Hållbarhetsrapport

2018

Trollhättan Energi är hela stans miljöbolag

Trollhättan Energi är ett kommunalt energi- och miljöbolag. Vi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Bolaget ägs av Trollhättans Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Vi verkar i Trollhättans kommun med omnejd i Västra Götalands län. Trollhättan Energi ansvarar för elnät, vatten, avlopp, stadsnät och renhållning, men också produkter som fjärrvärme, biogas och närproducerad el. Vår verksamhet påverkar vardagslivet och vår närmiljö här och nu, men också hållbarheten i ett större perspektiv. Vi strävar därför efter att erbjuda långsiktigt hållbara produkter och tjänster, som även produceras och transporteras på ett klimatsmart sätt.

I vårt uppdrag ligger också att anpassa våra verksamheter till en växande stad och många av våra satsningar styrs av Trollhättans Stads befolkningsmål om 70 000 trollhättebor år 2030. Genom att visa handlingskraft och utveckla smidiga och hållbara erbjudanden stärker vi samtidigt stadens varumärke utifrån Trollhättans vision ”En stolt och innovativ stad med plats för framtiden”.

Trollhättan Energi har inom sitt geografiska område ett naturligt monopol på ett antal tjänster: Överföring av el, fjärrvärme, renhållning samt vatten & avlopp. Marknadsförutsättningarna påverkas dock hela tiden av nya krav, förändrade regler och i vissa fall alternativa produkter. När det gäller våra övriga produkter & tjänster arbetar vi på marknader med allt från enstaka till ett stort antal konkurrenter.

För mer info om ägarförhållande och koncern se förvaltningsberättelsen.

Vår vision: Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Med hållbart menar vi: Ett samhälle med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där vi som lever nu tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Med enkelt vardagsliv menar vi att Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov.

Vi strävar efter att göra vardagslivet enklare i Trollhättan med omnejd och skapa möjligheter för alla invånare och besökare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

“Hos oss är våra kunder alltid i fokus, liksom våra kompetenta medarbetare.”

Våra största intressenter är våra ägare, kunder och kommuninvånarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder alltid i fokus, liksom våra kompetenta medarbetare. Varje dag arbetar vi för att skapa en hållbar och enkel vardag för alla som bor och verkar i Trollhättan med omnejd.

Våra kärnvärden: Hållbar utveckling och Omtanke

Hållbar utveckling och omtanke ska genomsyra allt vi gör. Hållbar utveckling står för allvaret i våra ansträngningar att skapa ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera klimatpåverkan, förbättra luft- och vattenkvalitet och värna biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet går ut på att skapa en god ekonomisk utveckling, utan att skada den ekologiska och sociala hållbarheten. Genom social hållbarhet vill vi bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle som bygger på tolerans och där alla får del av olika tjänster och möjligheter. Omtanke beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vi vill bidra till ett samhälle präglat av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad både för våra kunder och världen runt omkring oss.

Strategier och inriktningsmål

Vi arbetar för att våra verksamheter skall vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv genom:

 • Att ersätta fossila bränslen samt minimera energianvändningen och annan klimatpåverkan i våra produkters förädlingskedjor.
 • Att bidra till en växande cirkulär ekonomi, exempelvis genom att vara en förebild inom återanvändning och återvinning.
 • Att medverka till omställning genom fortsatta satsningar på förnybara fordonsbränslen, som biogas och el, möjliggöra för fler kunder att producera och leverera el samt erbjuda el från flera olika förnybara energilösningar.
 • Ett tydligt samhällsansvar och engagemang för hållbarhet ur ett brett perspektiv, exempelvis genom ökad mångfald i företaget, språkpraktikplatser för nyanlända samt hållbarhetskrav vid upphandlingar och sponsring.

Inriktningsmål

 1. Trollhättan Energi har en stark ekonomi och vår totala taxa, för leverans av vatten och värme, överföring av el samt insamling av hushållsavfall, tillhör de 45 lägsta i landet.
 2. Våra kunder är nöjda med företaget, våra produkter och tjänster.
 3. Vi medverkar till ett fossilfritt Trollhättan liksom till Trollhättans övriga lokala miljömål 2030.
 4. Vi driver våra verksamheter med hög effektivitet samt återinvesterar i nät och anläggningar i en takt som ger hög leveranssäkerhet såväl idag som i framtiden.
 5. Trollhättan Energi är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med stark företagskultur, en jämställd, jämlik och sund arbetsplats samt en långsiktig, väl fungerande kompetensförsörjning.
 6. Trollhättan Energi upplevs som ett av de mest framsynta och handlingskraftiga kommunägda energibolagen.

Vi jobbar för ekologisk hållbarhet

Styrning, ägardirektiv och riktlinjer

Sveriges generationsmål – riksdagens definition
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Ägardirektiv
Både i våra ägardirektiv och i stadens bolagspolicy finns tydliga riktlinjer som säger att vår verksamhet ska verka för största möjliga miljöhänsyn och en god energihushållning hos hushåll och företag. Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagens utvecklingsarbete och ekologisk balans ska förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Vi ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande och vår personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Våra ägare kräver även att vi har en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för Stadens övergripande miljömål, som i sin tur utgår ifrån de nationella miljömålen. För energiområdet finns ett övergripande mål som säger att Trollhättans kommun i samverkan ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalitet, där energianvändningen effektiviseras och utgår från förnybara energikällor.

Kommunala strategier, planer och föreskrifter
Det finns en kommunal energiplan som vi arbetar efter. Kommunfullmäktige har också beslutat om en avfallsplan och en vatten- och avloppsstrategi som vi förhåller oss till. Dessutom finns riktlinjer för hantering av dagvatten samt lokala föreskrifter om avfallshantering (uppdaterades 2017).

Självklart påverkar även vår verksamhet miljön

Våra verksamheters miljöpåverkan sker huvudsakligen i form av utsläpp till luft genom främst förbränning i fjärrvärmeproduktionen, genom utsläpp av renat avloppsvatten till Göta Älv samt genom lakvatten från tidigare deponianläggningen Munkebo, som drivs av bolaget men ägs av Trollhättans Stad. Bolaget bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet, enligt miljöbalken. Miljörapporter lämnas årligen till tillsynsmyndighet inom områdena fjärrvärme, avloppsrening och renhållning och verksamheten följs upp vid tillsyn samt i periodiska besiktningar.

