Hållbarhetsrapport

2017

Trollhättan Energi är hela stans miljöbolag

Trollhättan Energi är ett kommunägt energi- och miljöbolag. Vi erbjuder tjänster och produkter som bidrar till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

Bolaget ägs av Trollhättans Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Vi verkar i Trollhättans kommun med omnejd i Västra Götalands län. Trollhättan Energi ansvarar för elnät, vatten, avlopp, stadsnät och renhållning, men också produkter som fjärrvärme, biogas och närproducerad el. Vår verksamhet påverkar vardagslivet och vår närmiljö här och nu, men också hållbarheten i ett större perspektiv. Vi strävar därför efter att erbjuda långsiktigt hållbara produkter och tjänster, som även produceras och transporteras på ett klimatsmart sätt.

I vårt uppdrag ligger också att anpassa våra verksamheter till en växande stad och många av våra satsningar styrs av Trollhättans Stads befolkningsmål om 70 000 trollhättebor år 2030. Genom att visa handlingskraft och utveckla smidiga och hållbara erbjudanden stärker vi samtidigt stadens varumärke utifrån Trollhättans vision ”En stolt och innovativ stad med plats för framtiden”.

Trollhättan Energi har inom sitt geografiska område ett naturligt monopol på ett antal tjänster: Överföring av el, fjärrvärme, renhållning samt vatten & avlopp. Marknadsförutsättningarna påverkas dock hela tiden av nya krav, förändrade regler och i vissa fall alternativa produkter. När det gäller våra övriga produkter & tjänster arbetar vi på marknader med allt från enstaka till ett stort antal konkurrenter.

För mer info om ägarförhållande och koncern se förvaltningsberättelsen.

Vår vision: Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Med hållbart menar vi: Ett samhälle med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där vi som lever nu tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Med enkelt vardagsliv menar vi: Att Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov och alltid strävar efter att göra vardagslivet enklare för invånarna i Trollhättan. Vi ska också skapa möjligheter för alla invånare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv.

”Hos oss är våra kunder alltid i fokus, liksom våra kompetenta medarbetare.”

Vår största intressenter är våra ägare, kunder och kommuninvånarna medborgarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder alltid i fokus, liksom våra kompetenta medarbetare. Varje dag arbetar vi för att skapa en hållbar och enkel vardag för alla som bor och verkar i Trollhättan med omnejd.

Våra kärnvärden: Hållbar utveckling och Omtanke

Hållbar utveckling och omtanke ska genomsyra allt vi gör. Hållbar utveckling står för allvaret i våra ansträngningar att skapa ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet handlar om att minimera klimatpåverkan, förbättra luft- och vattenkvalitet och värna biologisk mångfald. Ekonomisk hållbarhet går ut på att skapa en god ekonomisk utveckling, utan att skada den ekologiska och sociala hållbarheten. Genom social hållbarhet vill vi bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle som bygger på tolerans och där alla får del av olika tjänster och möjligheter. Omtanke beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vi vill bidra till ett samhälle präglat av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad både för våra kunder och världen runt omkring oss.

Strategier och inriktningsmål

Vi arbetar för att våra verksamheter skall vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv genom:

  • Att ersätta fossila bränslen samt minimera energianvändningen och annan klimatpåverkan i våra produkters förädlingskedjor.

  • Att ersätta fossila bränslen samt minimera energianvändningen och annan klimatpåverkan i våra produkters förädlingskedjor.

  • Att medverka till omställning genom fortsatta satsningar på förnybara fordonsbränslen, som biogas och el, möjliggöra för fler kunder att producera och leverera el samt erbjuda el från flera olika förnybara energilösningar.

  • Ett tydligt samhällsansvar och engagemang för hållbarhet ur ett brett perspektiv, exempelvis genom ökad mångfald i företaget, språkpraktikplatser för nyanlända samt hållbarhetskrav vid upphandlingar och sponsring.

