Noter

Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Kundfordringar
I redovisade kundfordringar ingår fordran avseende nätintäkter med 62 637 kkr (21 984), fakturerade på uppdrag av dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB samt 1 647 kkr (0) fakturerat på uppdrag av Biogas Brålanda AB.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende värme, elnät och elhandel redovisas i enlighet med avläst förbrukning. Intäkter avseende vatten redovisas i enlighet med fakturerad förbrukning. Intäkter avseende övriga tjänster redovisas vid leverans till kunden. All försäljning redovisas netto exkl moms och eventuella rabatter.

Anslutningsavgifter
Grundprincipen är att alla servis- och anslutningsavgifter intäktsförs när anläggningen tas i bruk. Anslutningsavgifter för vatten intäktsförs över den beräknade ekonomiska livslängden för anläggningarna och anslutningsavgifter för fiber till villor reduceras med direkta kostnader och resterande del periodiseras över nyttjandeperioden.

Fastigheter och anläggningar
Fastigheter och anläggningar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Räntor under byggnadstiden ingår ej i anskaffningsvärdena.

Avskrivning enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperiod:
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

– El- och värmenät (distr anläggn) 3-5 %
– VA-anläggningar 2-20 %
– Byggnader 2-10 %
– Byggnadsinventarier 4-20 %
– Maskiner och inventarier 10-33 %

Immateriella tillgångar
Elcertifikat och utsläppsrätter klassificeras som immateriella omsättningstillgångar och upptages till det lägsta
av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella, redovisas i den juridiska personen som operationella leasingavtal. I koncernredovisningen redovisas finansiella leasingavtal som inköp av anläggningstillgång och upptagande av lån. Leasingavgiften ersätts med avskrivning, räntekostnad och uppskjuten skatteskuld.

Bränslelager
Bränslelagret, som består av främst biobränsle, upptages till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Monopolverksamhet
Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten och avlopp samt del av renhållningsverksamhet som är taxefinansierad skall enligt lag tillämpa självkostnadsprincipen. VA lyder under lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och renhållningen under Miljöbalken (1998:808). Verksamheterna skall enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen, vilket innebär att intäkter högst får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om högre intäkter tagits ut avsättes de till fond för framtida investeringar eller skuldföres för återbetalning till kundkollektivet inom tre år.

Statliga stöd
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Interna transaktioner har eliminerats. I moderföretagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Minoritetsintressen
Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning till årets resultat samt att eget kapital återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital.

 

Not 2

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Inga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i bokslutet.

Not 3

DERIVATINSTRUMENT

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Räntesäkring
Nominellt värde275 000205 300275 000205 300
Verkligt värde-2 417
-10 632-2 417-10 632
Elsäkring
Nominellt värde13 2158 69413 2158 694
Verkligt värde11 44570011 445700

Derivatinstrument används för att jämna ut och hantera svängningar på marknaden och därmed uppnå en jämnare resultatnivå. Alla derviat ingår i säkriningsrelation enligt K3, kap 11.

Räntesäkring består av ränteswappar där rörlig ränta swappats mot fast ränta. Ränteförfall sprids ut enligt företagets finanieringspolicy och räntesäkringar följer K3:s krav om säkringsredovisning.

Elsäkringar består av två elportföljer, för producerad el samt för förbrukad el. Fast pris för el erhålls succesivt till minst 70% ett år före leverans-/förbrukningstillfället.

Not 4

ANSLUTNINGSAVGIFTER

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Engångsersättningar i samband med anslutning av:
Elnät5 5572 379
00
Värme2 5101 5122 5101 512
Vatten2 592
1 7632 5921 763
Stadsnät6 4036 358
6 5126 552
17 06212 012
11 6149 827

Not 5

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN

Moderbolaget
20182017
Andel av försäljningen som avser koncernföretag
7%
7%
Andel av inköpen som avser koncernföretag
3%
2%

Not 6

FINANSIELLA LEASINGSAVTAL

Koncernen
20182017
Anskaffningsvärden
085 879
Ackumulerade avskrivningar
0-35 734
Maskiner och andra tekniska anläggningar
050 145

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingick 2017 leasingobjekt (Lextorps kraftvärmeverk) som ett finansiellt leasingavtal som amorterades ner till ett restvärde av 40%. Värmemerket förvärvades 2018-12-30.

