Förvaltningsberättelse
2019

Ägarförhållande och verksamhet

Koncernen Trollhättan Energi består av moderbolaget Trollhättan Energi AB, dotterbolagen Trollhättan Energi Elnät AB, Biogas Brålanda AB och Grönt Bränsle i Sverige AB. Moderbolaget Trollhättan Energi AB ägs av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad.

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt ett stort fibernät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas och fjärrvärme, producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Vidare ansvarar bolaget för stadens renhållningsverksamhet och säljer också tjänster inom elbilsladdning och solenergi.

Dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB distribuerar el och ansvarar för starkströmsledningarna inom vårt distributionsområde.

Trollhättan Energi AB är majoritetsägare i Biogas Brålanda AB, som uppgraderar och säljer biogas. Trollhättan Energi AB är också majoritetsägare i Grönt Bränsle i Sverige AB, som distribuerar och säljer Trollhättan Energis biogas. Tillsammans med Arctic Paper Munkedals AB äger Trollhättan Energi AB det vattenkraftsproducerande Kalltorp Kraft HB.

Bolagets säte är Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

Koncernens omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 586,5 Mkr (572,6 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 77,4 Mkr (67,0 Mkr). Soliditeten uppgick till 17,2 % (15,7 %). Soliditet exklusive vatten och avlopp samt avfallshantering uppgick till 34,3 % (30,1 %). Räntabilitet på totalt kapital (avkastning) uppgick till 4,3 % (4,5 %). Motsvarande avkastning exklusive vatten- och avlopp samt avfallshantering uppgick till 7,5 % (7,4 %).

Årets resultat påverkas mest av affärerna fjärrvärme, elnät och stadsnät. Väder och temperatur påverkar speciellt fjärrvärmeaffären och 2019 var något kallare än 2018. För elnät var vädret gynnsamt och orsakade inte några större avbrott som påverkade resultatet negativt.

För fjärrvärme har försäljning av utsläppsrätter medfört en ökning av resultatet med ca 14 Mkr.

Utbyggnad av fibernät med tillhörande anslutningsintäkter, har under året fortsatt på landsbygden. Utöver detta har många fiberdragningar skett till olika företag och flerfamiljshus. En hög anslutningsgrad av fiber bidrar även detta år till ett gott resultat.

Antalet elavtal har fortsatt öka och bolaget har nu nästan 11 000 kunder.

Bolagets taxefinansierade verksamhet Vatten & Avlopp visar underskott medan Avfall & Återvinning (Renhållningen) redovisar ett mindre överskott. Detta har förts till resultatfond för respektive verksamhet.

Bolagets räntekostnader har fortsatt att minska även detta år, vilket också bidrar till ett gynnsamt resultat.

Kommunala ändamålet

I bolagsordningen § 4 för Trollhättan Energi AB respektive § 3 för Trollhättan Energi Elnät AB anges ändamål och syfte med bolaget. De kommunalrättsliga grundprinciperna tillämpas enligt bolagsordning och ägardirektiv. Företrädare för bolaget, dess styrelse och kommunen genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi- och verksamhetsfrågor. Ägardirektivet utgör grunden för arbetet inom bolaget.

Bolagets affärer bedrivs och utvecklas utifrån lokaliseringsprincipen, med fokus på Trollhättans Stads bästa och på att främja kommuninvånarna. Vissa undantag sker ur lokaliseringssynpunkt för att verksamheterna ska bedrivas så effektivt och flexibelt som möjligt, vilket i sig kan gynna stadens invånare ur till exempel kostnadshänseende.

Likställighets- och självkostnadsprincipen beaktas vid taxesättning, liksom ägardirektiv om låga taxor. Bolagets direktiv anger att taxenivån sammantaget skall ligga bland de 50 lägsta i landet. Vatten- och avloppstaxan samt även taxan för renhållning, regleras i särskild lagstiftning.

Våra taxor är låga och ”Nils Holgersson-undersökningen 2019” visar att Trollhättan klarar målet att ligga bland de 50 lägsta av Sveriges 290 kommuner avseende taxa för värme, vatten och avlopp, elnät samt avfall. Placeringen i undersökningen har förbättrats jämfört med föregående år till placering 30 (36). I jämförelse med närområdet, så ligger Trollhättan lägre än både Uddevalla och Vänersborg.

