Noter

Not 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).

Koncernredovisningsprinciper
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Interna transaktioner har eliminerats. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Minoritetsintressen
Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning till årets resultat samt att eget kapital återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende värme, elnät och elhandel redovisas i enlighet med avläst förbrukning. Intäkter avseende vatten redovisas i enlighet med fakturerad förbrukning. Intäkter avseende övriga tjänster redovisas vid leverans till kunden. All försäljning redovisas netto exkl moms och eventuella rabatter.

Engångsavgifter
Grundprincipen är att alla servis- och anslutningsavgifter intäktsförs när anläggningen tas i bruk. Anslutningsavgifter för vatten intäktsförs över den beräknade ekonomiska livslängden för anläggningarna och anslutningsavgifter för fiber till villor reduceras med direkta kostnader och resterande del periodiseras över nyttjandeperioden.

Monopolverksamhet
Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten och avlopp samt del av renhållningsverksamhet som är taxefinansierad skall enligt lag tillämpa självkostnadsprincipen. VA lyder under lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och renhållningen under Miljöbalken (1998:808). Verksamheterna skall enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen, vilket innebär att intäkter högst får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om högre intäkter tagits ut avsättes de till fond för framtida investeringar eller skuldföres för återbetalning till kundkollektivet inom tre år.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Bränslelager
Bränslelagret, som består av främst biobränsle, upptages till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Fastigheter och anläggningar
Fastigheter och anläggningar redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Räntor under byggnadstiden ingår ej i anskaffningsvärdena.

Avskrivning enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade nyttjandeperiod:

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

– El- och värmenät (distr anläggn) 3-5 %
– VA-anläggningar 2-20 %
– Byggnader 2-10 %
– Byggnadsinventarier 4-20 %
– Maskiner och inventarier 10-33 %

Statliga stöd
Statliga stöd för anskaffning av materialla anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Immateriella tillgångar
Elcertifikat och utsläppsrätter klassificeras som immateriella omsättningstillgångar och upptages till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är operationella eller finansiella, redovisas i den juridiska personen som operationella leasingavtal. I koncernredovisningen redovisas finansiella leasingavtal som inköp av anläggningstillgång och upptagande av lån. Leasingavgiften ersätts med avskrivning, räntekostnad och uppskjuten skatteskuld.

 

 

Not 2

VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT, SÄKRINGSÄNDAMÅL

Derivatinstrument används för att jämna ut och hantera svängningar på marknaden och därmed uppnå en jämnare resultatnivå. Alla derivat ingår i säkeringsrelation enligt K3, kapitel 11.

Räntesäkring består av ränteswappar där rörlig ränta swappats mot fast ränta.

Ränteförfall sprids ut enligt företagets finansieringspolicy och räntesäkringar följer K3`s krav om säkringsredovisning.

Elsäkringar består av två elportföljer, för producerad el samt för förbrukad el. Fast pris för el erhålls successivt till minst 70 % ett år före leverans-/förbrukningstillfället.

Typ
Räntesäkring
Elsäkring
2017201620172016
Nominellt värde205 300276 4008 6946 551
Verkligt värde-10 632-26 202700465

Not 3

MODERBOLAG

Trollhättans Stadshus AB, org nr 556207-4699, med säte i Västergötlands län, Trollhättans kommun.

Not 4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.