Vi påverkar även miljön genom elförbrukning, transporter, metanläckage från biogasprocesser, kemikalieanvändning och utsläpp av orenat vatten, så kallad bräddning, när systemet inte riktigt kan hantera stora regnmängder. Genomgående jobbar vi dock för att i alla sammanhang minimera vår påverkan.

Klimatbokslut
2016 gjordes ett klimatbokslut för bolaget av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Med hjälp av en rad beprövade beräkningsmodeller gick man igenom Trollhättan Energis totala klimatpåverkan under året. Vi tillför klimatpåverkan men totalt bidrog vår verksamhet till en minskad klimatpåverkan motsvarande 79 000 ton koldioxid. Fjärrvärmen spelar en central roll för resultatet. Eftersom vår verksamhet är tämligen stabil anser vi att klimatbokslutet inte behöver sammanställas varje år men vi ska ändå se över rapporten regelbundet och uppdatera den vid behov.

Hela klimatbokslutet finns att läsa på vår hemsida trollhattanenergi.se. Där finns vi även bra beskrivningar på hur våra verksamheter funkar. Allt från hur vi renar dricksvatten och avloppsvatten till hur vi framställer biogas och fjärrvärme.

Klimatsmarta satsningar under året

Driftsäkert, prisvärt och miljövänligt

Koldioxidneutral fjärrvärme
Vi har levererat fjärrvärme i Trollhättan i över 50 år. Dagens fjärrvärme är koldioxidneutral, vilket gör den till ett driftsäkert, prisvärt och miljövänligt sätt att värma fastigheter. Vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk och fjärrvärmen har belönats med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Att vi eldar med skogsråvara innebär minskade utsläpp av koldioxid motsvarande vad alla bilar i Trollhättan släpper ut under ett år. Under extra kalla perioder, när fjärrvärmebehovet ökar, används miljövänlig bioolja för att bibehålla en koldioxidneutral produktion. Bra miljöval tar även hänsyn till den biologiska mångfalden i naturen. Askan som bildas vid fjärrvärmeproduktionen återförs till skogen och därmed har vi utvecklat ett cirkulärt system. Varje år kontrolleras värmeleveranser och försäljning av Naturskyddsföreningen. Auktoriserade revisorer kontrollerar bland annat fjärrvärmeproduktionens fossil-andelar och redovisning av grön process-el. Bränsleförbrukningen för värmeproduktionen 2018 består av flis (74,1 %) med restvärme (15, 5 %) och bioolja (10,5 %) som bra komplement. Fossil olja nyttjades endast till 0,1 % av produktionen.

Kranmärkning för ökad hållbarhet 
Kranmärkning är en nationell Hållbarhetsmärkning som Svenskt Vatten utfärdar för verksamheter som väljer kranvatten istället för flaskvatten under mottot ”rent vatten, inga transporter, inget skräp”. Under 2018 valde Trollhättan Energi att Kranmärka sig, vilket bland annat innebär att vi åtar oss att inte dricka eller köpa in buteljerat vatten och att vi både vid interna och externa möten eller seminarier serverar kranvatten. Trollhättan Energi har nu också mandat att utfärda Kranmärkning av andra företag på uppdrag av Svenskt Vatten. Vi har redan kranmärkt Folkets Hus, Kalaskoket Fasetten och Hotell Scandic Swania. Vi har även utmanat andra företag att Kranmärka sig.

Papperspåse minskar vår plastanvändning vid sortering av matavfall
Papperspåsen för sortering av matavfall är nu fullt införd, vilket har gett oss många fördelar. Vi är redan en av Sveriges bästa kommuner på det här området och tack vare papperspåsen får vi ännu bättre “renhet” på matavfallet som blir biogas. Dessutom minskas användningen av plastpåsar. Papperspåsen behöver inte, till skillnad från plastpåsen, skiljas från matavfallet innan den går in i biogasprocessen. Därmed förloras inget matavfall i hanteringen och resultatet blir att mer biogas kan utvinnas. För hushållen innebär den ventilerade papperspåsen mindre lukt och bättre hygien i hemmet. En annan stor fördel är att matavfallet torkar i papperspåsen och vikten därmed minskar. Under 2018 har mängden matavfall minskat med 607 ton jämfört med 2017. Det bidrar i sin tur till lägre behandlingsavgifter och sänkta transportkostnader. Den stora mängden plastpåsar är för övrigt ett stort miljöproblem och en del länder har börjat beskatta eller förbjuda bärkassar av plast. För kunderna innebär övergången till papperspåsar i sig inga ökade kostnader. Det är snarare en besparing, eftersom papperspåsarna delas ut gratis och hushållen slipper köpa plastpåsar.

Biogasen bidrar till cirkulär bioekonomi
Biogasen är en av Trollhättan Energis starkaste miljöprodukter. Biogasen är precis som fjärrvärmen märkt med Bra Miljöval och bidrar starkt till att bolaget har låga koldioxidutsläpp. Biogasen produceras genom att vi tar hand om hushållens organiska avfall, slam från vårt avloppsreningsverk och enskilda avlopp samt gödsel. På det sättet bidrar vi till en cirkulär bioekonomi. Gasen levereras till bolagets renhållningsfordon, kommunens tjänstebilar, Trollhättans lokala busstrafik och till den regionaltrafik som utgår från Trollhättans bussdepå. Vi jobbar för att optimera och öka produktionen av biogas, men även för en ökad användning av biogas som drivmedel. I Brålanda ökade försäljningen av biogas till personbilar under året med 25 % jämfört med 2017. Under 2018 har en annan aktör öppnat fyra nya tankstationer i Dalsland och Bohuslän, som samtliga säljer biogas från Trollhättan Energi. Dessutom har byggnationen av en ny biogastankstation för tunga fordon påbörjats.