Inriktningsmål

  1. Trollhättan Energi har en stark ekonomi och vår totala taxa, för leverans av vatten och värme, överföring av el samt insamling av hushållsavfall, tillhör de 45 lägsta i landet.

  2. Våra kunder är nöjda med företaget, våra produkter och tjänster.

  3. Vi medverkar till ett fossilfritt Trollhättan liksom till Trollhättans övriga lokala miljömål 2030.

  4. Vi driver våra verksamheter med hög effektivitet samt återinvesterar i nät och anläggningar i en takt som ger hög leveranssäkerhet såväl idag som i framtiden.

  5. Trollhättan Energi är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke med stark företagskultur, en jämställd, jämlik och sund arbetsplats samt en långsiktig, väl fungerande kompetensförsörjning.

  6. Trollhättan Energi upplevs som ett av de mest framsynta och handlingskraftiga kommunägda energibolagen.

Vi jobbar för ekologisk hållbarhet

Styrning, ägardirektiv och riktlinjer

Sveriges generationsmål – riksdagens definition
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Ägardirektiv
Både i våra ägardirektiv och i stadens bolagspolicy finns tydliga riktlinjer som säger att vår verksamhet ska verka för största möjliga miljöhänsyn och en god energihushållning hos hushåll och företag. Miljöfrågor ska ha en särställning i bolagens utvecklingsarbete och ekologisk balans ska förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Vi ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med kretsloppstänkande och vår personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Våra ägare kräver även att vi har en miljöpolicy som visar hur bolaget verkar för stadens övergripande miljömål, som i sin tur utgår ifrån de nationella miljömålen. För energiområdet finns ett övergripande mål som säger att Trollhättans kommun i samverkan ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med god livskvalitet, där energianvändningen effektiviseras och utgår från förnybara energikällor.

Kommunala strategier, planer och föreskrifter
Det finns en kommunal energiplan som vi arbetar efter. Kommunfullmäktige har också beslutat om en avfallsplan och en vatten- och avloppsstrategi som vi förhåller oss till. Dessutom finns riktlinjer för hantering av dagvatten samt lokala föreskrifter om avfallshantering (uppdaterades 2017).

Självklart påverkar även vår verksamhet miljön

Våra verksamheters miljöpåverkan sker huvudsakligen i form av utsläpp till luft genom främst förbränning i fjärrvärmeproduktionen, genom utsläpp av renat avloppsvatten till Göta Älv samt genom lakvatten från tidigare deponianläggningen Munkebo, som drivs av bolaget men ägs av Trollhättans Stad. Bolaget bedriver tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet, enligt miljöbalken. Miljörapporter lämnas årligen till tillsynsmyndighet inom områdena fjärrvärme, avloppsrening och renhållning och verksamheten följs upp vid tillsyn samt i periodiska besiktningar.

Vi påverkar även miljön genom elförbrukning, transporter, metanläckage från biogasprocesser, kemikalieanvändning och utsläpp av orenat vatten, så kallad bräddning, när systemet inte riktigt kan hantera stora regnmängder. Genomgående jobbar vi dock för att i alla sammanhang minimera vår påverkan.

Klimatbokslut
2016 gjordes ett klimatbokslut för bolaget av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Med hjälp av en rad beprövade beräkningsmodeller gick man igenom Trollhättan Energis totala klimatpåverkan under året. Vi tillför klimatpåverkan men summan visar att vår verksamhet bidrog till en minskad klimatpåverkan motsvarande 79 000 ton koldioxid.  Fjärrvärmen spelar en central roll för resultatet. Tanken är att göra ett nytt klimatbokslut vartannat år. Eftersom vår verksamhet är tämligen stabil, så anser vi att det är hållbart intervall.

Hela klimatbokslutet finns att läsa på vår hemsida här. Där finns vi även bra beskrivningar på hur våra verksamheter funkar. Allt från hur vi renar dricksvatten och avloppsvatten till hur vi framställer biogas och fjärrvärme.

