Förvaltningsberättelse
2018

Ägarförhållande och verksamhet

Koncernen Trollhättan Energi består av moderbolaget Trollhättan Energi AB, dotterbolagen Trollhättan Energi Elnät AB och Biogas Brålanda AB. Moderbolaget Trollhättan Energi AB ägs av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättan Stad.

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt ett stort fibernät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas och fjärrvärme, producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Vidare ansvarar bolaget för stadens renhållningsverksamhet och säljer också tjänster inom elbilsladdning och solenergi.

Dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB distribuerar el och ansvarar för starkströmsledningarna inom vårt distributionsområde.

Trollhättan Energi AB är majoritetsägare i Biogas Brålanda AB, som uppgraderar och säljer biogas. Tillsammans med Arctic Paper Munkedals AB äger Trollhättan Energi AB det vattenkraftsproducerande Kalltorp Kraft HB.

Bolagets säte är Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

Koncernens omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 572,6 Mkr (529,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 67,0 Mkr (49,1 Mkr). Soliditeten uppgick till 15,7 % (14,9 %). Soliditet exklusive vatten- och avlopp samt avfallshantering uppgick till 30,1 % (27,5 %). Räntabilitet på totalt kapital (avkastningen) uppgick till 4,3 % (3,9 %). Motsvarande avkastning exklusive vatten- och avlopp samt avfallshantering uppgick till 7,4 % (5,3 %).

Årets resultat påverkas mest av affärerna fjärrvärme, elnät och stadsnät. Väder och temperatur påverkar speciellt fjärrvärmeaffären och 2018 var, till skillnad mot 2017, ett relativt bra år. Prismodellen som innebär att ”vinterpriset” är högre än ”sommarpriset” innebar en positiv påverkan på omsättning och resultat, eftersom vintern/våren var relativt kall med en rekordvarm sommar därefter. För elnät var vädret mycket gynnsamt och orsakade inte några större avbrott som påverkade resultatet negativt.

Utbyggnad av fibernät med tillhörande anslutningsintäkter har under året fortsatt på landsbygden. Utöver detta har många fiberdragningar skett till olika företag och flerfamiljshus. En hög anslutningsgrad av fiber bidrar påtagligt till årets goda resultat. Antalet elavtal har fortsatt öka och bolaget har nu 10 000 kunder.

Bolagets taxefinansierade verksamhet Vatten och avlopp samt den taxefinansierade delen av Renhållningen (avfall och återvinning) redovisar ett överskott. Detta har förts till resultatfond för respektive verksamhet.

Bolagets räntekostnader har fortsatt att minska, vilket också bidrar till ett gynnsamt resultat. I slutet av året löste bolaget en räntesäkring för lånat kapital, vilket kommer att generera en lägre räntekostnad framöver. Åtgärden skedde utifrån ett beslut som fattades 2017 inför att nya begränsningsregler för ränteavdrag skulle träda ikraft 2019. Kostnad för att lösa räntesäkringen reducerar resultatet för 2018 med 6,9 Mkr.

Kommunala ändamålet

I bolagsordningen §4 för Trollhättan Energi AB respektive §3 för Trollhättan Energi Elnät AB anges ändamål och syfte med bolaget. De kommunalrättsliga grundprinciperna tillämpas enligt bolagsordning och ägardirektiv. Företrädare för bolaget, dess styrelse och kommunen genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi- och verksamhetsfrågor. Ägardirektivet utgör grunden för arbetet inom bolaget.

Bolagets affärer bedrivs och utvecklas utifrån lokaliseringsprincipen, med fokus på Trollhättan Stads bästa och på att främja kommuninvånarna. Vissa undantag sker ur lokaliseringssynpunkt för att verksamheterna ska bedrivas så effektivt och flexibelt som möjligt, vilket i sig kan gynna stadens invånare ur till exempel kostnadshänseende.

Likställighets- och självkostnadsprincipen beaktas vid taxesättning, liksom ägardirektiv om låga taxor. Bolagets direktiv anger att taxenivån sammantaget skall ligga bland de 45 lägsta i landet. Vatten- och avloppstaxan samt även taxan för renhållningen, regleras i särskild lagstiftning.

Taxorna är jämförelsevis låga och enligt ”Nils Holgerssonundersökningen 2018”, ligger Trollhättan på plats 36 (40) av Sveriges 290 kommuner avseende taxa för värme, vatten och avlopp, elnät samt avfall. Detta kan jämföras med kommuner i närområdet, såsom Uddevalla som ligger på plats 135 och Vänersborg på plats 94. Av Västra Götalands 49 kommuner ligger Trollhättan på plats nr 10 i jämförelse lägsta taxor och förbättrade sin placering både i riket och i länet under 2018.

Entreprenadbolaget EnergiFokus AB, som vi var hälftenägare av tillsammans med Uddevalla Energi AB, avvecklades under 2017. Verksamheten delades upp och överfördes till ägarbolagen. Detta hade delvis sin grund i lokaliseringsprincipen. Slutgiltig likvidation av bolaget skedde 2018 och ledde till en realisationsvinst i moderbolaget. Denna elimineras på koncernnivå.

Resultatet för året innebär att ställda krav på soliditet, avkastning och skäliga taxenivåer kan uppfyllas.
Mot bakgrund av detta och den årsredovisning som lämnas för 2018 bedöms verksamheten ha bedrivits och utvecklats utifrån direktiv, syfte och ramar i bolagsordning och ägardirektiv, dvs. utifrån det kommunala ändamålet och inom ramen för kommunala principer och befogenheter.