Fossilfria tjänstefordon
Förutom att våra renhållningsbilar drivs av biogas, så är nästan hela vår fordonsflotta fossilfri då vi kör på el, biogas eller biodiesel. Vi arbetar tillsammans med regionen för en fossilfri fordonsflotta inom kommuner och näringsliv senast år 2030. Vår satsning på biogas och laddstolpar är viktiga för att nå det målet, liksom att vi ställer krav på biogas eller elbilar i våra upphandlingar där så är lämpligt.

Prisvärda produkter
Vi jämför våra avgifter för elnät, vatten/avlopp, renhållning och fjärrvärme i den nationella och årliga Nils Holgersson-undersökningen. Där jämförs dessa avgifter i ett flerfamiljshus i Sveriges alla 290 kommuner. Trollhättan hamnade på 36:e plats i undersökningen 2018 när alla avgifter räknades in. Därmed uppfyller vi vårt ägardirektiv om att vara bland de 45 kommunerna i landet som har längst avgift.

Omställning till förnybar energi

Ny biogastankstation för tung trafik
Under 2017 fick vi klartecken från Klimatklivet om bidrag för att etablera en biogastankstation för tunga fordon vid Trestad Center. Byggnationen har under 2018 påbörjats och planeras att vara klar i maj 2019. Här ska man kunna snabbtanka fyra fordon samtidigt, både stora lastbilar och personbilar. Därmed kan vi satsa på försäljning av biogas till transport- och servicefordon som idag till största delen drivs av diesel. Flera logistikföretag har etablerat sig och tänker utöka sin verksamhet vid Trestad Center, så både det geografiska läget och tidpunkten är perfekt. Vårt mål med biogastankstationen är att sälja ca 300 000 normalkubikmeter gas per år. Omräknat i diesel motsvarar det en ungefärlig energimängd på 2 900 MWh. Att ersätta det med biogas ger en utsläppsminskning med omkring 800 ton koldioxid per år. Som jämförelse kan nämnas att en flygresa till Thailand orsakar utsläpp på ca 2,5 ton koldioxid per person. På sikt innebär satsningen på Trestad Center att produktionen av biogas måste öka i regionen. Vi undersöker därför olika alternativ. Ett är att, i samarbete med andra kommuner, etablera en rötningsanläggning för matavfall i närområdet. Ett annat är att öka produktionen av biogas från gödsel i dalsländska Brålanda.

Laddplatser för elbilar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till 2030. Trollhättan Energi är en del i den omställningen. Vi har ett samhällsansvar och därför satsar vi tillsammans med bland annat Trollhättans Stad och kommunägda Kraftstaden på publika laddplatser för elbilar. Under 2018 slutfördes arbetet med att bygga totalt nästan 100 publika laddplatser i Trollhättan. Även en utbyggnad av tio nya laddplatser för personal och besökare på vår parkeringsplats vid Förrådsgatan är genomförd. De platserna får också disponeras av allmänheten, utanför kontorstid. Redan idag finns elbilar på marknaden med uppåt 50 mils räckvidd och det innebär att allt fler väljer att köpa elbil. Vi vill bidra genom att göra det enkelt och prisvärt att ladda. Vi har jobbat intensivt med att hitta starka partners, ta fram bra koncept, enkla debiteringsmodeller och väl beprövade laddlösningar. Nu är efterfrågan på laddplatser högst från flerfamiljshus och företag.

Paneler för solel
Nu erbjuder vi kostnadseffektiva solcellspaket med skräddasydda helhetslösningar från planering till installation för företag, villa, gård och fritidshus. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att tillverka sin egen närproducerade och förnybara el, direkt från solen. Vi har under 2018 också påbörjat en utredning om en solcellspark.

Vi säljer el som kommer från 100 procent förnybara källor
All el som levereras av Trollhättan Energi är 100 procent förnybar och delvis närproducerad. Vår egenproducerade el kommer bland annat från fliseldningen vid Kraftvärmeverket på Lextorp och från Kalltorp Kraft, där elproduktionen kommer från småskalig vattenkraft. Utöver detta köper vi in ursprungsgarantier så att vi kan garantera att all den del som våra kunder använder, kommer från förnybara källor. På det sättet påverkar vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Energieffektivisering genom samverkan och digitalisering

Spillvärme sparar 1000 transporter med flis
Vi har knutit ihop fjärrvärmen mellan Vänersborg och Trollhättan. Detta medför att spillvärme från Vargön Alloys nu kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i Trollhättan, istället för att värma Göta Älv. Tillvaratagandet av spillvärme från Vargöns innebär minskade utsläpp till luft, både från vår bränsleeldning men även från bränsletransporterna. Uppskattningen är att transporterna, som idag är det enda som inte är fossilfritt i vår fjärrvärmeproduktion, minskar med 20 procent. Från 5000 leveranser per år till 4000. Nästa steg blir att få fordonen som levererar flis att drivas med biogas istället för diesel. Utredning pågår.

Löpande utbyte till energieffektivare utrustning
Vi arbetar löpande med att bland annat installera energieffektiva pumpar och styrsystem och fler fjärrmanövrerade nätstationer för att optimera nätet.

Digitalisering möjliggör smartare och effektivare arbetssätt
Vårt tema digitalisering fortgår och vi börjar nu se hur vi kan effektivisera vår verksamhet. Ett påbörjat projekt är att utrusta våra renhållningsbilar för hushållsavfall med digital ruttplanering. Det kommer att innebära en minskning av onödiga körsträckor och därmed minskad miljöbelastning. Ett annat exempel är affärsområde Vattens deltagande i forskningsprojektet ”Digidrick”, som har som mål att effektivisera kemikalie- och energianvändningen genom digitalisering. Även vår satsning på fiberanslutning av nätstationer för fjärrstyrning, övervakning och mätinsamling effektiviserar vårt arbete och minskar behovet av transporter. Vi kan nu också erbjuda våra kunder möjligheten att ansluta sig till sensornätverk vilket möjliggör en billig och enkel övervakning.