Resultatet för året innebär att ställda krav på soliditet, avkastning och skäliga taxenivåer kan uppfyllas. Mot bakgrund av detta, och den årsredovisning som lämnas för 2019, bedöms verksamheten ha bedrivits och utvecklats utifrån direktiv, syfte och ramar i bolagsordning och ägardirektiv. Således utifrån det kommunala ändamålet och inom ramen för kommunala principer och befogenheter.

Bolagets verksamheter och affärer – utveckling under året

Trollhättan växer och utvecklas och det byggs mycket nytt. Visionen om fler invånare finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster. Detta bidrar påtagligt till hur bolagets affärer har utvecklats under året.


Fjärrvärme levererade ett positivt resultat på 40,9 Mkr (27,2 Mkr). Året har varit stabilt ur leveranssynpunkt och positivt ur ekonomisk synvinkel. Snittemperaturen 2019 har varit i nivå med de senaste åren, men försäljningsvolymen har gått ned något. Värdet på utsläppsrätter har ökat betydligt, vilket gör att försäljningen av dem har påverkat resultatet positivt med ca 14 Mkr. De totala kostnaderna för råvaror sjunker jämfört med budget i takt med lägre försäljningsvolym. I resultatet ryms en utrangering om 2,1 Mkr för uttjänta mätare. Positivt för affären har också varit att spillvärmeleveranserna från Vattenfall (Vargön Alloys) har blivit större än kalkylerat.

Priset för fjärrvärme har varit oförändrat sedan 2015 och värmeaffären är stabil. Så gott som all nybyggnation av flerfamiljshus och verksamhetsfastigheter med närhet till fjärrvärmenätet har anslutits, vilket visar att fjärrvärmen är en fortsatt mycket konkurrenskraftig och hållbar produkt. Intäkterna var 209,8 Mkr (221,6 Mkr) vilket inneburit en minskad nettoomsättning med 5,3 %. Levererad volym var 336,1 GWh (346,5 GWh). I och med omställningar i produktionsplaneringen minskade vi elproduktionen till 8,3 GWh (9,3 GWh).

Även under 2019 har priset ökat på såväl träflis som bioolja, där framför allt biooljan har stigit till nivåer som utmanar vår långsiktiga lönsamhet. Den globala omställningen mot fossilfrihet innebär att vi ser en fortsatt hög efterfrågan, med risk för högt pristryck. Vårt fokus de närmaste åren behöver därför ligga på att minimera användningen av bioolja i vår fjärrvärmeproduktion.


Biogas består av verksamhet i både moderbolaget och koncernen. Resultatet för året i moderbolaget slutade på -0,73 Mkr (0,23 Mkr) med en nettoomsättning på 26,2 Mkr (31,6 Mkr). Total biogasverksamhet i koncernen genererade ett resultat på -0,9 Mkr (0,9 Mkr).

Under april godkände först kommunfullmäktige och därefter bolagsstämman köp av aktiemajoriteten (51 %) i bolaget Grönt Bränsle i Sverige AB. Resterande aktier ägdes av BRC Sweden AB vid köpet och överläts sedan till Staaf och Kolstad Holding AB med samma ägare. Syftet med köpet är att i det nya bolaget Grönt Bränsle tillsammans bygga upp en verksamhet som ska distribuera, marknadsföra och sälja Trollhättan Energis biogas, med målsättningen att öka marknadsandelar och försäljning för ägarna. Aktieköpet ägde rum 3 juni och bolagets verksamhet startade 2 september.

Försäljning av gas sker via fyra tankstationer som redan finns i Grönt Bränsle samt genom Trollhättan Energi AB:s befintliga tankstationer och försäljningsavtal. Det nya bolaget kommer i första hand köpa producerad biogas från Trollhättan Energi AB och arrendera Trollhättan Energis övriga befintliga tankstations-anläggningar på marknadsmässiga villkor.


