de mänskliga rättigheterna i vårt närmsta leverantörsled anser vi därmed vara låg.