Not 5

ENGÅNGSAVGIFTER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Engångsersättningar i samband med anslutning av:
Elnät2 3792 493--
Värme1 5121 4001 5121 400
Vatten1 7631 2961 7631 296
Stadsnät6 3588 7496 5528 749
12 01213 9389 82711 445

Not 6

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ersättning till revisorer
Revisionsuppdrag15015510096
Andra uppdrag5522055199
205375155295


Operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år1 7001 8009 3009 400
Förfaller till betalning senare än ett år men inom fem år6005006008 100
Under perioden kostnadsförda hyror/leasingavgifter8 3009 10010 70012 100

Not 7

PERSONALKOSTNADER M M

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
VD och styrelseledamöter
Löner och andra ersättningar1 4331 4391 4331 439
Sociala avgifter534508534508
2 4632 2162 4632 216Avtal finns med verkställande direktören om en
engångsersättning motsvarande sex månadslöner vid
uppsägning från företagets sida

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Övrig Personal
Löner och andra ersättningar75 02563 81459 01054 731
Sociala avgifter25 28720 77819 89018 173
Pensioner6 5206 2995 2025 547
106 83290 89184 10278 451
109 29593 10786 56580 667


KoncernenModerbolaget
Personal (antal)2017201620172016
Medeltal anställda har varit:
Kvinnor42354033
Män1281099594


Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse:
Kvinnor4444
Män (inkl arbetstagarrepresentanter)9999


Fördelning mellan kvinnor och män i företagets ledning:
Kvinnor3333
Män4444

Not 8

INKÖP/FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

 20172016
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen, %25
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen, %73

Not 9

RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH ANDRA FÖRETAG

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Resultatandel Kalltorp Kraft HB, 50%22-44522-445
Resultatandel Energifokus AB, 50%-5 197--
224 75222-445

Not 10

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Räntekostnader10 71915 66110 71815 658
Förtidslösen räntesäkringar6 472-6 472-
Övriga finansiella kostnader3 4103 0643 4103 064
20 60118 72520 60018 722

Not 11

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Uppskjuten skatt hänförlig till koncernbidrag, finansiell
leasing, temporära skillnader och obeskattade reserver
-8 158-10 0491 052-283
-8 158-10 0491 052-283

Redovisat resultat före skatt35 89650 2703 953188

Skatt beräknad enligt gällande skattesats-7 897-11 059-870-41
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och ej
skattepliktiga intäkter
-385-264-327-242
Resultat från andelar i intresseföretag-1 143--
Utdelning dotterbolag--2 200-
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat12413149-
Redovisad skattekostnad-8 158-10 0491 052-283

Not 12

FINANSIELLA LEASINGAVTAL

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt (Lextorps kraftvärmeverk) som ett finansiellt leasingavtal som amorteras t o m 2018 ner till ett restvärde av 40%.

 

Belopp i KKR20172016
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Anskaffningsvärden85 87985 879
Ackumulerade avskrivningar-35 734-32 485
50 14553 394

Not 13

BYGGNADER OCH MARK

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ingående anskaffningsvärden193 237184 112185 398176 273
Inköp3 79011 4253 79011 425
Nedskrivning--2 300--2 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
(varav mark 5 440 kkr)
197 027193 237189 188185 398

Ingående avskrivningar-92 796-85 640-91 253-84 388
Årets avskrivningar-7 385-7 156-7 095-6 866
Utgående ackumulerade avskrivningar-100 181-92 796-98 348-91 254
Utgående restvärde enligt plan96 846100 44190 84094 144

Not 14

DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ingående anskaffningsvärden1 118 4991 050 597740 056688 094
Inköp81 27372 83562 23951 963
Nedskrivning-4 475-4 933--
Försäljning/utrangering-14 857---
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden1 180 4401 118 499802 295740 057

Ingående avskrivningar-492 496-461 534-276 571-258 285
Årets avskrivningar-33 627-30 962-19 941-18 285
Försäljning/utrangering avskrivningar14 857---
Utgående ackumulerade avskrivningar-511 266-492 496-296 512-276 570

Utgående restvärde enligt plan669 174626 003505 783463 487

Not 15

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ingående anskaffningsvärden816 210764 910716 591665 290
Inköp57 32251 30057 32251 300
Försäljning/utrangering--300--300
Omklassificering-300-300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden873 532816 210773 913716 590