Stärkt infrastruktur och riskhantering

Vi är med och förbereder Trollhättan för framtiden
Staden har en fortsatt hög exploatering och vi ansvarar för utbyggnaden av el, vatten och avlopp och erbjuder fjärrvärme och fiber. Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrum byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. För att skapa bra förutsättningar för fler kommuninvånare behöver vi förnya och utveckla vatten- och avloppsledningar samt bygga ut och förstärka fjärrvärmenätet. Vi samgräver så mycket som möjligt när det gäller att byta ut eller lägga ner nya rör eller ledningar för vatten, fjärrvärme, el eller fiber. Ett exempel är den markförläggning av elnätet på landsbygden som genomförs i samband med fiberutbyggnaden. Det kommer ge betydligt säkrare elleveranser på landsbygden.

Dricksvattnet i Trollhättan tas från Göta Älv, renas i vårt vattenverk och passerar fyra barriärer innan det släpps ut i ledningsnätet. Dricksvattennätet består av 31 mil dricksvattenledningar, nio tryckstegringsstationer och fyra vattentorn. Under 2018 har vi tryggat dricksvattenleveranserna genom driftsättning av en ny högreservoar och två nya tryckstegringsstationer.

Våra abonnenters returvatten kommer till avloppsreningsverket via 28 mil spillvattenledningar, 18 mil dagvattenledningar, 80 pumpstationer och fyra mil långa tunnlar i staden. I avloppsreningsverket renas det innan det förs tillbaka till Göta Älv.

För att minska utsläpp av orenat vatten i Göta Älv jobbar vi med att minska bräddningar från vårt tunnelsystem. Samtidigt arbetar vi systematiskt med att minska risken för framtida bräddningar. För att trygga avloppsleveranserna kommer processdelar i avloppsverket att behöva byggas ut. Bland annat behöver kapaciteten i kvävereningen ökas för att klara av att rena vatten från 70 000 invånare år 2030, inom de villkor vi har i vårt tillstånd.

Under 2018 har flera förbättringsåtgärder genomförts på avloppsreningsverket. Exempelvis renovering av sandfång, uppstart flotation, brandlarm samt LED-belysning i berget och nytt styrsystem. Åtgärderna medför säkrare drift, minskad miljöbelastning och en förbättrad arbetsmiljö.

Kemikaliehantering och användning
Kemikalier används när vi renar vårt dricks- och avloppsvatten, men även i våra värmepannor. Vi jobbar systematiskt med våra kemikalier genom vår kemikaliegrupp. Alla kemikalier registreras i databasen IChemistry, där man får hjälp att bedöma kemikaliers farlighet och hanterar säkerhetsdatablad. Där finns även en utfasningslista som vi bevakar. I början av året hade vi 19 kemikalier som fanns med på utfasningslistan och vid slutet av 2018 hade vi minskat antalet till 12.
Våra processkemikalier i vattenreningen är godkända av länsstyrelsen.
Värt att notera är även att vattenlaboratoriet under året har fasat ut ca 100 labbkemikalier som inte längre används i verksamheten. Utfasningen av kemikalier är ett ständigt pågående arbete.

Hantering av verksamhetsrisker
Vi jobbar kontinuerligt med risk- och sårbarhetsanalyser, lagefterlevnad, intern styrning och kontroll samt skydds- och brandskyddsronder. I våra tillstånd finns villkor om utsläpp till vatten och luft och vi har kontrollprogram för att förhindra oavsiktliga utsläpp. Vårt försäkringsbolag arbetar aktivt med riskbedömningar av vår verksamhet – värsta-scenario-analyser. Dessa stödjer oss i vårt arbete med risker.

Vi har genomfört en bolagsövergripande miljörevision där en extern part har gått igenom hur vi lever upp till de lagar som är relevanta för respektive verksamheter och hur vi uppfyller våra miljötillstånd. Verksamheterna jobbar nu med att åtgärda de avvikelser som framkom och vi följer upp detta i ledningsgruppen inför möten i skyddskommittén.

Trollhättan Energi har arbetat fram en gemensam Risk- & sårbarhetsanalys för att identifiera och hantera företagets övergripande risker. Syftet är att minska sannolikheten för och konsekvenserna av allvarliga händelser. Under året som gått har fokus varit på den del av analysen som ledningsgruppen arbetat fram och som belyser företagets risker ur ett övergripande perspektiv. De två allvarligaste riskerna är:

 • ”Feldimensionerade rörsystem” där risken är förknippad till avloppsvatten och översvämning i källare.
 • ”För låg reinvesteringstakt utifrån perspektivet teknisk livslängd”. Där är risken förknippad med läckor i vatten- och avloppssystemet på grund av att de är för gamla och utslitna. Systemen byggdes under en intensiv period och de har nu många år på nacken. Vår utmaning är att byta ut rörledningssystemen i en lagom takt där de med sämst status byts först.

Resultatet från den övergripande riskanalysen ligger till grund för vår Kontrollplan för Intern kontroll enligt COSO-modellen. Inom den interna kontrollen stämmer vi av och dokumenterar att vi varje år informerar våra medarbetare om våra risker samt hur vi har arbetat med våra risker i Risk- & sårbarhetsanalysen. Vi har genomfört många riskreducerande åtgärder under året, framför allt inom respektive verksamhet men också inom gemensamma områden som Personal, Miljö och Säkerhet.