Bolagets verksamheter och affärer – utveckling under året

Trollhättans stad växer och utvecklas och det byggs mycket nytt. Visionen om fler invånare finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster. Detta bidrar påtagligt till hur bolagets affärer har utvecklats under året.

Fjärrvärme levererade ett positivt resultat på 27,1 Mkr (20,2 Mkr). Året har varit stabilt ur leveranssynpunkt och positivt ur ekonomisk synvinkel. Värdet på elcertifikat har gått upp, likaså värdet på utsläppsrätter. Detta ger en ökad intäkt. Tillsammans med vädret påverkade detta de totala intäkterna positivt. Resultatet påverkas också av vissa underhållskostnader utöver plan, högre biooljepris samt kostnader för återföring av aska till skogen.

Året har präglats av en ovanligt kall och lång vinter följt av en lång och varm sommar. Vi fick därför under första tertialet leverera ovanligt mycket effekt, vilket medförde en stor andel bioolja i produktionen. Det varma vädret kom i maj och varade ända in i september, vilket medförde ett lågt värmebehov och en låg produktion. Under sommarperioden klarade vi oss nästan uteslutande med restvärme från den nya fjärrvärmeledningen från Vargön Alloys till värmeverket på Stallbacka. Det tredje tertialet innebar i huvudsak normal produktion.

Restvärmeledningen från Vargön Alloys invigdes i december 2017 och 2018 blev därför ett år med nya möjligheter och lärdomar om hur vi bäst kan dra nytta av möjligheterna med en ny produktionsmix. Året inleddes med små volymer, men från maj och året ut har vi fått större leveranser av restvärme än vad som tidigare budgeterats. Leveransen under hösten och vintern var dock ojämn.

Priset för fjärrvärme har varit oförändrat sedan 2015 och värmeaffären har varit stabil. Så gott som all nybyggnation med närhet till fjärrvärmenätet har anslutits vilket visar att fjärrvärmen är en fortsatt mycket konkurrenskraftig och hållbar produkt. Nettoomsättningen var 221,6 Mkr (211,6 Mkr) vilket inneburit en ökad nettoomsättning med 4,7 %. Levererad volym var 346,5 GWh (342,7 GWh). I och med omställningar i produktionsplaneringen minskade vi elproduktionen till 9,3 GWh. (22,1 GWh).

Sedan flera år är fjärrvärmen miljömärkt med Bra Miljöval. Kravnivån för märkningen är hög och bolagets fjärrvärme kommer från förnybara bränslen som flis (restprodukter från skogsavverkning) och bioolja. Under året konverterade vi våra oljepannor vid kraftvärmeverket på Lextorp till bioolja, vilket bidrog till att vi under 2018 varit fossilfria till 99,82% och att vi troligen kommer att kunna erbjuda helt fossilfria värmeleveranser fortsättningsvis. Glädjande är också att ledningen mellan Skoftebyn och Sylte blev klar, vilket medför både ökad driftssäkerhet och en möjlighet att köra pannorna effektivare.

Vi har under 2018 noterat en prisökning på såväl träflis som bioolja, där framför allt bioljan har stigit till nivåer som utmanar vår långsiktiga lönsamhet. Den globala omställningen mot fossilfrihet innebär att vi även ser en fortsatt hög efterfrågan med risk för högt pristryck. Vårt fokus de närmaste åren behöver därför ligga på att minimera användningen av bioolja i vår produktion.

Leasing av Lextorp kraftvärmeverk upphörde vid årsskiftet och anläggningen togs över enligt plan.


Biogas består av verksamhet i både moderbolaget och koncernen. Resultatet för året i moderbolaget slutade på 0,23 Mkr (-1,6 Mkr) med en nettoomsättning på 31,6 Mkr (28,0 Mkr). Total biogasverksamhet i koncernen genererade ett resultat på 0,9 Mkr (-1,3 Mkr).

Försäljningsmässigt har året gått bra med en såld volym på 26,6 GWh (26,2 GWh). Det innebar att försäljningen ökade med 1,5 % jämfört med 2017, vilket är det bästa försäljningsåret sedan starten för biogasaffären. I november gjordes en biogasturné till Strömstad, Dals Ed, Mellerud och Bengtsfors där sammanlagt fyra nya tankstationer invigdes i samarbete med BRC Sweden och Fyrbodals kommunalförbund inom projektet Fossilfri 2030. Hit kommer biogas från vårt bolag Biogas Brålanda att distribueras och en utbyggd infrastruktur med fler tankstationer är positivt för utvecklingen.

Produktionen i Brålanda och på avloppsreningsverket har fungerat bra under året, men för att balansera den ökande gasförsäljningen har vi tvingats köpa in biogas och naturgas. Kostnader för gasinköp samt ökade kostnader för bland annat el och slamhantering har påverkat resultatet negativt. En nedskrivning (0,7 Mkr) av gasledningen mellan Häljestorp och Arvidstorp gjordes, då den tagits ur drift.