Vatten och Avlopp har ett resultat för 2019 på -8,3 Mkr (1,9 Mkr) före avsättning till resultatfond. Återföringen från resultatfond är 8,3 Mkr vilket genererar ett redovisat resultat på 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Investeringsfonden – avsättning 5,7 mkr. Omsättningen var 117,7 Mkr (114,0 Mkr) med en leverans till kund på 3,5 Mm3 (3,5 Mm3). Under året har vi anslutit 44 st nya fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.

De källaröversvämningar som vi drabbades av 2014 är fortsatt under reglering. Ett försäkringsbolag har lämnat in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen. Vår förhoppning är att detta ärende skall kunna lösas under 2020. Förhandling med vårt dåvarande verksamhetsförsäkringsbolag pågår.

Vid Arvidstorps avloppsreningsverk har verksamhets- och personallokaler byggts om och moderniserats. Även byggnationen för att utveckla slamhanteringsprocessen har påbörjats och en ny högreservoar har tagits i drift i Sjuntorp under året. Ansökan om ett nytt miljötillstånd för Arvidstorps avloppsreningsverk pågår.

Under hösten har Livsmedelsverket gjort tillsyn av produktion och distribution av dricksvatten, utifrån den nya lagen om Nätverk- och Informationssäkerhet (NIS). Deras rapport blev en positiv beskrivning av hur vi bedriver vår verksamhet, om än med några små avvikelser som kommer att åtgärdas.

Det omfattande projektet för att bygga en ny vattenförsörjning pågår. Beslut är taget att inhämta råvatten från Vänern, eftersom kvaliteten på vattnet i Vänern är betydligt bättre än dagens intag i Göta älv. Vi har utrett olika beredningsprocesser och kommer från februari 2020 att pilotköra två tänkta beredningsprocesser under ett års tid. Därefter beslutas om vilken av beredningsprocesserna som vi kommer att projektera och bygga vattenverket utifrån. Projektet sker i partnering med PEAB.


Elhandeln har ökat stabilt. Idag har nästan 11 000 hushåll och företag valt Trollhättan Energi som sin elleverantör. Ett starkt varumärke med tydlig miljöprofil och lokal personlig service med hög tillgänglighet, är några av framgångsfaktorerna. Vad gäller kundnöjdhet står sig bolaget mycket starkt jämfört med övriga elhandelsbolag.

Årets resultat blev 2,7 Mkr (1,6 Mkr) och omsättningen uppgick till 55,0 Mkr (54,2 Mkr), där marknadspriset på el påverkade omsättningen positivt. Elförsäljningen ökade med 1,2 % och var 110,9 GWh (109,6 GWh).

Vi fortsätter att utveckla affären och förbereder oss för de omfattande förändringar som elbranschen står inför då bland annat en elhandlarcentrisk modell planeras att införas de närmaste åren. Modellen innebär att i princip all kontakt med kunden avseende även elnätsanvändning kommer att gå via elhandlarna, som då ska fakturera kunden kostnad för både elhandel och elnät.


Smarta tjänster är bolagets nyaste affär och visar den förflyttning som bolaget till stora delar gjort, från i huvudsak produktionsföretag till mer av tjänsteförsäljning. Affären startade i början av 2017 och omfattar nu försäljning av laddstolpar för elbilsladdning samt solceller till villor, bostadsbolag och företag.

Under 2019 sålde vi nästan 50 solcellsanläggningar. Det motsvarar 50 % av alla solcellsanläggningar i Trollhättan. Intresset för att teckna så kallat mikroproducentavtal har också ökat. Även intresset för elbilar ökar generellt och vi har fortsatt att installera ytterligare publika laddstolpar runt om i kommunen. I dag finns ca 100 publika laddplatser.

Ekonomiskt har smarta tjänster ett negativt resultat för året om -1,7 Mkr (-3,6 Mkr).


Stadsnät med vårt öppna fibernät redovisar återigen ett starkt resultat; 13,7 Mkr (14,3 Mkr). Nettoomsättningen var 29,6 Mkr (25,1 Mkr). Satsningen på att bygga fiber till alla villor i tätorten och på landsbygden har fortsatt enligt plan. Under 2019 har 825 villakunder och 223 lägenheter i flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar anslutits. Hela villafibersatsningen i tätort och på landsbygden blev klar under 2019. På fem år har ca 10 000 anslutningar förberetts på olika sätt. Av dessa har ca 8 000 kunder valt att ansluta sig.


