Moderbolaget

Flerårsjämförelser (moderbolag)

Belopp2018
2017201620152014
Nettoomsättning, kkr
Bolagets totala intäkter
478 163
437 238418 291378 256334 221

Resultat efter finansiella poster, kkr
Vinst efter skatt och räntor
54 117
41 40338 46315 40034 257

Balansomslutning, kkr
Totala tillgångar i bolaget (bundna tillgångar)
1 908 287
1 672 4911 475 1311 316 2401 233 893

Soliditet %
Bolagets betalningskapacitet på lång sikt
14,00
13131313

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KKRNot20182017
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning3,5
478 163
437 238
Anslutningsavgifter4
11 614
9 827
Aktiverat arbete för egen räkning6 885
6 815
Övriga rörelseintäkter
28 265
21 316
Rörelsens intäkter524 927
475 196

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för inköp av råvaror-157 791
-142 954
Övriga externa kostnader 6, 7,8
-135 107-127 009
Personalkostnader9
-99 498
-91 740
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-74 609
-64 716
Övriga rörelsekostnader-1 677
0
-468 682-426 439

RÖRELSERESULTAT56 245
48 757

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Anteciperad utdelning0
10 000
Resultat från andelar i intresseföretag10
12 144
22
Ränteintäkter2 647
3 224
Räntekostnader och liknande11
-16 919
-20 600
Summa resultat från finansiella investeringar-2 128
-7 354

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER54 117
41 403

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan-34 747-34 252
Erhållna koncernbidrag4 00010 000
Lämnade koncernbidrag-13 200-13 200
-43 947-37 450

Resultat före skatt10 1703 953

Uppskjuten skatt12557
1 052
ÅRETS RESULTAT10 7275 005

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KKRNot2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anlänggningstillgångar151179

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark1383 811
90 840
Distributionsanläggningar14545 659
505 784
Maskiner och andra tekniska anläggningar6, 15
456 174
335 139
Inventarier, verktyg och installationer1647 041
46 494
Pågående nyanläggningar17376 272
324 014
Summa materiella anläggningstillgångar1 508 957
1 302 271

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag18
51 889
51 889
Andelar i intresseföretag19
2 360
7 062
Fordringar hos koncernföretag148 705
163 783
Andra värdepappersinnehav20
168
168
Summa finansiella anläggningstillgångar203 122
222 902

Summa anläggningstillgångar1 712 230
1 525 352

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella omsättningstillgångar
Utsläppsrätter7 184
2 518
Elcertifikat436
348
Summa immateriella omsättningstillgångar7 620
2 866

Bränslelager16 488
13 237

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar141 800
118 221
Fodran hos koncernföretag--
Aktuell skattefordran273
680
Övriga kortfristiga fordringar9 700
5 313
Förutbetalde kostnader och upplupna intäkter214 602
6 791
Summa kortfristiga fordringar156 375
131 005

Kassa och bank15 574
31

Summa omsättningstillgångar196 057
147 139

SUMMA TILLGÅNGAR1 908 287
1 672 491

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital22
10 000
10 000
Reservfond2 000
2 000
Summa bundet eget kapital12 00012 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat7 923
2 917
Årets resultat10 727
5 005
Summa fritt eget kapital18 650
7 922

Summa eget kapital30 650
19 922

Obeskattade Reserver296 938
262 191

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner645
711
Uppskjutna skatter2 982
3 538
Övriga avsättningar556
1 800
Summa avsättningar4 183
6 049

SKULDER23
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut1 007 000
968 000
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter125 185
78 225
Summa långfristiga skulder1 132 185
1 046 225

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut261 000
200 000
Skulder till koncernföretag54 867
22 713
Leverantörsskulder101 029
86 326
Skulder till intresseföretag0
1 167
Övriga kortfristiga skulder4 131
7 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter25
23 304
20 430
Summa kortfristiga skulder444 331
338 104

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER1 908 287
1 672 491

Moderbolagets förändringar i eget kapital

 AktiekapitalÖvrigt bundet kapitalÖvrigt fritt eget kapitalÅrets resultatSumma fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång10 0002 0002 9175 0057 922
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma5 005-5 0050
Årets vinst10 72710 727

Belopp vid årets utgång10 0002 0007 92210 72718 649

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Belopp i KKRNot20182017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat56 24548 757
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet2674 97662 732
Erhållen ränta m.m.2 6473 223
Erlagd ränta−16 919−20 982
Betald inkomstskatt407−114
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital117 35693 616

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/immateriella omsättningstillgångar−8 0052 889
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar−23 57926 705
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar−2 198−5 516
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder14 70318 684
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder30 524−8 707
Kassaflöde från den löpande verksamheten128 801127 671

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av distributionsanläggningar14−63 122−62 239
Förvärv av byggnader och mark13−498−3 790
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar15−156 954−57 322
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer16−10 110−9 386
Förvärv av pågående nyanläggningar−52 258−132 622
Utdelning från koncernföretag010 000
Årets amorteringar från koncernföretag15 078−20 000
Försäljning av andelar i intresseföretag1916 8460
Kassaflöde från investeringsverksamheten−251 018−275 359

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring övriga långfristiga skulder46 96021 498
Koncernbidrag−9 200−3 200
Upptagna långfristiga lån39 0000
Ändring kortfristiga finansiella skulder61 000129 411
Amortering långfristiga lån00
Kassaflöde från finansieringsverksamheten137 760147 709

Förändring av likvida medel15 54321
Likvida medel vid årets början3110
Likvida medel vid årets slut2715 57431