Biogas har mycket hög klimatprestanda och ersätter fossila transportbränslen. De framtida förutsättningarna för biogas som fordonsbränsle ser nu mer gynnsamma ut än tidigare och vissa ekonomiska incitament finns också på plats för såväl producenter som bilköpare. Fordonstillverkare har också lanserat tyngre lastfordon med biogasdrift, vilket öppnar upp ett nytt marknadssegment. Bolaget inledde därför under 2018 byggandet av en tankstation på Trestad Center, avsedd för såväl tyngre fordon som personbilar. Den beräknas öppna i juni 2019.


Vatten och Avlopp har ett resultat för 2018 på 1,9 Mkr (10,6 Mkr), före avsättning till resultatfond. Avsättning till resultatfond är 1,9 Mkr vilket generar ett redovisat resultat på 0,0 Mkr (4,1 Mkr).

Nettoomsättningen var 114,0 Mkr (108,8 Mkr) med en leverans till kund på 3,54 Mm3 (3,61 Mm3). Under året har vi anslutit flera nya kunder till kommunalt vatten och avlopp. Volymen har dock minskat och då framför allt hos flerfamiljshus, hälso- /äldrevård och handel. Troligtvis är det ett resultat av den nationella uppmaningen att hushålla med vattnet i samband med sommarens torka.

De källaröversvämningar som vi drabbades av 2014 är fortsatt under reglering. Ett försäkringsbolag har lämnat in en stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen. Förhandling med vårt dåvarande verksamhetsförsäkringsbolag pågår och bedömningen utifrån vår opartiska utredning, är nu att den reservation vi gjorde 2017 är tillräcklig.

Vi fortsätter göra omfattande investeringar på vatten- och avloppssidan för att förnya ledningsnätet och en budget har lagts motsvarande 40 Mkr per år. Under 2018 förnyades ledningar i områdena Stavre, Skoftebyn och centrala Trollhättan. För att säkra vattenleveransen till Norra Älvsborgs Läns sjukhus har en ny ledning lagts så att sjukhuset har matning från två håll. Nya exploaterings- och omvandlingsområden pågår också, bland annat Alingsåker och Sjölanda. Under början av året var nätförlusterna höga på grund av flera läckor.

Vid Arvidstorps avloppsreningsverk har projektering av en ny slamhanteringsprocess påbörjats under året. Vi ska flytta dagens slamhantering från bergrummet till ovan mark och byggnationen väntas starta under 2019. Den nya slamhanteringsprocessen frigör yta i bergrummet och gör plats för den nya kvävereningsprocess som behövs inom en femårsperiod, för att klara kommande utsläppskrav och hantera de ökade volymerna när Trollhättan växer.

2018 fick vi klart med tillståndet att tillverka anläggningsjord från slammet på avloppsverket. Vi kommer att ha svårt att avsätta den typen av jord som tillståndet innehåller och har därför fått skicka vårt slam till annan aktör som tar hand om det. Hur vi ska hantera slammet i framtiden behöver utredas, samtidigt som nya föreskrifter från regeringen kring slammet är på gång.

Under året firades också Arvidstorps 50-årsjubileum med lunch och rundvandring för hela bolagets personal och speciellt inbjudna före detta medarbetare. Det blev mycket lyckat och uppskattat.

Det omfattande projektet med att bygga ett nytt vattenverk startades under året för att möta framtidens behov för 70 000 invånare. Projektet sker i partnering med PEAB. Nästa steg är att välja den vattenprocess som är bäst för vårt vatten. Processen kommer sedan att pilotköras i ett år.


Elhandeln har ökat stabilt. I nuläget har nästan 10 000 hushåll och företag valt Trollhättan Energi som sin elleverantör. Ett starkt varumärke med tydlig miljöprofil och lokal personlig service med hög tillgänglighet är några av framgångsfaktorerna. Vad gäller kundnöjdhet står sig bolagets värde mycket bra jämfört med övriga elhandelsbolag.

Årets resultat blev 1,6 Mkr (1,7 Mkr) och nettoomsättningen uppgick till 54,2 Mkr (36,6 Mkr), där marknadspriset på el påverkade omsättningen positivt. Elförsäljningen ökade med 15,4 % och var 109,6 GWh (94,9 GWh).

Vi fortsätter att utveckla affären och förbereder oss för de omfattande förändringar som elbranschen står inför då bland annat en elhandlarcentrisk modell planeras att införas 2021. Modellen innebär att i princip all kontakt med kunden avseende även elnätsanvändning kommer att gå via elhandlarna, som då ska fakturera kunden kostnad för både elhandel och elnät.


Smarta tjänster är bolagets nyaste affär och visar den förflyttning som bolaget till stora delar gjort, från i huvudsak produktionsföretag till mer av tjänsteförsäljning. Affären startade i början av 2017 och omfattar nu försäljning av laddstolpar för elbilsladdning samt solceller till villor, bostadsbolag och företag.

Under 2018 såldes nästan 20 solcellsanläggningar i olika storlekar och intresset för att också teckna så kallat mikroproducentavtal har ökat. Intresset för elbilar ökar generellt och vi har fortsatt installera ytterligare publika laddstolpar runt om i kommunen. Idag finns ca 100 laddplatser.

Den politiska situationen på riksnivå efter höstens val skapade en osäkerhet bland kunderna kring de statliga bidragen till solenergi, vilket gjorde att tempot i utbyggnaden stannade av. Vi bedömer det som en tillfällig situation och tror på en explosionsartad utveckling av utbyggnaden av solceller.
Ekonomiskt har smarta tjänster ett negativt resultat för året i och med planerade uppstartkostnader -3,6 Mkr (-1,2 Mkr).