Avfall och återvinning finns inom bolaget sedan 2015 och redovisade det gångna året ett årsresultat på 1,0 Mkr (1,8 Mkr). Resultatet för den taxefinansierade verksamheten uppgår till 0,4 Mkr (0,4 Mkr), vilket avsätts i resultatfond. Verksamhetens totala nettoomsättning uppgick till 46,4 Mkr (43,8 Mkr). Merparten av intäkterna genereras av den taxefinansierade delen i form av insamling av hushållsavfall.

Under året har det införskaffats två nya tvåfacksbilar för sopor, vilket kommer att minska körsträckorna. Sedan är vi väldigt glada för vi kunnat anställa ytterligare tre kvinnor inom verksamheten, som av tradition är starkt mansdominerad. Som ett led i vårt ständigt pågående arbete för att öka kunskapen om behovet av ökad källsortering och återvinning, anordnade vi under hösten 2019 nyheten Textiljakten i samarbete med Wargön Innovation, Uddevalla Energi och Vänersborgs kommun. I Trollhättan vände vi oss till femteklassare. Även Elektronikjakten för fjärdeklassare anordnades på nytt med stort gensvar.


Elnät, som drivs i dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB, redovisade ett resultat efter finansiella poster som uppgick till 20,5 Mkr (20,5 Mkr). Skillnaderna mot fjolåret är små både på intäkts- och kostnadssidan. Det något lägre rörelseresultatet vägs upp av lägre räntekostnader. Nettoomsättningen uppgick till 103,3 Mkr (100,2 Mkr) och bolaget transiterade 360 GWh (369 GWh) till kund.

Driften har i stort varit stabil och liksom tidigare år har inga större avbrott inträffat. Dock har vi haft en del högspänningsfel där avgrävningar i många fall varit orsaken. Detta har gjort att vi inte nått vårt mål gällande avbrottstid. Medelavbrottstiden per kund var 63 minuter under året (13 min/år). Målet är max 22 min/år. Aviserade avbrott i eget nät stod för 13 min, medan oaviserade avbrott på grund av fel i eget nät stod för 50 min. Avbrott i Vattenfalls regionnät har ej påverkat våra avbrottstider.

Nuvarande intäktsram för Elnät är fastställd av Energimarknadsinspektionen (Ei) och gäller till utgången av 2019. Ramen reglerar vilka avgifter som får tas ut av kund. Nuvarande ram ger utrymme för de åtgärder och investeringar som är planerade. Ei har beslutat en intäktsram för perioden 2020-2023, vilket är en minskning mot tidigare ram. Denna ram ger inte helt utrymme för de åtgärder och investeringar som vi planerat och därför har vi överklagat Ei:s beslut.

Koncernens investeringar

Koncernens totala investeringar 2019 uppgick till 240 Mkr (326 Mkr för 2018 respektive 313 Mkr för 2017) och fördelas enligt följande:

Område201920182017
Värme18,066,674,8
Biogas8,00,50,0
Vatten144,1126,5112,3
Elnät33,342,446,7
Stadsnät25,272,972,0
Avfall & återvinning5,70,72,4
Administration5,215,93,5
Smarta Tjänster0,10,11,9

Koncernens finansiering och likviditet

Koncernens betalningsberedskap var god. Löpande finansiering sker via koncernkontot med maximal volym att nyttja på 75,0 Mkr och saldo på balansdagen var 25,1 Mkr (-5,7 Mkr).
Finansiella skulder uppgick till 1 343 Mkr (1 268 Mkr).

Den genomsnittliga räntan på bolagets totala skulder var vid årsskiftet 0,8 % (0,8 %). Årets investeringar har finansierats med egna medel motsvarande 194 Mkr (136 Mkr) varav vattenverksamheten investerat 144 Mkr (127 Mkr). Självfinansieringsgraden uppgick till 80 % (49 %).

Risker

Koncernens risker kan huvudsakligen grupperas i finansiella risker och rörelserisker.