Under året som gått har vi organiserat vårt systematiska säkerhetsarbete i en bolagsövergripande säkerhetsgrupp. Fokus för detta arbete är högre kvalitet, samordning av insatser samt ökad trygghet för kunder, ägare och medarbetare. Här följer exempel på säkerhetshöjande aktiviteter som genomförts under året och som minskat våra verksamhetsrisker:

 • Fortsatt utveckling/utbyggnad av larm, passage och kameror med tillhörande rutiner
 • Ökat skyddsnivån på flera av bolagets IT-utrymmen (säkerhet och robusthet)
 • Tagit ”hem” IT-driften och gått över till Office 365
 • Fysiskt skydd för bärbara datorer
 • Infört förbättrade rutiner vid anställning och avslut av anställning
 • Infört sekretessförbindelse för anställda och entreprenörer
 • Genomfört Säkerhetsanalys (enligt säkerhetsskyddslagstiftningen) för VA-verket
 • Påbörjat arbete enligt ”NIS-direktivet” (genomfört inledande aktiviteter och analys)
 • Infört obligatorisk webbaserad GDPR-utbildning
 • Påbörjat översyn av befintlig krisledningsorganisation med tillhörande planer

Våra medarbetare

Jämställdhet och mångfald skapar en sund arbetsplats

Trollhättan Energi är helt beroende av kompetenta och engagerade medarbetare, som driver vår verksamhet på bästa möjliga sätt och möter våra kunder med professionalism och omtanke. Vi arbetar för att behålla vårt starka arbetsgivarvarumärke genom att konsekvent förstärka vår företagskultur, så att den harmonierar med hur vi vill uppfattas och också uppfattas. Vårt sätt att arbeta och bemöta varandra och andra, påverkar många. Ett bra arbetsklimat, med jämställdhet och mångfald, skapar en sund arbetsplats. Det ökar vår förmåga att prestera, får oss att må bra och i förlängningen hålla oss friska. Ett bra arbetsklimat skapar också förutsättningar för oss att växa i våra yrkesroller och bli delaktiga i företagets utveckling.

Personalomsättning

Antal anställda 2018

2018

173

5

178

2017

168

5

173

2016

159

2

161

Tillsvidare- och provanställd

Visstidsanställd


Totalt anställda ökade under året från 173 till 178 anställda.

Personalomsättningen var 11 % under 2018 (6 % 2017).
Definition av nyckeltal ifrån Nyckeltalsinstitutet: Lägsta siffran av antal börjat och slutat delat med genomsnitt av antal tillsvidare- och provanställda i början av året och i slutet av året.

Under sommaren anställde vi tolv ungdomsferiearbetare som arbetade i flera av våra verksamheter. Dessa ersatte inte ordinarie anställda, utan utförde arbeten av enklare karaktär.

Medelålder
Medelåldern 2018-12-31 ligger på 45 år (för kvinnor: 43 år, för män 46 år).

ÅldersfördelningTotalt(antal anställda)
<=19 år0
20-29 år16
30-39 år45
40-49 år42
50-59 år55
60-65 år15
66 år =>0
Totalt173

Jämställdhet
Vi arbetar aktivt med att få en så jämställd arbetsplats som möjligt. Vårt mål är att ha minst 40 procent kvinnliga och 40 procent manliga medarbetare. I början av året var vi 26 procent kvinnor och 74 procent män, och i slutet av året var vi 25 procent kvinnor och 75 procent män. Under hösten genomförde vi en jämställdhetsutbildning som var obligatorisk för alla anställda vilket har ökat fokuset på frågan. Vi har under 2018 startat arbetet med att uppdatera vår jämställdhetsplan med fokus på aktiva åtgärder. En sådan aktiv handling innebar erbjudande till en kvinnlig medarbetare om ett betalt C-körkort som ett led för att få fler kvinnor till yrket. Vid årsskiftet hade vi tre kvinnliga tillsvidareanställda inom renhållningen vilket vi ser som mycket positivt.

Könsfördelning

Anställda

133

45

178

Chefer

19

5

24

Ledningen

4

3

7

Män

Kvinnor


Medarbetarundersökning
Under hösten 2017 genomförde vi en medarbetarundersökning och fick ett högt deltagande då 90 procent av medarbetarna svarade på enkäten. Vårt totala medarbetarindex (MI) hamnade på 74 procent och vi har ett övergripande mål på > 75 procent. Medarbetarundersöknigen består av fyra indexområden: Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation samt Visioner och Mål. Under 2018 har resultatet från medarbetarundersökningen gåtts igenom i personalgrupperna. Näst kommande medarbetarundersökning ska genomföras under våren 2019.

Vi satsar på våra chefer vilket gett resultat och vi kommer att fortsätta att arbeta med utveckling av ledarskapet i organisationen.

Vi har genom åren satsat på att få alla medarbetare att känna till och förstå vår företagskultur och våra kärnvärden samt vår vision vilket också gett resultat. 80 procent svarar att de känner till och förstår vår företagskultur och kärnvärden och 86 procent att de känner till och förstår vår vision.

Vi har också arbetat med att förtydliga våra mål samt att bryta ner dessa i respektive verksamhet. 80 procent svarar att de känner till och förstår våra övergripande mål.

Motivation är den viktigaste faktorn för organisatorisk framgång och här har vi höga värden över lag bl a så känner 75 procent arbetsglädje och 82 procent tycker att arbetet känns meningsfullt.

71

Arbetsklimat

76

Ledarskap

72

Organisation

71

Visioner & Mål

74

Index total


Alla värden över 70 är bra. Medelvärdet inom energibranschen är 76 procent

För att dra nytta av medarbetarundersökningen och ytterligare stärka vår organisation har vi följt upp undersökningen och gått igenom resultatet i samtliga arbetsgrupper. Vad som då har framkommit är att man efterfrågar insyn i vad som händer på andra avdelningar inom Trollhättan Energi. Vi har därför påbörjat ett omfattande arbete med att stärka/förbättra den interna kommunikationen, som en del i att stärka känslan av ett Trollhättan Energi.

Samverkan
Vi tror att möjligheten att vara med och påverka den egna arbetssituationen är ett sätt att främja en god arbetsmiljö. Att anställda och arbetsledning i aktiv dialog kontinuerligt arbetar med utveckling, planering och uppföljning av verksamheten. Vi tog under 2017 fram ett samverkansavtal i syfte att främja att en sådan miljö råder i alla våra verksamheter. Detta avtal är nu i kraft och det finns former och rutiner för samverkansmöten i hela organisationen. Formerna beskriver hur arbetsgivare, fackliga representanter samt medarbetare samverkar tillsammans för att i så stor utsträckning som möjligt nå enighet i frågor som rör verksamheten, innan arbetsgivaren fattar beslut.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en upprättad arbetsmiljöorganisation med regelbundna skyddskommittémöten. Vi har fortsatt arbetet utifrån de förbättringsförslag och förslag på åtgärder som togs fram av företagshälsovården under 2017. Några av utbildningsinsatserna som gjordes under förra året var bland annat grundläggande brandskyddsutbildning för de som saknade det, utbildning i Första Hjälpen för säkerställande att utbildad personal finns på samtliga arbetsplatser. Fallskyddsutbildningar, ergonomiutbildning och liknande har genomförts efter behov hos respektive affärs-/verksamhetområde.

