Årsredovisning 2019

Styrelsen_2019_Grupp_0724_HIGH

Läs hela

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskriver vi de viktigaste händelserna under räkenskapsåret och vad som inträffat därefter. Viss lagstadgad information ska också lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Läs hela

Hållbarhetsrapport

En hållbarhetsrapport ska innehålla de icke-finansiella upplysningar kring frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs hela

Koncernen

Här hittar du bland annat resultat- och balansräkning för koncernen Trollhättan Energi. Koncernen består av moderbolaget Trollhättan Energi AB samt dotterbolagen Trollhättan Energi Elnät AB, Biogas Brålanda AB och Grönt Bränsle i Sverige AB.

Läs hela

Moderbolaget

Här hittar du bland annat resultat- och balansräkning för moderbolaget Trollhättan Energi AB.

Läs hela

Noter

Noter är tilläggsupplysningar, där vi specificerar och förtydligar innehållet i resultat- och balansräkningarna för både koncernen och moderbolaget.

Läs hela

Revisionsrapport

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamheten. När revisorerna gjort granskningen sammanställer de den i en revisionsrapport,.

Läs hela