Finansiella risker


Koncernen är genom sin verksamhet exponerad
för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i bolagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker samt risker kopplade till el- och krafthandeln. För att möta och kontrollera dessa risker finns fastställda policys för koncernen.

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen. Denna policy bildar ett ramverk av riktlinjer och regler för finansverksamheten (upplåning och räntesäkring). För att minska ränterisken erhåller bolaget fast ränta mot rörlig och sprider förfall av både räntor och kapital under en tidshorisont om maximalt upp till 10 år.

Resultat och kassaflöden följs kontinuerligt och rapporteras till styrelsen. Behovet av kapital till investeringar går Stadshus AB i borgen för, vilket minimerar vår likviditetsrisk. Koncernen ökar kontinuerligt upplåningen för att finansiera investeringarna och bolagets lån uppgick per balansdagen till 1 343 Mkr (1 268 Mkr). I och med relativt stora investeringar som genomförts och behöver göras framöver, har bolaget en hög andel lån och är därmed känslig för svängningar på räntemarknaden.

Investeringar krävs generellt för att klara av att möta behoven i Trollhättans Stads exploateringsplan och det innebär fortsatt ökade VA- och renhållningstaxor. Särskilt för VA-verksamheten måste taxehöjningar kompletteras med att låna medel med ökade räntekostnader som följd. En utmaning blir förstås att balansera nödvändiga pris- och taxehöjningar med vår ägares ambition att ligga på en fortsatt låg nivå.

De närmaste tio åren kommer bolaget att genomföra sin största investering någonsin i nytt vattenverk och nytt råvattenintag. En översyn och utredning pågår även kring fjärrvärmeverk samt nya mottagningsstationer för el för att tillgodose ett ökat invånarantal och samtidigt hålla samma trygga och säkra leveranser som idag. Vi behöver ha en löpande dialog kring kommunens kreditlimit (tillåtna lånenivå) och framtida möjligheter att gå i borgen för bolagets lån, med tanke på att investeringsbehovet beräknas till mellan 3-3,5 miljarder kronor de närmaste tio åren. Samtliga av koncernens investeringar är beroende av att borgensåtagande är möjligt.

Risker i bolagets elhandel har från och med 2019 hanterats i avtal med E.ON. Risker i förändringar i elpriset avseende våra elinköp och producerad el, reduceras med användandet av prissäkringsportfölj. Befintliga risker finns identifierade och beskrivs i riskpolicyn. För att fortsatt kunna vara en attraktiv och konkurrenskraftig leverantör på en marknad där konkurrensen är fortsatt hård, arbetar elhandelsverksamheten ständigt med att minska risker och kostnader.

Införandet av en elhandlarcentrisk modell har återigen flyttats fram. Nu är planen att den skall vara igång till 2023. Denna innebär att i princip all kontakt med kunden avseende även elnätsanvändning kommer att gå via elhandlarna, som då ska fakturera kunden kostnad för elhandel och elnät. Det innebär att vårt elnätbolag istället kommer att fakturera elhandlarna avgift för elnät och energiskatt. Konsekvensen av detta kan då bli en större ekonomisk risk för vårt elnätsbolag. Modellen innebär många andra förändringar som behöver planeras med god framförhållning. Den öppna och växande konkurrensen på elhandelsmarknaden gör också att vi måste fortsätta kommunicera vårt starka varumärke och helhetserbjudande till kunderna, för att inte tappa kunder till renodlade elhandelsbolag som jobbar med mer kortsiktiga kampanjerbjudanden med fokus på enbart priset.

Rörelse- och verksamhetsrisker

För att hantera våra verksamhetsrisker genomfördes externa riskbedömningar av koncernens försäkringsbolag under 2017 för flertalet av våra anläggningar. För våra verksamheter visar dessa på hög nivå på redundans/ backup. Risker kopplade till säkerhet vid anläggningar har värderats och olika åtgärder har genomförts under året.

På fjärrvärmesidan börjar flera branscher med hög betalningsförmåga konkurrera om samma råvaror och vi har redan noterat en prisökning på både träflis och bioolja, där framför allt priset på biooljan utmanar vår lönsamhet. Vårt fokus de närmaste åren är därför att minimera användningen av bioolja i vår produktion.