Stadsnät med vårt öppna fiber redovisar återigen ett starkt resultat; 14,3 Mkr (11,5 Mkr). Nettoomsättningen var 25,1 Mkr (21,4 Mkr). Satsningen att bygga fiber till alla villor i tätorten och på landsbygden har fortsatt enligt plan. Under 2018 har 1 700 villakunder och 350 lägenheter i flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar anslutits.

Även om vi har tvingats stå stilla i utbyggnaden både under tjälperioden och en månad under sommaren då den extrema torkan medförde stor eldfara, har utbyggnaden bland villor i tätorterna kunnat avslutats och inför 2019 återstår nu endast fiberdragningen till hushåll på landsbygden. I takt med att anslutningarna slutförs kommer också anslutningsintäkterna att sjunka och därmed också resultatet.

Svartfiberaffären, som bygger på punkt-till-punkt-förbindelser riktat mot företag, har gått bra sett över hela året och bolagets utbyggnad av serverhallen har avslutats, vilket ger ytterligare möjligheter att hyra serverplats. Genom Netwest har vi skrivit ett nytt ramavtal med TELE2.

Vi har också byggt upp ett sensornätverk (LoRaWan) för Internet of Things (IoT). Intresset för sensornätverket är stort och utvecklingen beräknas gå snabbt, vilket innebär att vi troligtvis kommer att bygga ut i takt med ett ökat intresse från flera olika operatörer och leverantörer av IoT-baserade tjänster.

Tunhems pastorat har anslutits via vårt svartfibernät och 14 HI3G-master har anslutits i vårt område. Ett stort antal elnät- och vattenpumpstationer har anslutits i satsningen på att digitalisera, effektivisera och skapa en ännu säkrare drift av bolagets många olika affärsområden.


Avfall och återvinning finns inom bolaget sedan 2015 och redovisade ett årsresultat på 1,8 Mkr (0,6 Mkr). Merparten av intäkterna genereras av den taxefinansierade delen i form av insamling av hushållsavfall. Verksamhetens totala nettoomsättning uppgick till 43,8 Mkr (40,9 Mkr).

Glädjande under året är att mängden hushållsavfall har fortsatt att minska. 2018 samlade vi in totalt 10 777 ton vilket är 3,7% mindre jämfört med föregående år. Att få bort 378 ton avfall är en stor vinst för miljön, särskilt med tanke på att staden växer och att avfallsmängderna fram till trendbrottsåret 2017 ständigt ökade.

Som ett led i vårt ständigt pågående arbete för ökad källsortering och återvinning, anordnade vi under våren 2018 Elektronikjakten för femteklassare. Syftet var att höja medvetandet kring miljöfarligt avfall och att det inte skall slängas i påsen för restavfall. Engagemanget hos deltagande klasser blev enormt och de hjälpte oss samla in smått ofattbara 7 ton elavfall på bara några veckor. Det handlade om allt från batterier till elvispar.

Mängden förpackningar har samtidigt fortsatt att öka. Främst inom pappersförpackningar (+ 5%) och plastförpackningar (+16%). Sedan maj 2018 tömmer vi inte längre återvinningsstationerna. Veolia hanterar det på uppdrag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB). Det har gjort att vi kunnat fokusera mer på våra egna affärer, vilket haft positiv effekt på ekonomin och bidragit till en mer balanserad arbetsbelastning.

Ersättningen för järnskrot har under rådande högkonjunktur varit fortsatt mycket hög vilket genererat ca 0,9 Mkr mer i intäkter än föregående år. Samtidigt har åtgången på papperspåsar understigit budget med ca 1 Mkr. De här två posterna har spelat en avgörande roll för det goda resultatet inom den taxefinansierade verksamheten.


Elnät, som drivs i dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB, redovisade ett resultat efter finansiella poster som uppgick till 20,5 Mkr (14,9 Mkr). Årets resultat påverkas positivt av att många nya anslutningar skett till både större och mindre fastigheter. Vädret har varit gynnsamt och inte orsakat några större avbrott. Nettoomsättningen uppgick till 100,2 Mkr (97,7 Mkr) och bolaget transiterade 369 GWh (364,5 GWh) till kund.

Trollhättans stad växer och utvecklas och det byggs mycket nytt. Detta bidrar påtagligt till hur elnätsbolagets verksamhet har utvecklats de senaste åren. Bolaget planerar hur infrastrukturen för transitering kan säkras och arbetet med att luftburna elnätsledningar markförläggs på landsbygden har fortsatt. Detta har i flera år samordnats med byggnation av fibernätet, vilken i princip färdigställts i hela Trollhättan under 2018. Nu återstår en del områden där inte fiber förlagts. Driftsättning av nätet har påbörjats.

Anslutning av nya fastigheter till elnätet har ökat kraftigt och under året har detta skett av bland annat nya handelslokaler på Överby, kvarteret Mars, konstsnöanläggning Skidstugan, Förskolan Gulsparven och en mängd nya villor och flerfamiljshus. Organisationen med en egen entreprenadavdelning har satt sig väl under året.

Driften har varit mycket stabil. Medelavbrottstiden per kund var 13 minuter under året (32,9 min/år). Målet är max 22 min/år. Aviserade avbrott i eget nät stod för 2,6 min, medan oaviserade avbrott på grund av fel i eget nät stod för 10,2 min. Det är den näst lägsta siffran på 15 år. Oaviserade avbrott i Vattenfalls regionnät stod för 0,1 min.

