Koncernen

Flerårsjämförelser (koncern)

Belopp20182017201620152014
Nettoomsättning, kkr
Bolagets totala intäkter
572 644
529 653508 165464 723427 359
Resultat efter finansiella poster, kkr
Vinst efter skatt och räntor
66 953
49 09663 43532 24239 365
Balansomslutning, kkr
Totala tillgångar i bolaget (bundna tillgångar)
1 971 567
1 768 6321 566 2201 401 0631 309 903

Soliditet
Soliditet %15,7
14,915,114,013,8
Soliditet exkl vattenkunder och Renhållning %
Bolagets betalningskapacitet på lång sikt
30,1
27,527,425,820,9

Avkastning
Avkastning på totalt kapital (%)4,5
3,95,23,94,9
Avkastning på totalt kapital exkl vattenkunder och renhållning (%)
7,4
5,38,66,36,2
Avkastning på eget kapital (%)23,5
18,626,8
16,421,7
Avkastning på eget kapital exkl vattenkunder och Renhållning, %
Bolagets förmåga att ge avkastning på ägarnas kapital
21,314,926,818,021,3

Vinstmarginal
Vinstmarginal, %11,0
8,611,86,58,7
Vinstmarginal exkl vattenkunder och Renhållning %
Bolagets marginal på fakturerad omsättning
14,7
9,616,19,710,5

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgrad, %49,0
50,049,092,097,0
Självfinansieringsgrad exkl vattenkunder och Renhållning, %
Bolagets förmåga att genom resultatet finansiera investeringar
75,0
63,063,0161,0163,0

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Räntabilitet  på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i förhållande till rörelsens intäkter.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till årets investeringar.

 

Koncernens resultaträkning

Belopp i KKRNot20182017
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning3,5572 644
529 653
Anslutningsavgifter417 062
12 012
Aktiverat arbete för egen räkning11 502
11 006
Övriga rörelseintäkter10 033
20 518
Rörelsens intäkter611 241
573 189


RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för råvaror, direkt material och transitering-183 106
-167 827
Övriga externa kostnader6,7,8-122 228
-136 311
Personalkostnader9-125 396
-115 587
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-94 118
-83 932
Övriga rörelsekostnader
-3 286
0
Rörelsens kostnader-528 134
-503 657

RÖRELSERESULTAT83 107
69 532

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Resultat från andelar i intresseföretag10567
22
Ränteintäkter200
143
Räntekostnader och liknande resultatposter11-16 921
-20 601
Summa resultat från finansiella investeringar-16 154
-20 436

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER66 953
49 096

Koncernbidrag -13 200
-13 200

RESULTAT FÖRE SKATT
53 753
35 896

Skatt på årets resultat12-6 094
-8 158
ÅRETS RESULTAT47 659
27 738

varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare47 324
27 625
Minoritetsintresse335
113

Koncernens balansräkning

Belopp i KKRNot2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar151
179

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark13
89 731
96 846
Distributionsanläggningar14
712 554
669 174
Maskiner och andra tekniska anläggningar6, 15
477 997
395 092
Inventarier, verktyg och installationer16
48 948
48 611
Pågående nyanläggningar17
453 440
378 985
Summa materiella anläggningstillgångar1 782 670
1 588 708

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag19
2 360
18 639
Andra värdepappersinnehav20
493
493
Summa finansiella anläggningstillgångar2 853
19 132

Summa anläggningstillgångar1 785 674
1 608 019

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella omsättningstillgångar
Utsläppsrätter7 184
2 518
Elcertifikat436
348
Summa immateriella omsättningstillgångar7 620
2 866

Bränslelager16 488
13 237

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar142 094
118 295
Skattefordran6
566
Övriga kortfristiga fordringar9 973
5 349
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter21
6 044
8 373
Summa kortfristiga fordringar158 117
132 583

Kassa och bank3 668
11 813

Summa omsättningstillgångar

185 893
160 499
SUMMA TILLGÅNGAR1 971 567
1 768 518

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital10 00010 000
Annat eget kapital inkl årets resultat298 965
251 641
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare308 965
261 641

Minoritetsintresse2 754
2 419
Summa eget kapital311 719
264 060

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner645
711
Uppskjutna skatter80 767
74 673
Övriga avsättningar556
1 800
Summa avsättningar81 968
77 184

SKULDER
Långfristiga skulder23
Skulder till kreditinstitut1 007 000
968 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter125 185
78 225
Summa långfristiga skulder1 132 185
1 046 225

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
24
5 637
8 598
Skulder till kreditinstitut261 000
200 000
Leverantörsskulder113 248
99 774
Övriga kortfristiga skulder40 413
50 718
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter25
25 397
21 959
Summa kortfristiga skulder445 695
381 049

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER1 971 567
1 768 518

Koncernens förändringar i eget kapital

AktiekapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatMinoritets-
intresse
Summa eget kapital

Belopp vid årets ingång10 000251 6412419264 060
Årets vinst47 32433547 659
Belopp vid årets utgång10 000298 9652 754311 719

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i KKRNot20182017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat83 10769 532
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet2696 09587 060
Erhållen ränta m.m.200143
Erlagd ränta−16 921−20 983
Betald inkomstskatt560−10
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital163 041135 742

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/immateriella omsättningstillgångar−8 0052 250
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar−23 79918 915
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar−2 296−5 298
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder13 47421 575
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder−6 86732 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten135 548205 414

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av distributionsanläggningar14−82 353−81 274
Förvärv av byggnader och mark13−705−3 790
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar15−122 856−57 322
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer16−10 969−10 824
Förvärv av pågående nyanläggningar−74 455−160 256
Försäljning av andelar i intresseföretag1916 8460
Kassaflöde från investeringsverksamheten−274 492−313 466

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring övriga långfristiga skulder46 960−9 380
Koncernbidrag−13 200−13 200
Upptagna långfristiga lån39 000130 000
Ändring kortfristiga finansiella skulder58 039−589
Amortering långfristiga lån0−5 694
Kassaflöde från finansieringsverksamheten130 799101 137

Förändring av likvida medel−8 145−6 915
Likvida medel vid årets början11 81318 728
Likvida medel vid årets slut273 66811 813