Biogasverksamheten arbetar ständigt med riskelimineringar i och med att gas levereras till regionens busstrafik, till en stor del av kommunens bilar och till bolagets renhållningsfordon. Det har inte skett några avbrott under året som skapat störningar i busstrafiken eller för kommunens fordon. Samtidigt är det viktigt att fortsätta utbyggnaden av infrastrukturen inom biogas, som är ett idealiskt drivmedel sett ut perspektivet cirkulär ekonomi. Mycket av samhällets intresse riktas idag dock mot elbilsutveckling, men båda alternativen behövs. Verksamheten är av volymkaraktär där höga leveranser är viktigt för att erhålla lönsamhet. Affären är känslig i hänseendet att den största kunden (busstrafiken) står för hälften av volymen. Diskussioner förs inom Västtrafik, på regionnivå, kring val av och omfattning av drivmedel för busstrafiken framöver. Det kan komma att påverka biogasaffären negativt. Beslut väntas under 2020.

Inom Vatten- och avloppsverksamheten hanteras risker utifrån exempelvis klimatförändringar fortsatt genom separering av kombinerade ledningssystem. Risker med gamla anläggningar och framtida kapacitetsbrist hanteras genom bland annat projekteringen av ett nytt vattenverk. På avloppsreningsverket finns miljötillstånd att förhålla sig till. Dessa får ej riskeras, vilket innebär att bland annat kvävereningen kommer att utökas och vi kommer att lämna in ansökan om nytt miljötillstånd under våren 2020 för att kunna bygga ut reningsprocessen för fler invånare. Risken finns att skärpta krav i ett nytt tillstånd medför ännu fler investeringar. Redan de skärpta villkoren i dagens tillstånd innebär reinvesteringsbehov i ledningsnätet för att hantera tillskottsvatten.

Kostnaderna har ökat för avyttring av slam, då vi inte längre kan tillverka anläggningsjord. Det finns också en osäkerhet hos mottagare av vårt slam och framtida möjligheter att tillverka anläggningsjord och avsätta den. Miljö- och Energidepartementets utredning “Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam”, ska vara klar under våren 2020 och förväntas ge tydligare förutsättningar.

I april 2019 kom också en ny säkerhetsskyddslag för att bland annat skydda samhällsviktiga funktioner. Dricksvatten är skyddsvärt, vilket innebär att den nya lagen påverkar oss. Under våren 2020 kommer en säkerhetsskyddsanalys påbörjas inom Vatten.

Inom avfall och återvinningsverksamheten kontinuerligt för en så säker avfallsinsamling som möjligt. Verksamhetsmässigt kommer vi enligt nya direktiv från 2025 sannolikt inte att få utföra fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, vilket innebär risk för minskade intäkter på den icke taxe-finansierade delen av affärsområdet. Ökade kvittblivningskostnader för avfall på grund av nya skatter och tuffare krav på utsortering kan samtidigt slå hårt mot den taxefinansierade verksamheten. På personalsidan riskerar minskade statliga stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden att påverka återvinnings-centralens öppettider och service negativt.

Inom Elnät råder en naturlig monopolmarknad, vilket innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) reglerar att skälig avgift tas ut av vårt elnätsbolag. Avgiften i Trollhättan är låg jämfört med många andra nätbolag. Under året har Ei bestämt intäktsram för perioden 2020-2023, vilket är en minskning mot tidigare ram. Denna ram ger inte fullt utrymme för de åtgärder och investeringar som är planerade, vilket medfört att Ei:s beslut överklagats.

Även hotbilden mot Sveriges elförsörjning är högaktuell. Nya scenario och nya hotbilder har inneburit att Svenska kraftnät fått i uppdrag att planera för beredskap, vilket innebär att vi som nätbolag behöver arbeta ännu mer strategiskt och förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsfrågor och störnings- beredskapsplaner. Vi har genomfört och uppdaterat riskbedömningen samt gjort en förstudie över effekt-behovet utifrån Trollhättans Stads mål på 70 000 invånare och en allt mer elektrifierad fordonsflotta. En allt högre andel av småskalig produktion medför bland annat att vi får en förändrad arbetsmiljö ute i fält med nya risker för bakspänning, vilka kommer att förebyggas med nya arbetssätt och metoder.