Byte av mätare har pågått i flera år och planerades att vara klart under 2018. Nu återstår ca 800 mätanläggningar. För att dessa ska kunna bytas är det nödvändigt att anläggningsinnehavaren åtgärdar brister innan byte kan ske.

Nuvarande intäktsram för Elnät är fastställd av Energimarknadsinspektionen (Ei) och gäller till utgången av 2019. Ramen reglerar vilka avgifter som får tas ut av kund. Nuvarande ram ger utrymme för de åtgärder och investeringar som är planerade. Arbetet med förhandsregleringen för perioden 2020-2023 är påbörjat och i ett viktigt steg är att åldersbestämma hela nätet, vilket i stort sett är klart.

Olika åtgärder har genomförts för att säkra och trygga leveranser till bolagets kunder. Under året har fördjupade riskbedömningar för verksamheten skett. Underhåll av högspänningsapparater i nätstationer har genomförts för att säkerställa leveranssäkerheten. Traditionellt stationsunderhåll och årlig besiktning av stationer, kabelskåp, stolpar och jordtag har också utförts.

Koncernens investeringar

Koncernens totala investeringar 2018 uppgick till 326 Mkr (313 Mkr för 2017 respektive 198 Mkr för 2016) och fördelas enligt följande.

Område201820172016
Värme66,674,815,8
Biogas0,50,00,3
Vatten126,5112,370,5
Elnät42,446,737,5
Stadsnät72,972,049,2
Renhållning0,72,45,6
Administration15,93,518,6
Smarta Tjänster0,11,90

Koncernens finansiering och likviditet

Koncernens betalningsberedskap var god. Löpande finansiering sker via koncernkontot med maximal volym att nyttja på 75,0 Mkr och saldo på balansdagen var -5,7 Mkr (12,3 Mkr). Finansiella skulder uppgick till 1 268 Mkr (1 168 Mkr).

Den genomsnittliga räntan på bolagets totala skulder var vid årsskiftet 0,8 % (0,8 %). Årets investeringar har finansierats med egna medel motsvarande 136 Mkr (157 Mkr) varav vattenverksamheten investerat 127 Mkr (112 Mkr). Självfinansieringsgraden uppgick till 49 % (50 %).

Risker

Koncernens risker kan huvudsakligen grupperas i finansiella risker och rörelserisker.

Finansiella risker


Koncernen är genom sin verksamhet exponerad
för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i bolagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker samt risker kopplade till el- och krafthandeln. För att möta och kontrollera dessa risker finns fastställda policys för koncernen.

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen. Denna policy bildar ett ramverk av riktlinjer och regler för finansverksamheten (upplåning och räntesäkring). För att minska ränterisken erhåller bolaget fast ränta mot rörlig och sprider förfall av både räntor och kapital under en tidshorisont om maximalt upp till 10 år.

Resultat och kassaflöden följs kontinuerligt och rapporteras till styrelsen. Behovet av kapital till investeringar går Stadshus AB i borgen för, vilket minimerar vår likviditetsrisk. Koncernen ökar kontinuerligt upplåningen för att finansiera investeringarna och bolagets lån uppgick per balansdagen till 1 268 Mkr (1 168 Mkr). I och med relativt stora investeringar som genomförts och behöver göras framöver, har bolaget en hög andel lån och är därmed känsliga för svängningar på räntemarknaden.

Investeringar krävs generellt för att klara av att möta behoven i enlighet med Trollhättans Stads exploateringsplan och det innebär fortsatt ökade VA- och renhållningstaxor. Särskilt för VA-verksamheten måste taxehöjningar kompletteras med att låna medel med ökade räntekostnader som följd. En utmaning blir förstås att balansera nödvändiga pris- och taxehöjningar med vår ägares ambition att ligga på en fortsatt låg nivå.

De närmaste tio åren kommer bolaget att genomföra sin största investering någonsin i nytt vattenverk och nytt råvattenintag. En översyn och utredning pågår även kring fjärrvärmeverk samt nya mottagningsstationer för att tillgodose ett ökat invånarantal och samtidigt hålla samma trygga och säkra leveranser som idag. Vi behöver ha en löpande dialog kring kommunens kreditlimit (tillåtna lånenivå) och framtida möjligheter att gå i borgen för bolagets lån, med tanke på att investeringsbehovet beräknas till 2,1 miljard kronor de närmaste tio åren. Samtliga av koncernens investeringar är beroende av att borgensåtagande är möjligt.

Risker i bolagets elhandel har under 2018 hanterats i avtal med Scandem AB. Från och med 2019 har avtal tecknats med E.ON. Risker i förändringar i elpriset avseende våra elinköp och producerad el, reduceras med användandet av prissäkringsportfölj. Befintliga risker finns identifierade och beskrivs i riskpolicyn. För att fortsatt kunna vara en attraktiv och konkurrenskraftig leverantör på en marknad där konkurrensen är fortsatt hård, arbetar elhandelsverksamheten ständigt med att minska risker och kostnader.

