Koncernen

Flerårsjämförelser (koncern)

BeloppMål20172016201520142013
Omsättning, kkr
Bolagets totala intäkter
573 189538 906499 631453 685453 950
Resultat efter finansiella poster, kkr
Vinst efter skatt och räntor
49 09663 43532 24239 36532 639
Balansomslutning, kkr
Totala tillgångar i bolaget (bundna tillgångar)
1 768 6321 566 2201 401 0631 309 9031 272 167

Soliditet
Soliditet %14,915,114,013,813,5
Soliditet exkl vattenkunder och Renhållning %
Bolagets betalningskapacitet på lång sikt
20,027,527,425,820,919,6

Räntabilitet
Räntabilitet på totalt kapital, %3,95,23,94,95,0
Räntabilitet på totalt kapital exkl vattenkunder och Renhållning, %
Bolagets förmåga att ge avkastning på totala tillgångar
6,0
5,38,66,36,25,0
Räntabilitet på eget kapital, %18,626,8
16,421,719,0
Räntabilitet på eget kapital exkl vattenkunder och Renhållning, %
Bolagets förmåga att ge avkastning på ägarnas kapital
14,926,818,021,319,0

Vinstmarginal
Vinstmarginal, %8,611,86,58,77,2
Vinstmarginal exkl vattenkunder och Renhållning %
Bolagets marginal på fakturerad omsättning
9,616,19,710,58,7

Självfinansieringsgrad
Självfinansieringsgrad, %50,049,092,097,048,0
Självfinansieringsgrad exkl vattenkunder och Renhållning, %
Bolagets förmåga att genom resultatet finansiera investeringar
63,063,0161,0163,093,0

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Räntabilitet  på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i förhållande till rörelsens intäkter.

Självfinansieringsgrad

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till årets investeringar.

 

Koncernens resultaträkning

Belopp i KKRNot20172016
RÖRELSENS INTÄKTER1,2,3,4
Nettoomsättning529 653508 165
Engångsavgifter512 01213 938
541 665522 103
Aktiverat arbete för egen räkning11 0063 007
Övriga rörelseintäkter20 51813 796
Rörelsens intäkter573 189538 906


RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader för råvaror, direkt material och transitering-167 827-154 485
Övriga externa kostnader6-136 311-135 519
Personalkostnader7-115 587-96 304
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar-83 932-75 423
Rörelsens kostnader-503 657-461 731

RÖRELSERESULTAT869 53277 175

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Resultat från andelar i intresseföretag9224 752
Ränteintäkter143233
Räntekostnader och liknande resultatposter10-20 601-18 725
Summa resultat från finansiella investeringar-20 436-13 740

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER49 09663 435

Koncernbidrag -13 200-13 200
Skatt på årets resultat11-8 158-10 049
ÅRETS RESULTAT27 73840 186

varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare27 62539 990
Minoritetsintresse113196

Koncernens balansräkning

Belopp i KKRNot2017-12-312016-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar179208

Materiella anläggningstillgångar12
Byggnader och mark1396 846100 441
Distributionsanläggningar14669 174626 003
Maskiner och andra tekniska anläggningar15395 092371 046
Inventarier, verktyg och installationer1648 61147 401
Pågående nyanläggningar17378 985218 729
Summa materiella anläggningstillgångar1 588 7081 363 620

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag18, 1918 63918 616
Andra värdepappersinnehav20493493
Summa finansiella anläggningstillgångar19 13219 109

Summa anläggningstillgångar1 608 0191 382 937

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella omsättningstillgångar
Utsläppsrätter2 5183 038
Elcertifikat3481 599
Summa immateriella omsättningstillgångar2 8664 637

Bränslelager13 23713 716

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar118 295137 211
Skattefordran680566
Övriga kortfristiga fordringar5 34937
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter8 3738 388
Summa kortfristiga fordringar21132 697146 202

Kassa och bank11 81318 728

Summa omsättningstillgångar

160 613183 283
SUMMA TILLGÅNGAR1 768 6321 566 220

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL22, 23
Aktiekapital10 00010 000
Annat eget kapital inkl årets resultat251 641224 016
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare24261 641234 016

Minoritetsintresse2 4192 305
Summa eget kapital264 060236 321

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner711734
Uppskjutna skatter74 67366 515
Övriga avsättningar251 8003 124
Summa avsättningar77 18470 373

SKULDER
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut26968 000758 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2778 22553 082
Övriga långfristiga skulder26-40 217
Summa långfristiga skulder1 046 225851 299

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut26200 000280 000
Leverantörsskulder99 77479 749
Skatteskulder11412
Skulder till koncernföretag8 5989 187
Övriga kortfristiga skulder50 71817 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2821 95921 805
Summa kortfristiga skulder381 163408 227

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER1 768 6321 556 220

Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i KKRAktiekapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatSummaMinoritets-
intresse
Summa eget kapital

Eget kapital 2015-12-3110 000184 026194 0262 110196 136

Årets resultat-39 99039 99019640 186
Eget kapital 2016-12-3110 000224 016234 0162 306236 322

Årets resultat-27 62527 62511327 738
Eget kapital 2017-12-3110 000251 641261 6412 419264 060

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i KKR20172016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat69 53277 175
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
  Avskrivningar83 93275 423
  Nedskrivningar4 4757 233
  Förändring av avskrivningar-1 347-7 911
  Övriga poster-22-4 752
156 570147 168

Ränteintäkter143233
Räntekostnader-20 983-18 887
Inkomstskatt-10-595
135 720127 919

Förändring av varulager479552
Förändring av fordringar13 617-47 704
Förändring av rörelseskulder53 80513 980
Förändring av immateriella omsättningstillgångar1 7712 438
Kassaflöde från den löpande verksamheten205 39297 185

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-313 466-198 779
Avyttring av materiella anläggningstillgångar-119
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar--10
Kassaflöde från investeringsverksamheten-313 466-198 670

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av övriga långfristiga skulder-9 380-
Upptagna lån130 000121 000
Amortering av lån-5 694-17 024
Förändring av koncernkonto-5895 090
Resultat från andelar i intressebolag224 752
Lämnat koncernbidrag-13 200-13 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten101 159100 618

Årets kassaflöde-6 915-867
Likvida medel vid årets början18 72819 595
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT11 81318 728