Not 7

LEASINGAVTAL - OPERATIONELL LEASING LEASETAGARE

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till
16 015
8 300
14 141
10 700

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
6 237
1 700
4 766
9 300
Mellan 2 till 5 år
4 339
600
629
600
10 576
2 300
5 395
9 900

Not 8

ERSÄTTNING TILL REVISORER

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Revisionsuppdrag160
150
100
100
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
46
55
33
55
206
205
133
155

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 9

PERSONAL

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
181,35
170,00
142,73
135,00
varav kvinnor
49,04
42,00
46,04
40,00
varav män
132,31
128,00
96,69
95,00
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
1 482
1 433
1 482
1 433
Pensionskostnader
418
496
418
496
1 900
1 929
1 900
1 929
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
82 194
75 025
64 806
59 010
Pensionskostnader
7 031
6 520
5 385
5 202
89 225
81 545
70 191
64 212
Sociala kostnader
28 255
25 821
22 346
20 424
Summa styrelse och övriga
119 380
109 295
94 437
86 565

Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
13
13
13
13
varav kvinnor
4
4
4
4
varav män
9
9
9
9
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
7
7
7
7
varav kvinnor
3
3
3
3
varav män
4
4
4
4

Avtal finns med verkställande direktören om en engångsersättning motsvarande sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida.

Not 10

RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Resultatandel Kalltorp Kraft HB, 50%
298
22
298
22
Realisationsresultat
269
0
11 846
0
567
22
12 144
22

Not 11

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Räntekostnader
6 246
10 719
6 244
10 718
Förtidslösen, räntesäkringar
6 928
6 472
6 928
6 472
Övriga finansiella kostnader
3 747
3 410
3 747
3 410
16 921
20 601
16 919
20 600

Not 12

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen20182017
Uppskjuten skatt
-6 094
-8 158

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
53 753
35 896

Skattekostnad 22,00% (22,00%)
-11 826
-7 897

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
-176
-385
Ej skattepliktiga intäkter
59
0
Skattemässiga justeringar
11 578
8 084
Underskottsavdrag som nyttjas i år
365
74
Skatt hänförlig till tidigare år
0
124
Förändring Uppskjuten skatt
-6 094
-8 158
Summa
-6 094
-8 158

Moderbolaget

Uppskjuten skatt557
1 052

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
10 170
3 953

Skattekostnad 22,00% (22,00%)
-2 237
-870

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
-151
-327
Ej skattepliktiga intäkter
2 606
2 200
Skattemässiga justeringar
-359
-1 003
Underskottsavdrag som nyttjas i år
141
0
Förändring Uppskjuten skatt
557
1 052
Summa
557
1 052

Not 13

BYGGNADER OCH MARK

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Ingående anskaffningsvärde
197 027
193 237
189 188
185 398
Inköp
705
3 790
498
3 790
Försäljningar/utrangeringar
-2 738
0-2 738
0
Omklassificeringar
-776
0-776
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
194 218
197 027
186 172
189 188

Ingående avskrivningar
-100 181
-92 795
-98 348
-91 253
Försäljningar/utrangeringar
2 485
0
2 485
0
Omklassificeringar
776
0776
0
Årets avskrivningar
-7 567
-7 386
-7 274
-7 095
Utgående ackumulerade avskrivningar
-104 487
-100 181
-102 361
-98 348
Utgående redovisat värde
89 731
96 846
83 811
90 840

Redovisat värde byggnader
66 939
72 795
64 470
70 198
Redovisat värde markanläggningar
16 592
17 851
13 901
15 202
Redovisat värde mark
6 200
6 200
5 440
5 440
89 731
96 846
83 811
90 840

Not 14

DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Ingående anskaffningsvärde
1 180 441
1 118 499
802 296
740 056
Inköp
82 353
81 274
63 122
62 240
Försäljningar/utrangeringar
-10 330
-14 857
00
Omklassificeringar
-25 630
-4 475
-4 139
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
1 226 834
1 180 441
861 279
802 296

Ingående avskrivningar
-511 267
-492 496
-296 512
-276 571
Försäljningar/utrangeringar
8 837
14 857
00
Omklassificeringar
25 630
04 139
0
Årets avskrivningar
-37 480
-33 628
-23 247
-19 941
Utgående ackumulerade avskrivningar
-514 280
-511 267
-315 620
-296 512
Utgående redovisat värde
712 554
669 174
545 659
505 784

Not 15

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Ingående anskaffningsvärde
873 533
816 211
773 913
716 591
Inköp
122 856
57 322
156 954
57 322
Försäljningar/utrangeringar
-7 520
0
-7 348
0
Omklassificeringar
-33 901
0
-33 901
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
954 968
873 533
889 618
773 913

Ingående avskrivningar
-478 441
-445 165
-438 774
-409 663
Försäljningar/utrangeringar
5 981
0
5 925
0
Omklassificeringar
33 901
033 901
0
Årets avskrivningar
-38 413
-33 276
-34 496
-29 111
Utgående ackumulerade avskrivningar
-476 972
-478 441
-433 444
-438 774
Utgående redovisat värde
477 996
395 092
456 174
335 139