Ingående avskrivningar-445 164-414 061-409 663-382 723
Årets avskrivningar-33 276-31 104-29 111-26 939
Försäljning/utrangering-300-300
Omklassificering--300--300
Utgående ackumulerade avskrivningar-478 400-445 165-438 774-409 662

Utgående restvärde enligt plan395 092371 045335 139306 928

Not 16

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ingående anskaffningsvärde92 28964 08784 40156 947
Inköp10 82428 9269 38628 177
Försäljning/utrangering-1 261-723-1 261-723
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden101 85292 29092 52684 401

Ingående avskrivningar-44 888-39 320-38 752-33 658
Årets avskrivningar-9 614-6 172-8 540-5 698
Försäljning/utrangering1 2616041 261604
Utgående ackumulerade avskrivningar-53 241-44 888-46 031-38 752

Utgående restvärde enligt plan48 61147 40246 49545 649

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN (Not 13-16)1 209 7231 144 891978 257910 208

Not 17

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Nedlagda kostnader på pågående nyanläggningar
inom Trollhättan Energi AB
Värme67 54715 48967 54715 489
Vatten189 098145 809189 098145 809
Biogas4-4-
Stadsnät62 64726 14362 64726 143
Renhållning1163 3371163 337
Administration2 7066142 706614
Smarta Tjänster1 896-1 896-


324 014218 729324 014191 392
Trollhättan Energi Elnät AB54 97127 337--
378 985218 729324 014191 392

Not 18

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Ingående anskaffningsvärde18 61713 8647 0407 485
Resultatandel i Kalltorp Kraft HB22-44522-445
Resultatandel i Energifokus AB-5 198--
Bokfört värde18 63918 6177 0627 040

Företag/Org nr/Andel
Kalltorp Kraft HB 969635-3524 / 50%2 0622 0402 0622 040
EnergiFokus AB 556660-5456 / 50%16 57716 5775 0005 000
18 63918 6177 0627 040

Not 19

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Eventualförpliktelser
Betalningsansvar i egenskap av bolagsman i Kalltorp Kraft HB1 6981 6251 6981 625
1 6981 6251 6981 625

Not 20

ANDRA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Värmek25252525
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB315315--
Netwest Sweden AB143143143143
Brålanda-Frändefors ek för1010--
493493168168

Not 21

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Förutbetalda försäkringspremier1364013640
Fordran elcertifikat140274140274
Fordran avs elproduktion1 2441 9291 2441 929
Fordran kvotplikt820734820734
Fordran utsläppsrätter2 665-2 665-
Metanreduceringsstöd1 2201 500--
Övriga interimsfordringar2 1483 9111 7862 349
8 3738 3886 7915 326

Not 22

SAMMANSTÄLLNING AV RENHÅLLNINGSVERKSAMHETEN

Belopp i KKR20172016
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter42 96140 055
Verksamhetens kostnader-40 486-35 860
Avskrivningar-2 997-2 830
Rörelseresultat-5221 365
Räntekostnader-244-205
Verksamhetens resultat *)-7661 160
Resultatutjämningsfond1 322-28
Verksamhetens nettoresultat5561 132

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar16 26116 940
Omsättningstillgångar7 3478 646
Summa tillgångar23 60825 586

Eget kapital och skulder
Långfristiga skulder12 90812 780
Avsättningar-1 284
Kortfristiga skulder5 0307 675
Koncernkonto5 6702 526
Resultatutjämningsfond-1 321
Summa eget kapital och skulder23 60825 586

*) varav resultat från taxefinansierad verksamhet -748 kkr (28 kkr).