En elhandlarcentrisk modell planeras att införas på elmarknaden 2021. Denna innebär att i princip all kontakt med kunden avseende även elnätsanvändning kommer att gå via elhandlarna, som då ska fakturera kunden kostnad för elhandel och elnät. Det innebär att vårt elnätbolag istället kommer att fakturera elhandlarna avgift för elnät och energiskatt. Konsekvensen av detta kan då bli en större ekonomisk risk för vårt elnätbolag. Modellen innebär många andra förändringar som behöver planeras med god framförhållning. Den öppna och växande konkurrensen på elhandelsmarknaden gör också att vi måste fortsätta kommunicera vårt starka varumärke och helhetserbjudande till kunderna, för att inte tappa kunder till renodlade elhandelsbolag som jobbar med mer kortsiktiga kampanjerbjudanden med fokus på enbart priset.

Rörelse- och verksamhetsrisker

För att hantera våra verksamhetsrisker genomfördes externa riskbedömningar av koncernens försäkringsbolag under 2017 för flertalet av våra affärer. För våra verksamheter visar dessa på hög nivå på redundans/backup. Risker kopplat till säkerhet vid anläggningar har värderats och olika åtgärder har genomförts under året.

På fjärrvärmesidan börjar flera branscher med hög betalningsförmåga konkurrera om samma råvaror och vi har redan noterat en prisökning på både träflis och bioolja, där framför allt priset på biooljan utmanar vår lönsamhet. Vårt fokus de närmaste åren är därför att minimera användningen av bioolja i vår produktion.

Biogasverksamheten arbetar ständigt med riskelimineringar i och med att gas levereras till Trollhättans lokala busstrafik och till den regionaltrafik som utgår från Trollhättans bussdepå, till en stor del av kommunens bilar och till bolagets renhållningsfordon. Det har inte skett några avbrott under året som skapat störningar i busstrafiken eller för kommunens fordon. Samtidigt är det viktigt att fortsätta utbyggnaden av infrastrukturen inom biogas, som är ett idealiskt drivmedel sett ut perspektivet cirkulär ekonomi. Mycket av samhällets intresse riktas idag dock mot elbilsutveckling, men båda alternativen behövs.

Inom Vatten- och avloppsverksamheten hanteras risker utifrån exempelvis klimatförändringar fortsatt genom separering av kombinerade ledningssystem. Risker med gamla anläggningar och framtida kapacitetsbrist hanteras genom bland annat projekteringen av ett nytt vattenverk. På avloppsreningsverket finns miljötillstånd att förhålla sig till. Dessa får ej riskeras, vilket innebär att bland annat kvävereningen kommer att utökas och vi kommer att lämna in ansökan om nytt miljötillstånd under 2019 för att kunna bygga ut reningsprocessen för fler invånare. Risken finns att skärpta krav i ett nytt tillstånd medför ännu fler investeringar. Redan de skärpta villkoren i dagens tillstånd innebär reinvesteringsbehov i ledningsnätet för att hantera tillskottsvatten.

Kostnaderna har ökat för avyttring av slam, då vi inte längre kan tillverka anläggningsjord. Det finns också en osäkerhet hos mottagare av vårt slam och framtida möjligheter att tillverka anläggningsjord och avsätta den. Miljö och Energidepartementets utredning “Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam”, ska vara klar hösten 2019 och förväntas ge tydligare förutsättningar.

I april 2019 kommer också en ny säkerhetsskyddslag för att bland annat skydda samhällsviktiga funktioner. Dricksvatten är skyddsvärt, vilket kan innebära att den nya lagen påverkar oss.

Inom renhållningsverksamheten planeras kontinuerligt för en så säker avfallsinsamling som möjligt.
Verksamhetsmässigt kommer vi enligt nya direktiv från 2025 sannolikt inte att få utföra fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, vilket innebär risk för minskade intäkter på den icke taxefinansierade delen av affärsområdet. Ökade kvittblivningskostnader för avfall på grund av nya skatter och tuffare krav på utsortering kan samtidigt slå hårt mot den taxefinansierade verksamheten.
På personalsidan riskerar minskade statliga stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden att påverka Återvinningscentralens öppettider och service negativt.

Inom Elnät råder en naturlig monopolmarknad vilket innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) reglerar att skälig avgift tas ut av vårt elnätsbolag. Avgiften i Trollhättan är låg jämfört med många andra nätbolag. Vi bevakar eventuella förslag till förändringar utifrån behov att täckning ska finnas från 2020 för ”smarta elnät”, åtgärder och planerade investeringar.

Även hotbilden mot Sveriges elförsörjning är högaktuell. Nya scenario och nya hotbilder har inneburit att Svenska Kraftnät fått i uppdrag att planera för beredskap, vilket innebär att vi som nätbolag behöver arbeta ännu mer strategiskt och förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsfrågor och störnings- och beredskapsplaner. Vi har genomfört och uppdaterat riskbedömningen samt gjort en förstudie över effektbehovet utifrån Trollhättans stads mål på 70 000 invånare och en allt mer elektrifierad fordonsflotta. En allt högre andel av småskalig produktion medför bland annat att vi får en förändrad arbetsmiljö ute i fält med nya risker för bakspänning, vilka kommer att förebyggas med nya arbetssätt och metoder.

Andra risker ur konkurrenssynpunkt som vi måste planera utifrån och förhålla oss till är den ökande konkurrens inom svartfiber (punkt-till-punkt-förbindelse för företag), där prisutvecklingen nu är på väg ner.