Not 16

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Ingående anskaffningsvärde
101 852
92 289
92 526
84 401
Inköp
10 969
10 824
10 110
9 386
Försäljningar/utrangeringar
-8 634
-1 261
-5 945
-1 261
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
104 187
101 852
96 691
92 526

Ingående avskrivningar
-53 242
-44 888
-46 032
-38 752
Försäljningar/utrangeringar
8 634
1 261
5 945
1 260
Årets avskrivningar
-10 631
-9 614
-9 563
-8 540
Utgående ackumulerade avskrivningar
-55 239
-53 241
-49 650
-46 032
Utgående redovisat värde
48 948
48 611
47 041
46 494

Not 17

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
2018201720182017
Ingående anskaffningsvärde
378 985
218 730
324 014
191 393
Inköp
325 436
313 465
282 942
265 359
Omklassificeringar
-250 981
-153 210
-230 684
-132 738
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
453 440
378 985
376 272
324 014

Not 18

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018-12-312017-12-31
Företag
Antal/Kap.
Redovisat
Redovisat
Organisationsnummer
andel %
värde
värde
Trolhättan Energi Elnät AB
1
45 929
45 929
556686-0879
100,00%
Biogas Brålanda AB
1 340
5 960
5 960
556783-9450
67,00%
51 889
51 889

Not 19

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

Koncernen2018-12-31
2017-12-31

Företag
SäteKap. andel %Redovisat värdeRedovisat värde
Organisationsnummer
Kalltorp Kraft HB2 360
2 062
969635-3524Trollhättan50,00%
EnergiFokus AB016 577
556660-5456Trollhättan50,00%
2 360
18 639

Ingående anskaffningsvärde
18 639
18 617
Resultatandel Kalltorp Kraft HB
298
22
Likvidering EnergiFokus AB
-16 577
0
Utgående redovisat värde
2 360
18 639

Moderbolaget2018-12-31
2017-12-31

Företag
SäteKap. andel %Redovisat värdeRedovisat värde
Organisationsnummer
Kalltorp Kraft HB2 360
2 062
969635-3524Trollhättan50,00%
EnergiFokus AB05 000
556660-5456Trollhättan50,00%
2 360
7 062

Ingående anskaffningsvärde
7 062
7 040
Resultatandel Kalltorp Kraft HB
298
22
Likvidering EnergiFokus AB
-5 000
0
Utgående redovisat värde
2 360
7 062

Not 20

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen2018-12-31
2017-12-31
Sinfra Ek.för.
25
25
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB
315
315
Netwest Sweden AB
143
143
Brålanda-Frändefors Ek.för.
10
10
493
493

Moderbolaget2018-12-31
2017-12-31
Sinfra Ek.för.
25
25
Netwest Sweden AB
143
143
168
168

Not 21

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Förutbetalda försäkringspremier
1 712
1 357
624
136
Fordran elcertifikat och elproduktion
258
1 384
258
1 384
Fordran kvotplikt
0
820
0820
Fordran utsläppsrätter
0
2 665
02 665
Metanreduceringsstöd
1 088
1 220
00
Övriga interimsfordringar
4 074
2 148
3 720
1 786
7 132
9 594
4 602
6 791

Not 22

UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL

Antal aktier
Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång
10 000
1 000,00
Antal/värde vid årets utgång
10 000
1 000,00

Not 23

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Skulder till kreditinstitut1 007 000
968 000
1 007 000
968 000
Amortering inom 2 till 5 år
1 007 000
968 000
1 007 000
968 000

Förutbetalda intäkter125 185
78 225
125 185
78 225
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
65 734
39 037
65 734
39 037
Förutbetalda anslutningsavgifter Fiber
59 451
39 188
59 451
39 188

Not 24

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:
75 000
75 000
75 000
75 000

Not 25

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Upplupen semester- och övertidsskuld
4 582
4 499
3 480
3 440
Sociala avgifter på semester- och övertidsskuld
1 440
1 413
1 094
1 080
Resultatfond Renhållning
119
0
119
0
Resultatfond VA
8 294
6 430
8 294
6 430
Upplupna räntekostnader
1 425
1 165
1 425
1 165
Upplupen volymrabatt
690
436
690
436
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
3 157
1 983
3 157
1 983
Förutbetalda anslutningsavgifter fiber
2 660
1 724
2 660
1 724
Övrigt
3 030
4 309
2 385
4 172
25 397
21 959
23 304
20 430

Not 26

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Avskrivningar94 11883 93274 60964 716
Förlust vid försäljning av
anläggningtillgångar
3 2854 475
1 677
0
Avsättningar
-1 310
-1 347
-1 310
-1 347
Övriga poster
2
0
0
-637
96 095
87 060
74 976
62 732

Not 27

LIKVIDA MEDEL

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Kassa och bank
3 66811 81315 57431

I likvida medel ingår koncernkonto med 15 565 KSEK (0) för moderbolaget och 0 KSEK (9 333) för koncernen. Negativa värden redovisas som checkräkningskredit.