Not 23

SAMMANSTÄLLNING AV VA-VERKSAMHETEN

Belopp i KKR20172016
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter116 842105 386
Verksamhetens kostnader-78 005-81 278
Avskrivningar-19 489-17 156
Rörelseresultat19 3486 952
Räntekostnader-8 789-8 021
Verksamhetens nettoresultat10 559-1 069
Resultatutjämningsfond-6 430-
Verksamhetens nettoresultat4 129-1069

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar287287
Materiella anläggningstillgångar och pågående nyanläggningar644 324553 081
Omsättningstillgångar23 20717 301
Summa tillgångar667 818570 669

Eget kapital och skulder
Avsättningar1 8001 840
Långfristiga skulder564 329481 855
Förutbetalda anläggningsavgifter41 02130 117
Kortfristiga skulder41 39624 531
Koncernkonto19 27232 266
Summa eget kapital och skulder667 818570 669

Not 24

VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står i enlighet med moderbolagets balansräkning följande vinstmedel, kronor:

Belopp i KKR20172016
Balanserat resultat2 917 2823 011 879
Årets resultat5 005 448-94 597
I ny räkning överföres7 922 7302 917 282

Not 25

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Sluttäckning av Munkebotippen-1 284-1 284
Källaröversvämningar 20141 8001 8401 8001 840
1 8003 1241 8003 124

Not 26

LÅNGFRISTIGA SKULDER

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Skulder till kreditinstitut
Mindre än ett år200 000280 000200 000280 000

Mellan ett och fem år968 000743 000968 000743 000
Senare än fem år-15 000-15 000
968 000758 000968 000758 000

Summa skulder till kreditinstitut1 168 0001 038 0001 168 0001 038 000

Övriga långfristiga skulder
Finansiell leasing värmeverk
Mellan ett och fem år-40 217--
040 21700

Not 27

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER (långfristig skuld)

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Upplupen leasingkostnad Lextorp-1 734-1 734
Förutbetalda engångsavgifter VA39 03728 74339 03728 743
Förutbetalda engångsavgifter Fiber39 18822 60539 18822 605
78 22553 08278 22553 082

Not 28

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER (kortfristig skuld)

KoncernenModerbolaget
Belopp i KKR2017201620172016
Upplupen semester- och övertidsskuld4 4993 6133 4403 112
Upplupna sociala avgifter på semester- och övertidsskuld1 4131 1311 080974
Upplupna räntekostnader1 1651 5471 1651 547
Upplupen leasingkostnad Lextorp1 5681 2351 5681 235
Upplupna el- och bränslekostnader-5 706-7 173
Upplupna entreprenadskostnader-1 890-1 754
Upplupen volymrabatt436332436332
Förutbetalda engångsavgifter VA1 9831 4341 9831 434
Förutbetalda engångsavgifter fiber1 7249761 724976
Upplupen resultatfond Renhållning-1 322-1 332
Upplupen resultatfond VA6 430-6 430-
Övriga poster2 7412 6192 6042 371
21 95921 80520 43022 230

Not 29

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Belopp i KKR20172016
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan-34 250-35 075
Erhållna koncernbidrag10 00010 000
Lämnat koncernbidrag-13 200-13 200
-37 450-38 275

Not 30

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

ModerbolagetKapitalandel %Rösträtts-
andel %
Antal aktierBokfört värde
17-12-31
Bokfört värde
16-12-31
Trollhättan Energi Elnät AB
(556686-0879)
100100145 92945 929
Biogas Brålanda AB
(556783-9450)
67671 3405 9605 960
51 88951 889

Not 31

KUNDFORDRINGAR

I redovisade kundfordringar ingår fordran avseende nätintäkter med 21 984 kkr (22 978 kkr), fakturerade på uppdrag av dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB.

 

Not 32

OBESKATTADE RESERVER

Belopp i KKR20172016
Skillnad mellan bokförda avskrivningar utöver plan
- Trollhättan Energi AB262 191227 941
262 191227 941

Varav uppskjuten skatt ingår med
- Trollhättan Energi AB57 68250 147
57 68250 147

Not 33

KONCERNKONTO

Avser del i Trollhättans Stads koncernkontosystem med en beviljad kredit på 75 Mkr (75 Mkr).