Andra risker ur konkurrenssynpunkt som vi måste planera utifrån och förhålla oss till är den ökande konkurrens inom svartfiber (punkt-till-punkt-förbindelse för företag), där prisutvecklingen är på väg ner.

Inom bolaget sker löpande förbättring av rutiner för att hantera och eliminera risker samt omvärldsbevakning av skatteutveckling, konkurrenssituation och lagstiftning. Bolaget har under året fortsatt genomföra åtgärder utifrån lagstiftning såsom GDPR och NIS som rör personsäkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet. Den nya och tillsatta befattningen som säkerhetssamordnare i bolaget kommer ytterligare att stärka oss inom detta område.

När det gäller operativa risker har bolaget 2018 genomfört en nulägesanalys som grund för prioriteringar inom säkerhetsarbetet. Som ett led i detta påbörjades och etablerades ett systematiskt säkerhetsarbete med exempelvis framtagning av en bolagsgemensam Riktlinje Säkerhet. Det har även utsetts säkerhetsombud i respektive AO/VO och genomförts utbildningar/workshops samt säkerhetshöjande projekt gällande fysiskt skydd. Centralt har det under 2019 anställts en person för samordning av företagets informations- och säkerhetsarbete för att ytterligare stärka det systematiska säkerhetsarbetet.

Framtid

Bolaget har stor betydelse för utvecklingen i Trollhättans Stad, både på kort och lång sikt. Vår vision är att ge våra kunder en enkel vardag och hållbar framtid. Trollhättans Stads vision om fler invånare och dess aktiva arbete för att realisera visionen, finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster.

En tydlig förflyttning har skett i koncernens affärsmodell och plan; från tidigare fokus på produktion och distribution till tjänster och försäljning. Bland annat etablerades bolagets nya affär ”Smarta tjänster” på allvar 2018. Bolaget har genomfört en fortsatt utbyggnad av laddstolpar för elbilar under året. Den ena delen kring elbilsladdning är att bolaget själva bygger laddplatser på offentliga platser, den andra delen är att vi säljer och levererar laddpaket till företag och bostadsbolag. På samma sätt kommer vi att fortsätta jobba målmedvetet med att utveckla solcellspaket till privatpersoner, företag och andra intressenter. En infrastruktur för Internet of Things (IoT) har också skapats och kommer att etableras som en naturlig del av vårt erbjudande för marknadens leverantörer av smarta tjänster. IoT innebär att data från olika sensorer skickas till en och samma plattform, som sammanställer intressant och viktig information. Intresset för sensornätverket förefaller stort.

Bolaget står inför stora investeringar kopplat till Trollhättans Stads vision om
70 000 invånare. En hög exploateringstakt påverkar alla affärer, men framför allt utbyggnaden av vatten och avlopp. Fortsatt sker stora investeringar för att garantera invånarna säkra dricksvattenleveranser, god spillvattenhantering och fungerande dagvattenlösningar. En hög förnyelsetakt i ledningsnätet sker under lång tid framöver, vilken innebär separering av bland annat spill- och dagvattenledningar samt utbyte av föråldrade nätdelar. Omkring 2025 beräknas ett nytt vattenverk med nytt råvattenintag i Vänern kunna stå klart.

För att trygga avloppsleveranserna byts processdelar i avloppsverket ut. Kapaciteten i kvävereningen behöver ökas för att klara att rena vatten från 70 000 invånare år 2030. En ny tillståndsansökan har inletts för detta. Dessutom har en ny slamhanteringsanläggning vid Arvidstorps avloppsreningsverk börjat byggas under 2019.