Not 28

DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

2018-12-31
Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst
7 923
Årets vinst
10 727
18 650

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres
18 650
18 650

Not 29

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
Moderbolaget
2018-12-312017-12-312018-12-312017-12-31
Betalningsansvar i egenskap av bolagsman i Kalltorp Kraft HB168
1 698
168
1 698

Not 30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

“För att skapa tillväxt i biogasaffären genom fler tankstationer och ökad försäljning, beslutade bolagets styrelse i januari 2019 att omorganisera delar av vår biogasverksamhet. Beslutet innebär att Trollhättan Energi AB etablerar ett gemensamt bolag med BRC Sweden AB och flyttar över distribution och försäljning av biogas till det nya bolaget. Etableringen sker genom att Trollhättan Energi förvärvar 51 % av aktierna i ett bolag som idag är ett helägt dotterbolag till BRC Sweden AB och i vilket fyra tankstationer i Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Strömstad finns. Köpeskillingen för aktieposten är 3,75 Mkr och övriga 49 % av aktierna i bolaget ska fortsatt ägas av BRC Sweden AB. Aktieköpet är villkorat av att Kommunfullmäktige i Trollhättans stad och bolagsstämman i Trollhättan Energi godkänner förvärvet.

Potentiellt ökad kostnad för avsättning av avloppsslam
Under fler år har vi arbetat med uppdraget att sluttäcka Munkebos avfallsanläggning. Detta har gjorts genom att avloppsslam blandats till en kompost och hygieniserats, för att sedan användas som toppskikt på avfallsanläggningen. En större mängd än åtgången har blandats och i början av 2018 avslutades tillverkningen. Upparbetade massor planerades att användas för vidare sluttäckning för att utjämna ytan. Efter balansdagen kom beskedet från Länsstyrelsen att sluttäckningen är avslutad och att inga fler massor får tillföras toppskiktet utan omfattande åtgärder på anläggningen.

Parallellt har vi utrett möjligheten till produktion och försäljning för användning utanför deponin som anläggningsjord. I augusti kom beslut från Länsstyrelsen om att massorna ej kan avsättas som anläggningsjord till tomtmark. Detta beslut överklagades till Mark och miljödomstolen. Statens veterinärmedicinska anstalt har yttrat sig i frågan (2019-03-01) och ser inga hinder förutsatt att anläggningen kan uppvisa att en fullgod hygienisering uppnåtts i hela massan. Målet är inte avgjort och osäkerheter föreligger i processen. Det föreligger nu en risk att upparbetade massor måste avsättas till annan deponi, med en merkostnad som följd.

Inga övriga väsentliga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.”

Not 31

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

Bolaget är helägt dotterbolag till Trollhättan Stadshus AB, Org.nr.556207-4699, med säte i Västergötlands län, Trollhättans kommun.

Not 32

DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Not 33

SAMMANSTÄLLNING TAXEFINANSIERAD DEL AV RENHÅLLNINGSVERKSAMHETEN

Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
40 333
36 867
Verksamhetens kostnader
-37 161
-35 038
Avskrivningar
-2 313
-2 320

Rörelseresultat859-491
Räntekostnader
-114
-108

Verksamhetens resultat
745
-599
Resultatutjämningsfond
-119
122

Verksamhetens nettoresultat
626
-477

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar
1 436
3 846
Omsättningstillgångar
6 230
5 831

Summa tillgångar
7 666
9 677

Eget kapital och skulder
Långfristiga skulder
1 026
2 836
Kortfristiga skulder
5 780
4 746
Koncernkonto
741
2 095
Resultatutjämningsfond
119
0

Summa eget kapital och skulder
7 666
9 677

Not 34

SAMMANSTÄLLNING VA-VERKSAMHETEN

Moderbolaget
2018-12-312017-12-31
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
122 725116 842
Verksamhetens kostnader
-90 897-78 005
Avskrivningar
-22 763-19 489

Rörelseresultat9 065
19 348
Räntekostnader
-7 201-8 789

Verksamhetens resultat *)
1 864
10 559
Resultatutjämningsfond
-1 864-6 430

Verksamhetens nettoresultat
0
4 129

Balansräkning
Imateriella anläggningstillgångar
151287
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar
744 629644 324
Omsättningstillgångar
29 80423 207

Summa tillgångar
774 584
667 818

Eget kapital och skulder
Avsättningar
356
1 800
Långfristiga skulder
606 020
564 329
Förutbetalda anläggningsavgifter
68 891
41 021
Kortfristiga skulder
40 505
41 396
Koncernkonto
28 812
19 272

Summa eget kapital och skulder
744 584
667 818