Moderbolaget

Flerårsjämförelser (moderbolag)

Belopp20172016201520142013
Omsättning, kkr
Bolagets totala intäkter
475 196451 917417 391369 823365 152

Resultat efter finansiella poster, kkr
Vinst efter skatt och räntor
41 40338 46315 40034 25718 817

Balansomslutning, kkr
Totala tillgångar i bolaget (bundna tillgångar)
1 672 4911 475 1311 316 2401 233 8931 176 342

Soliditet %
Bolagets betalningskapacitet på lång sikt
1313131311

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KKRNot20172016
RÖRELSENS INTÄKTER1,2,3,4
Nettoomsättning437 238418 291
Engångsavgifter59 82711 445
447 065429 736
Aktiverat arbete för egen räkning6 8151 907
Övriga rörelseintäkter
21 31620 274
Rörelsens intäkter475 196451 917

RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för inköp av råvaror-142 954-130 079
Övriga externa kostnader6-127 009-124 613
Personalkostnader7-91 740-84 848
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-64 716-57 817
Rörelsens kostnader-426 439-397 357

RÖRELSERESULTAT848 75754 560

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Anteciperad utdelning10 000-
Resultat från andelar i intresseföretag922-445
Ränteintäkter3 2243 070
Räntekostnader och liknande10-20 600-18 722
Summa resultat från finansiella investeringar-7 354-16 097

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER41 40338 463

Bokslutsdispositioner29-37 450-38 275

Resultat före skatt3 953188

Uppskjuten skatt111 052-283
ÅRETS RESULTAT5 005-95

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KKRNot2017-12-312016-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anlänggningstillgångar179208

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark1390 84094 144
Distributionsanläggningar14505 784463 485
Maskiner och andra tekniska anläggningar15335 139306 928
Inventarier, verktyg och installationer1646 49445 648
Pågående nyanläggningar17324 014191 393
Summa materiella anläggningstillgångar1 302 2711 101 598

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag3051 88951 889
Andelar i intresseföretag18, 197 0627 040
Fordringar hos koncernföretag163 783143 783
Andra värdepappersinnehav20168168
Summa finansiella anläggningstillgångar222 902202 880

Summa anläggningstillgångar1 525 3521 304 686

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella omsättningstillgångar
Utsläppsrätter2 5183 038
Elcertifikat3481 599
Summa immateriella omsättningstillgångar2 8664 637

Bränslelager13 23713 717

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar31118 221144 926
Fodran hos koncernföretag-1 247
Aktuella Skattefordran680567
Övriga kortfristiga fordringar5 31315
Förutbetalde kostnader och upplupna intäkter216 7915 326
Summa kortfristiga fordringar131 005152 081

Kassa och bank3110

Summa omsättningstillgångar147 139170 445
SUMMA TILLGÅNGAR1 672 4911 475 131

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital22, 23
Aktiekapital10 00010 000
Reservfond2 0002 000
Summa bundet eget kapital12 00012 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat2 9173 012
Årets resultat5 005-95
Summa fritt eget kapital247 9222 917

Summa eget kapital19 92214 917

Obeskattade Reserver32262 191227 941

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner711734
Uppskjutna skatter3 5384 590
Övriga avsättningar251 8003 124
Summa avsättningar6 0498 448


SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut26968 000758 000
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter2778 22553 082
Summa långfristiga skulder1 046 225811 082


Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut26200 000280 000
Skulder till koncernföretag22 71332 589
Leverantörsskulder86 32667 642
Skulder till intresseföretag1 167-
Övriga kortfristiga skulder7 46810 281
Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter20 43022 231
Summa kortfristiga skulder338 104412 743

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER1 672 4911 475 131

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i KKRAktiekapitalReservfondFritt eget kapitalSumma eget kapital

Eget kapital 2015-12-3110 0002 0003 01115 011

Årets resultat---94-94
Eget kapital 2016-12-3110 0002 0002 91714 917

Årets resultat--5 0065 006
Eget kapital 2017-12-3110 0002 0007 92319 923

Aktiekapital, 10 000 aktier med

kvotvärde 1 000 kr.

 

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Belopp i KKR20172016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat48 75754 561
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  Avskrivningar64 07957 817
  Nedskrivningar-2 300
  Förändring av avsättning-1 347-7 910
111 489106 768

Erhållen ränta3 2233 070
Anteciperad utdelning10 000-
Erlagd ränta-20 982-18 884
Betald inkomstskatt-114-543
103 61690 411

Förändring av varulager480551
Förändring av fordringar21 189-50 804
Förändring av rörelseskulder9 97713 294
Förändring av immateriella omsättningstillgångar2 4092 438
Kassaflöde från den löpande verksamheten137 67155 890

INVESTERINGSSVERKSAMHETEN
Avyttring av materiella anläggningstillgångar-119
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-265 359-161 225
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar-20 000-10 000
Kassaflöde från investeringssverksamheten-285 359-171 106

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga skulder21 498-
Upptagna lån130 000121 016
Amortering av lån--7 700
Förändring av koncernkonto-5895 090
Erhållet koncernbidrag10 00010 000
Lämnat koncernbidrag-13 200-13 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten147 709115 206

Årets kassaflöde21-10
Likvida medel vid årets början1020
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT3110