Vi arbetar systematiskt med att förebygga och minska olyckor genom riskrapportering, riskbedömningar, skydds- och brandronder och utbildningar. Inträffade incidenter rapporteras, utreds och följs upp i vårt tillbuds- och skaderapporteringssystem samt tas upp på våra skyddskommittémöten.

Antal tillbudAntal olyckorMed sjukfrånvaro
201831142
201731111

Hälsoarbetet
Hälsoarbetet är en del av och ett komplement till det löpande och systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med hälsoarbetet är att skapa gemenskap och inspirera till en hälsosam livsstil bland annat genom att erbjuda diverse hälsoförmåner. Hälsoarbetet skapar en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna mår bra och trivs.

Liksom föregående år har vi har fem hälsoinspiratörer. Deras uppdrag är främst att, tillsammans med närmsta chef, komma med förslag till hälsofrämjande aktiviteter utifrån respektive avdelnings behov men också tillsammans med alla hälsoinspiratörer ordna övergripande aktiviteter för att främja hälsa i vardagen.

Vi erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag och möjlighet till betald sjukvårdsförsäkring.

Frisknärvaro/Sjukfrånvaro
Målsättningen är att ha en frisknärvaro på >98 % och under 2018 ökade den till 96,4 % (96,0).

Total sjukfrånvaroSjukfrånvaro 1-59 dagarSjukfrånvaro från 60 dagarSjukfrånvaro fördelat på kön
KvinnorMän
20183,6%2,6%1%4,2%3,3%
20174,0%3,2%0,8%5,1%3,7%
20165,3%2,5%2,8%5,8%5,2%

Den totala sjukfrånvaron och har minskat och det gäller både hos kvinnor och män. Långtidssjukfrånvaron har ökat något och korttidssjukfrånvaron har minskat.

Kränkande särbehandling
Utifrån det som hände i samhället som stort under 2017, där #metoo kampanjen belyste den viktiga frågan sexuella trakasserier, pratade vi mycket om våra riktlinjer kring kränkande särbehandling. I dessa är trakasserier av sexuell karaktär en del, men handlar även om trakasserier baserat på någon av diskrimineringsgrunderna, mobbning, social utstötning med mera. Som ett led i detta genomfördes en HBTQ utbildning för personalen i maj där ca 100 anställda deltog. Vi har under även 2018 fortsatt att diskutera och gå igenom våra riktlinjer i personalgrupperna. Det är viktigt för oss att det är tydligt för var och en av våra anställda att den här typen av beteende inte accepteras under några former, och vilket stöd arbetsgivaren kan ge om något sådant skulle inträffa. Vi är tydliga med att de eventuella disciplinära åtgärder som sätts in alltid riktas mot personen som utsätter andra för ett felaktigt beteende, och inte mot personen/personerna som råkar ut för det. Riktlinjerna finns både för att säkerställa att vi har ett väl fungerande förebyggande arbete, samt att vi agerar korrekt om något inträffar.

För oss var även deltagandet vid Trollhättans första Pridefestival, både som sponsorer och deltagande i tåget, viktigt för att ytterligare markera våra värderingar och vad vi står för. Vi är en arbetsplats där alla ska känna sig välkomna.

Personalaktiviteter
Under året har vi haft våra återkommande företagsdagar och chefsdagar. Varje år genomförs studiebesök för alla våra nyanställda på våra verksamheter runt om i staden. Dessutom får alla ett individuellt samtal med VD vid anställning. Sedan i september har vi även infört ett nytt frukostseminarium som ett forum för chefer.

Språkpraktikanter
Vi arbetar för att våra verksamheter ska vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett sätt är att bidra till att få in språksvaga i arbete genom att erbjuda språkpraktikplatser för nyanlända. Under 2018 hade vi som mål att varje affärs-/verksamhetsområde skulle ta emot minst en språkpraktikant. Det målet uppnåddes inte, men vi har under året tillsvidareanställt en tidigare språkpraktikant vilket ändå visar att satsningen fungerar och att praktiken kan leda till arbete. Satsningen fortgår under 2019.
Vi ställer även krav i relevanta upphandlingar att våra leverantörer ska ta emot praktikanter.

Vi och det omgivande samhället

Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov och strävar alltid efter att göra vardagslivet enklare för invånarna i Trollhättan. Vi ska också skapa möjligheter för alla invånare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv. Våra största intressenter är våra ägare, kunder och medborgarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder och medarbetare alltid i fokus.

Hur vi gör det enklare för våra kunder

En samlad faktura
Vi erbjuder våra kunder en samlad faktura. Istället för att få en enskild faktura för varje tjänst eller produkt har vi samlat alltihop på samma faktura. En samlad faktura sparar papper, porto och miljö och gör det samtidigt enklare för våra kunder. Det går även bra att betala med e-faktura, vilket underlättar ytterligare.

En smart app
Vår app ”Trollhättan Energi” har fler smarta funktioner vilket gör det smidigt för våra intressenter. Exempelvis kan den ge push-notiser när det är dags att ställa ut avfallskärlen för sophämtning, där finns information om driftstörningar, om öppettider på återvinningscentralen och om aktuella el-priser. Man kan även teckna avtal och chatta direkt med kundservice. Självklart finns här även avfallsguiden, som vägleder hur avfall ska sorteras.