Inom bolaget sker löpande förbättring av rutiner för att hantera och eliminera risker samt omvärldsbevakning av skatteutveckling, konkurrenssituation och lagstiftning. Bolaget har under året fortsatt genomföra åtgärder utifrån kommande lagstiftning såsom GDPR och NIS som rör personsäkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet. En ny befattning som säkerhetssamordnare i bolaget kommer ytterligare att stärka detta området.

När det gäller operativa risker så har bolaget genomfört en nulägesanalys som grund för prioriteringar inom säkerhetsarbetet 2018. Som ett led i detta påbörjades och etablerades ett systematiskt säkerhetsarbete med exempelvis framtagning av en bolagsgemensam Riktlinje Säkerhet. Det har även utsetts Säkerhetsombud i respektive AO/VO och genomförts utbildningar/workshops samt säkerhetshöjande projekt gällande fysiskt skydd.

Framtid

Bolaget har stor betydelse för utvecklingen i Trollhättans Stad, både på kort och lång sikt. Vår vision är att ge våra kunder en enkel vardag och hållbar framtid. Trollhättans Stads vision om fler invånare och aktiva arbete för att realisera visionen finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster.

En tydlig förflyttning har skett i koncernens affärsmodell och plan, från tidigare fokus på produktion och distribution, till tjänster och försäljning. Bland annat har bolagets nya affär ”Smarta tjänster” etablerats på allvar 2018. Bolaget har genomfört en fortsatt utbyggnad av laddstolpar för elbilar under året. Den ena delen kring elbilsladdning är att bolaget själva bygger laddplatser på offentliga platser, den andra delen är att vi säljer och levererar laddpaket till företag och bostadsbolag. På samma sätt kommer vi att fortsätta jobba målmedvetet med att utveckla solcellspaket till privatpersoner, företag och andra intressenter. En infrastruktur för Internet of Things (IoT) har också skapats och kommer att etableras som en naturlig del av vårt erbjudande för marknadens leverantörer av smarta tjänster. IoT innebär att data från olika sensorer skickas till en och samma plattform som sammanställer intressant och viktig information. Intresset för sensornätverket förefaller stort.

Bolaget står inför stora investeringar kopplat till vision om 70 000 invånare. En hög exploateringstakt påverkar alla produkter, men framför allt utbyggnaden av vatten och avlopp. Fortsatt sker stora investeringar för att garantera invånarna säkra dricksvattenleveranser, god spillvattenhantering och fungerande dagvattenlösningar. En hög förnyelsetakt i ledningsnätet sker under lång tid framöver, vilken innebär separering av bland annat spill- och dagvattenledningar samt utbyte av föråldrade nätdelar. Omkring 2025 beräknas ett nytt vattenverk med nytt råvattenintag i Vänern kunna stå klart.

För att trygga avloppsleveranserna byts processdelar i avloppsverket ut. Kapaciteten i kvävereningen behöver ökas för att klara att rena vatten från 70 000 invånare år 2030. En ny tillståndsansökan har inletts för detta. En ny slamhanteringsanläggning vid Arvidstorps avloppsreningsverk börjar byggas under 2019.

Fjärrvärmen står sig fortfarande stark ur konkurrenssynpunkt. Framtiden innebär ett fortsatt arbete med effektiviseringar och vi ska fortsätta erbjuda våra kunder en säker och prisvärd produkt. Bolaget behöver även se över behovet av ett nytt fjärrvärmeverk för att tillgodose den kapacitet som efterfrågas idag och den beräknade ökning som vi ser kopplat till fortsatt nybyggnation och ökat antal invånare. Fjärrvärmeledningen mellan Vargön Alloys och värmeverket på Stallbacka har inneburit vinster ur ekonomi-, miljö- och säkerhetsperspektiv som vi kommer att arbeta aktivt med och utveckla på bästa sätt. Att vi nu även knutit ihop Skoftebyn och Sylte med en ledning ökar ytterligare leveranssäkerheten i systemet.

Biogasproduktionen kan effektivt ta hand om hushållens organiska avfall/avlopp samt gödsel och göra fordonsbränsle av det. Vi utreder vidare frågan om möjligheten att återigen ta hand om stadens matavfall i egen regi. Byggande av anläggning för mottagning och rötning för ökad produktion av biogas ser vi som en möjlig investering med andra kommuner.

För att biogasen fortsättningsvis ska kunna utvecklas behöver ett helhetsgrepp tas om biogasens framtid och förutsättningar. Det är önskvärt med ett brett politiskt grepp som skulle ge stabila förutsättningar för biogasen att växa och fortsätta att vara det mest miljövänliga fordonsbränsle som finns på marknaden.
Under 2019 kommer vi med medel från ”Klimatklivet” att starta en tankstation för tung trafik på Trestad Center. Det är ytterligare ett steg för att stärka infrastrukturen och bland annat möjliggöra biogasdrivna flistransporter till våra fjärrvärmeanläggningar.

Arbetet med att installera nedgrävda behållare för hushållsavfall fortsätter, vilket delvis ersätter återvinningscentraler och ger bättre möjlighet för boende i flerbostadshus till kvartersnära insamling. Behållarna kan tömmas av bolagets kranbil. För att optimera körning för hämtning av hushållsavfall kommer det testade digitala ruttsystemet att utvärderas och troligtvis omfatta fler fordon.