Fjärrvärmen står sig fortfarande stark ur konkurrenssynpunkt. Framtiden innebär ett fortsatt arbete med effektiviseringar och vi ska fortsätta erbjuda våra kunder en säker och prisvärd produkt. Bolaget behöver även se över behovet av ett nytt fjärrvärmeverk för att tillgodose den kapacitet som efterfrågas idag och den beräknade ökning som vi ser kopplat till fortsatt nybyggnation och ökat antal invånare. Fjärrvärmeledningen mellan Vargön Alloys och värmeverket på Stallbacka har inneburit vinster ur ekonomi-, miljö- och säkerhetsperspektiv som vi kommer att arbeta aktivt med och utveckla på bästa sätt.

Biogasproduktionen kan effektivt ta hand om hushållens organiska avfall/avlopp samt gödsel och göra fordonsbränsle av det. Vi utreder vidare frågan om möjligheten att återigen ta hand om stadens matavfall i egen regi. Byggande av anläggning för mottagning och rötning för ökad produktion av biogas ser vi som en möjlig investering i samarbete med andra kommuner.

För att biogasen fortsättningsvis ska kunna utvecklas behöver ett helhetsgrepp tas om biogasens framtida förutsättningar. Det är önskvärt med ett brett politiskt grepp som skulle ge stabila förutsättningar för biogasen att växa och fortsätta att vara det mest miljövänliga fordonsbränsle som finns på marknaden. Under 2019 har vi med medel från ”Klimatklivet” påbörjat etableringen av en tankstation för tung trafik vid Trestad Center. Den kommer att stärka infrastrukturen ytterligare och öka förutsättningarna för bland annat biogasdrivna flistransporter till våra fjärrvärmeanläggningar. Under 2019 kommer vi med medel från ”Klimatklivet” att starta en tankstation för tung trafik på Trestad Center. Det är ytterligare ett steg för att stärka infrastrukturen och bland annat möjliggöra biogasdrivna flistransporter till våra fjärrvärmeanläggningar.

Arbetet med att installera nedgrävda behållare för hushållsavfall fortsätter, vilket delvis ersätter återvinningscentraler och ger bättre möjlighet för boende i flerbostadshus till kvartersnära insamling. Behållarna kan tömmas av bolagets kranbil. För att optimera körning för hämtning av hushållsavfall kommer det testade digitala ruttsystemet att utvärderas och troligtvis omfatta fler fordon.

Elbranschen står inför omfattande förändringar. Bland annat genom en elhandlarcentrisk modell som planeras att införas 2023. Nya krav ställs på ”smarta elnät”. Digitaliseringens framväxt, trenden som går mot fler prosumers (producent och konsument) och en nordisk slutkundsmarknad, är några av utmaningarna under de kommande åren. För att fortsatt vara lyckosam i dessa utmaningar kommer det att krävas ett kontinuerligt arbete med effektivisering samt smarta och enkla lösningar för kunden.

De nya funktionskraven på elmätare innebär att vi inom några år får en gemensam elmarknadshubb dit alla mätvärden och ärenden ska rapporteras. I samband med att mer och mer data samlas in kommer nya möjligheter att uppstå. När bolagets system för mätinsamling är på plats kommer vi att börja nyttja vår mätdata. Exempelvis kommer momentanavläsningar att utföras av spänning och ström på anläggningsnivå. Detta kommer att underlätta felavhjälpning och på så sätt ge bättre service åt våra kunder. Nätstationsmätning är ytterligare en möjlighet som det nya systemet ger. Även fjärrinsamling av vattendata planeras och hänger ihop med implementering av ny version av ”Mina sidor”, vilken då ger kunderna möjlighet att se sin vattenförbrukning där.

Tack vare att vi under många år investerat och etablerat ett öppet fiberstadsnät i kommunen, har vi också lagt en bra grund för IoT, Internet of Things. Sakernas internet innebär många nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag. Vi kan redan nu erbjuda ett nät där operatörer kan koppla upp sig och erbjuda en rad tjänster till slutkunder. Inte minst inom mätning och övervakning på distans av tekniska installationer. Något som vi på Trollhättan Energi redan använder oss av och också kommer att utnyttja ännu mer.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.

Hållbarhet

För 2019 avges en hållbarhetsrapport för Trollhättan Energi. Denna redovisas utifrån svensk lag om hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Denna visar hur koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten redovisas separat och publiceras på bolagets hemsida Året som gått.