Fibersatsningen
Vi arbetar för att öka utbyggnaden av fiber till bostäder och möta regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020. Under året har fibersatsningen på landsbygden fortsatt enligt plan, för att uppnå målet 2020. Vår utbyggnad av fiber underlättar att få snabb och stabil internetuppkoppling och bidrar till att göra kommunen attraktiv att bo i.

Återvinningscentral med generösa öppettider
Vi vill att det ska vara enkelt för trollhätteborna att kunna lämna grovavfall, farligt avfall eller elavfall vid Återvinningscentralen Returen på Hojum. Där finns personal som hjälper till att sortera rätt. Öppettiderna är förmånliga och flera dagar i veckan är det öppet till klockan 20. Dessutom är det söndagsöppet från april till oktober. Återvinningscentralen är sedan 2003 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och blev under 2018 återigen utsedd till Sveriges bästa Återvinningscentral.

Kundmätningar
Vi utför kundmätningar löpande, fyra gånger per år. Vår senaste kundundersökning som gjordes i december 2018 visade att Trollhättan Energi har 88 % (85 % 2017) nöjda kunder.

Vi ökar kunskapen om ett hållbart samhälle

Bli en vardagshjälte
Vi arbetar för att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Det handlar om att skapa ansvarsfulla Trollhättebor i framtiden. Vi är ute i skolor och informerar och erbjuder studiebesök på avloppsreningsverket, återvinningscentralen och fjärrvärmeverket på Lextorp. Det är mycket uppskattat av elever och lärare och är en viktig del i att skapa bra vanor exempelvis vad gäller återvinning och tänka på vad som får spolas ned i toaletten.
Vi har under året utmanat alla fjärdeklassare i Trollhättans kommun att delta i Elektronikjakten. Det är en tävling som går ut på att samla in så mycket gammal och trasig småelektronik som möjligt. Eleverna engagerade sig enormt i uppgiften och de lyckades samla in totalt 7100 kg elektronik. Tävlingen var en del av utbildningskonceptet ”Bli en vardagshjälte” under 2018.

Under läsåret 2017/2018 blev det många roliga träffar med Trollhättans barn och ungdomar:

 • Möte med 480 barn under parollen ”Lattjo lajban-lådan”
 • 390 barn/ungdomar på studiebesök på Lextorp
 • 430 barn/ungdomar på studiebesök på återvinningsstationen
 • 440 sagoböcker om Milo delades ut

Bajsbakelsen – en älskad och hatad godsak
De senaste åren har vi uppmärksamma FN:s världstoalettdag med en lokalt producerad bajsbakelse. En smarrig bakelse på en fin sockerkaksbotten täckt med vaniljkräm, korvringlande chokladmousse, jordgubbssylt och lite gul “kissglasyr”. Samtidigt vill vi nå ut med budskapet att inte fulspola, det vill säga att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ned i toaletten. Omkring 50 ton skräp spolas ned i Trollhättans toaletter varje år. I år genomfördes firandet i samband med att Arvidstorp fyllde 50 år.
2018 såldes 600 bakelser och för varje såld bakelse gick 3 kronor till föreningen Toaletter utan gränser.

Sponsring
Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Trollhättan med omnejd. Vi sponsrar inte enskilda utövare. Trollhättan Energis sponsring av en förening eller verksamhet bygger på ömsesidig nytta. Sponsringen ska vara till gagn för båda parter. Våra sponsringsåtaganden ska ligga i linje med vår vision: “Ett enkelt och hållbart vardagsliv” och bidra till att öka kunskapen om hållbar utveckling, miljö- och energifrågor i allmänhet, samt ökad kännedom om Trollhättan Energi och de produkter och tjänster vi tillhandahåller i Trollhättan med omnejd. De ska också vara lokalt förankrad utåtriktade verksamheter med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet eller i samhället utsatta grupper. Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss. Sponsringen ger föreningar, klubbar eller organisationer möjlighet till intäkter genom att utföra olika motprestationer/uppdrag åt Trollhättan Energi.
Under 2018 sponsrade vi 23 verksamheter med totalt 439 860 KR.

Musikhjälpen
Istället för att ge en julklapp till alla anställda skänkte vi i december 2018 10 000 kr till Musikhjälpen. Pengarna gick till att hjälpa människor med olika typer av funktionshinder. Detta är en grupp som är en av världens mest diskriminerade.

TOPP-projekt
Vi deltar i projektet att låta elever från årskurs nio utföra prao. I höstas deltog fyra prao-elever med handledare under en dag.

Hjälp till arbete
Återvinningscentralen drivs i vår regi i ett samarbete med Trollhättan Stads arbetsmarknadsenhet. Här har flera personer fått en möjlighet att fasas in på arbetsmarknaden tack vare aktivitetsstöd.

Vi omfattas av Trollhättans Stads Lokala bestämmelser för upphandling vad avser sociala krav i upphandlingar. Kravet om social hänsyn används i större entreprenader. I detta krav ligger bland annat ett dialogkrav där entreprenören ska träffa arbetsmarknadsenheten för att se över möjligheten att ta emot praktikanter. Praktikanterna utgörs av personer som står långt från arbetsmarknaden. Dialogkravet har varit med i tre upphandlingar under 2018.

Leveranssäkerhet och samhällsviktiga tjänster

Leveransavbrott på våra tjänster kan ha stor påverkan på samhället och våra intressenter. Leveranser av el, datakommunikation(fiber), biogas, vatten och värme är samhällsviktiga tjänster, liksom att rena avloppsvatten och ta hand om avfall. Vi jobbar aktivt med att säkra våra leveranser. Ett konkret exempel är att vi ersätter elledningar i luften med markledningar, i samband med att vi gräver ned fiber. I ellagen har vi funktionskrav på oss att inte ha avbrott längre än 24 timmar. Dessutom har kunderna lagstadgad rätt till ersättning för avbrott som varar mer än 12 timmar.

SAIDI är ett nyckeltal som visar medelavbrottsfrekvensen för långa avbrott på elnätet. Den totala avbrottstiden delas med antal kunder i nätet. Trollhättan Energis elnät har ett SAIDI nyckeltal på 13 minuter/kund för 2018. Det tål att jämföras med genomsnittet för lokalnät i Sverige, som är 63 minuter.