Elbranschen står inför omfattande förändringar. Bland annat genom en elhandlarcentrisk modell som planeras att införas 2021. Nya krav ställs på ”smarta elnät”. Digitaliseringens framväxt, trenden som går mot fler prosumers (producent och konsument) och en nordisk slutkundsmarknad, är några av utmaningarna under de kommande åren. För att fortsatt vara lyckosam i dessa utmaningar kommer det att krävas ett kontinuerligt arbete med effektivisering, smarta och enkla lösningar för kunden och ett starkt varumärke.

Våra nya mätare uppfyller redan de nya framtida funktionskraven på elmätare. Inom några år kommer dessutom en gemensam elmarknadshubb dit alla mätvärden och ärenden ska rapporteras.  I samband med att mer och mer data samlas in kommer nya möjligheter att uppstå. När bolagets system för mätinsamling är på plats kommer vi att börja nyttja vår mätdata. Exempelvis kommer momentanavläsningar att utföras av spänning och ström på anläggningsnivå. Detta kommer att underlätta felavhjälpning och på så sätt ge bättre service åt våra kunder. Nätstationsmätning är ytterligare en möjlighet som det nya systemet ger. Även fjärrinsamling av vattendata planeras och hänger ihop med implementering av ny version av ”Mina sidor”, vilken då ger kunderna möjlighet att se sin vattenförbrukning där.

Generellt, både när det gäller elnät, renhållning, vatten och avlopp försöker vi så mycket vi kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Allt från att på distans kunna mäta vattennivåer och flöden, till att snabbt kunna parera leveranserna ifall vi får driftstörningar.

Tack vare att vi under många år också investerat och etablerat ett öppet fiberstadsnät i kommunen, så har vi också lagt en bra grund för det som i förkortad form kallas IoT. Internet of things, sakernas internet, innebär många nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag. Vi kan nu erbjuda ett nät där operatörer kan koppla upp sig och erbjuda en rad tjänster till slutkunder. Inte minst inom mätning och övervakning på distans av tekniska installationer. Något som vi på Trollhättan Energi också kommer att utnyttja och redan använder oss av.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Nytt bolag för biogas
För att skapa tillväxt i biogasaffären genom fler tankstationer och ökad försäljning, beslutade bolagets styrelse i januari 2019 att omorganisera delar av vår biogasverksamhet.
Beslutet innebär att Trollhättan Energi AB etablerar ett gemensamt bolag med BRC Sweden AB och flyttar över distribution och försäljning av biogas till det nya bolaget. Etableringen sker genom att Trollhättan Energi förvärvar 51 % av aktierna i ett bolag som idag är ett helägt dotterbolag till BRC Sweden AB och i vilket fyra tankstationer i Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Strömstad finns. Köpeskillingen för aktieposten är 3,75 Mkr och övriga 49 % av aktierna i bolaget ska fortsatt ägas av BRC Sweden AB. Aktieköpet är villkorat av att Kommunfullmäktige i Trollhättans stad och bolagsstämman i Trollhättan Energi godkänner förvärvet.

Det nya bolaget ska ha till uppdrag att distribuera och sälja biogas med målsättningen att öka marknadsandelar och försäljning för ägarna. Detta ska ske via de fyra tankstationer som redan finns i bolaget samt genom Trollhättan Energi AB:s befintliga tankstationer och försäljningsavtal. Det nya bolaget kommer att köpa all biogas från Trollhättan Energi AB och kommer att arrendera Trollhättan Energis övriga befintliga tankstationsanläggningar på marknadsmässiga villkor.

Potentiellt ökad kostnad för avsättning av avloppsslam
Under fler år har vi arbetat med uppdraget att sluttäcka Munkebos avfallsanläggning. Detta har gjorts genom att avloppsslam blandats till en kompost och hygieniserats, för att sedan användas som toppskikt på avfallsanläggningen. En större mängd än åtgången har blandats och i början av 2018 avslutades tillverkningen. Upparbetade massor planerades att användas för vidare sluttäckning för att utjämna ytan. Efter balansdagen kom beskedet från Länsstyrelsen att sluttäckningen är avslutad och att inga fler massor får tillföras toppskiktet utan omfattande åtgärder på anläggningen.

Parallellt har vi utrett möjligheten till produktion och försäljning för användning utanför deponin som anläggningsjord. I augusti kom beslut från Länsstyrelsen om att massorna ej kan avsättas som anläggningsjord till tomtmark. Detta beslut överklagades till Mark och miljödomstolen. Statens veterinärmedicinska anstalt har yttrat sig i frågan (2019-03-01) och ser inga hinder förutsatt att anläggningen kan uppvisa att en fullgod hygienisering uppnåtts i hela massan. Målet är inte avgjort och osäkerheter föreligger i processen. Det föreligger nu en risk att upparbetade massor måste avsättas till annan deponi, med en merkostnad som följd.

Inga övriga väsentliga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.

Hållbarhet

För 2018 avges en hållbarhetsrapport för Trollhättan Energi AB. Denna redovisas utifrån svensk lag om hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Denna visar hur koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten redovisas separat.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står i enlighet med moderbolagets balansräkning följande vinstmedel i kronor:

Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst7 922 730
Årets vinst10 727 347
18 650 077

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres18 650 077
18 650 077

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 18,7 Mkr.

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning

Koncernbidrag har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, lämnats med 13,2 Mkr (13,2 Mkr).

Den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, reducerar bolagets soliditet med 1 % (1 %). Soliditeten är acceptabel mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortfarande bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget och koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kapitel 3 § 2-3 stycket (försiktighetsprincipen).