Driftpersonal och kommunikationsfunktionen jobbar tillsammans för att ge snabb och tydlig information vid både planerade och oplanerade avbrott. Vi använder flera kanaler; hemsidan, kundservice, Facebook och SMS. Via en UMS-tjänst kan vi snabbt kommunicera med våra kunder via SMS, vilket är extra värdefullt vid akuta händelser.

Det är livsviktigt att vi levererar tjänligt vatten. Vi har ackrediterad verksamhet och testar vårt vatten enligt kontrollprogram. Under 2018 hade vi på grund av läckor förluster i dricksvattenledningsnätet motsvarande 32% av levererat vatten. Det är något vi ständigt jobbar på att minska. Målet är att förnya 4,5 km av våra VA-ledningar varje år. I dagsläget tar vi allt vårt dricksvatten från Göta Älv. För att säkra framtida leveranser av råvatten utreder vi nu en ny råvattentäckt från Vänern. Arbetet med ett nytt vattenverk är också påbörjat eftersom nuvarande vattenverk som är drygt 50 år börjar bli uttjänt. Vår ambition är att såväl råvattenledning som vattenverk ska stå klara om 5-6 år.

Våra produkter och tjänster 2018

 2018201720162015
Elnät
Överförd volym GWh

369376,1365,2351,9
Elhandel
Antal kunder99309 1007 6004 900
Såld volym, GWh -förnybar el

1109472,453,3
Fjärrvärme
Såld volym, GWh - Bra miljöval

287343347321
Biogas
Såld volym GWh - Bra miljöval

26,526,225,525,3
Stadsnät - fiber
Uthyrning fiberoptiskt nät, antal kunder

94547 6535 5983 477
VA - vatten och avlopp
Producerat dricksvatten, Mm33,543,613,513,63
Renat vatten utsläppt till Göta Älv, Mm3

10,8211,4810,4411,74
Renhållning
Insamlat hushållsavfall, ton10 777 11 15511 17810 900
Restavfall, ton73717 1427 1116 856
Matavfall, ton34074 0134 0674 048

För mer ingående av miljödata hänvisar vi till årets miljörapporter som först är färdiga i slutet av mars 2019.

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Som ett kommunalt bolag följer vi våra ägares riktlinjer att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och att bolaget ska drivas effektivt, säkert, med låg risk och god intern kontroll. Kommunfullmäktiges grundläggande värderingar (Omtanke, Utveckling och Livskvalitet) som står för den långsiktiga färdriktningen i kommunen och ska vara vägledande för vår verksamhet.

Ett av Trollhättan Energis kärnvärden är just omtanke. Det beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vår strävan är att bidra till ett samhälle som präglas av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad för våra kunder och världen runt omkring oss. Vår företagskultur ska kännetecknas av affärsmässighet. Med affärsmässighet menar vi ska vara lönsamma, pålitliga och ärliga. Vi ska arbeta på ett resurseffektivt och professionellt sätt.

För att motverka korruption har vi bland annat upprättat interna regler för mutor och bestickning som beskriver hur vi ska hantera gåvor, representation och beteende vid upphandling. Styrelsen har beslutat om regler för inköp-, avtal- och attestregler, finanspolicy och riktlinjer för intern och extern representation samt intern kontroll. Vidare har vi regler för upphandlingsprocessen och hur projekt ska bedrivas. Vår styrelse är demokratiskt vald av röstberättigade i Trollhättan och dess sammansättning blir utefter valresultat. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen och har upprätta rutiner för intern kontroll och beslutar varje år om en intern kontrollplan.

Vi lyder under Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det innebär att vi har regler som vi måste följa vid anskaffningar. Vi ska konkurrensutsätta våra större inköp, behandla leverantörer lika samt vara transparanta i våra upphandlingar. Vi kan inte välja våra leverantörer men vi kan välja vilka krav vi ställer på dem.

I flera upphandlingar samarbetar vi med Stadens upphandlingsenhet och lutar oss även mot deras bestämmelser för upphandling som säger att upphandling av varor och tjänster ska ske affärsmässigt med beaktande av erforderlig kvalitet, miljöhänsyn och etiska värderingar. Vi har tillsammans med Staden och de andra kommunala bolagen tagit fram grundkrav och information till alla entreprenörer/leverantörer som upphandlas. Grundkraven och information innefattar olika säkerhetsaspekter, både miljö- och arbetsmiljö samt social
hänsyn.

Vi använder oss utav SKL Kommentus ramavtal när det är lämpligt. SKL jobbar aktiv med hållbara upphandlingar med sociala och etiska krav. De har tagit fram uppförandekoder till sina leverantörer och hänvisar oftast till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. De arbetar med systematisk uppföljning av de miljö- och sociala krav som ställs i upphandlingarna inom ”Hållbarhetskollen” vilket innebär att revision görs hos avtalsleverantörer och att kontroller genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen.

I alla våra annonserade upphandlingar arbetar vi förebyggande tillsammans med Skatteverket och har som mål att alla företag som anlitas är seriösa företag. Redovisning och skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma. Vi använder därför Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade av entreprenörer. Under 2018 genomfördes 41 stycken kontroller hos Skatteverket vilket är en tydlig ökning från förra året (17 stycken). Om anlitad entreprenör behöver anlita underentreprenör så ska vi först godkänna denna entreprenör.

Vi har krav på oss att ha elektronisk personalliggare vilket motverkar svart arbetskraft när vi tar in entreprenörer vid ombyggnader, reparationer och underhållsarbete.

Sammantaget med de interna regler och rutiner som vi följer samt de lagkrav som ställs om upphandling bedöms risken för mutor och korruption som låg.

Vi ett lokalt bolag och driver vår verksamhet i Trollhättan med omnejd. Vi själva, våra entreprenörer och underleverantörer är verksamma i Sverige och lyder därmed under svenska lagar som beaktar mänskliga rättigheter. Risken för att strida mot de mänskliga rättigheterna i vårt närmsta leverantörsled anser vi därmed vara låg.