Klimatsmarta satsningar under året

Driftsäkert, prisvärt och miljövänligt

Koldioxidneutral fjärrvärme
Vi har levererat fjärrvärme i Trollhättan i 50 år. Dagens fjärrvärme är koldioxidneutral och innebär ett driftsäkert, prisvärt och miljövänligt sätt att värma upp fastigheter på. Vi eldar spillmaterial från hållbara, lokala skogsbruk och fjärrvärmen har belönats med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Att vi eldar med skogsråvara innebär minskade utsläppen av koldioxid motsvarande vad alla bilar i Trollhättan släpper ut under ett år. Under extra kalla perioder, när fjärrvärmebehovet ökar, används miljövänlig bioolja för att bibehålla en koldioxidneutral produktion. Bra miljöval tar även hänsyn till den biologiska mångfalden i naturen. Askan som bildas vid fjärrvärmeproduktionen återförs till skogen och därmed har vi utvecklat ett cirkulärt system. Varje år kontrolleras värmeleveranser och försäljning av Naturskyddsföreningen och auktoriserade revisorer.

Papperspåse minskar vår plastanvändning vid sortering av matavfall
Under året har vi infört papperspåse för sortering av matavfall. Vi är redan en av Sveriges bästa kommuner på det här området och tack vare papperspåsen får vi ännu bättre “renhet” på matavfallet som blir biogas. Dessutom minskas användningen av plastpåsar. Papperspåsen behöver inte, till skillnad från plastpåsen, skiljas från matavfallet innan den går in i biogasprocessen. Därmed förloras inget matavfall i hanteringen och resultatet blir att mer biogas kan utvinnas. För hushållen innebär den ventilerade papperspåsen mindre lukt och bättre hygien i hemmet. En stor fördel är att matavfallet torkar i papperspåsen och därmed minskar vikten. Det bidrar i sin tur till lägre behandlingsavgifter och sänkta transportkostnader. Den stora mängden plastpåsar är för övrigt ett stort miljöproblem och en del länder har börjat beskatta eller förbjuda bärkassar av plast. För kunderna innebär övergången till papperspåsar i sig inga ökade kostnader. Det är snarare en besparing, eftersom papperspåsarna delas ut gratis och hushållen slipper köpa plastpåsar.

Biogasen är en av Trollhättan Energis starkaste miljöprodukter. Även den är märkt med Bra Miljöval och biogasen bidrar starkt till att bolaget har låga koldioxidutsläpp. Biogasen produceras genom att vi tar hand om hushållens organiska avfall, slam från vårt avloppsreningsverk och enskilda avlopp samt gödsel. Gasen levereras till regionens hela busstrafik, bolagets renhållningsfordon och kommunens tjänstebilar. Under 2017 byggdes substratsmottagningen om på Arvidstorp så att den även kan ta emot fett/oljeavskiljare från storkök, så som skolkök och restauranger.

Fossilfria tjänstefordon
Förutom att våra renhållningsbilar drivs av biogas är nästan hela vår fordonsflotta fossilfri då vi kör på el, biogas eller biodiesel. 2017 köptes en ny biogasdriven lastväxlarbil för att ta hand om containrar på återvinningscentralen samt tömma nedgrävda avfallsbehållare.

Omställning till förnybar energi

Ny biogastankstation för tung trafik
Under 2017 fick vi klartecken från Klimatklivet om bidrag för att under 2018 etablera en biogastankstation för tunga fordon vid Trestad Center. Fyra stora lastbilar ska kunna snabbtankas samtidigt och plats för tankning av personbilar ingår också i planen. Därmed kan vi satsa på försäljning av biogas till transport- och servicefordon som idag till största delen drivs av diesel.  Flera logistikföretag har etablerat sig och tänker utöka sin verksamhet vid Trestad Center och därför är läget där perfekt. Vårt mål är att sälja ca 300 000 normalkubikmeter gas per år. Omräknat i diesel motsvarar det en ungefärlig energimängd på 2 900 MWh, vilket innebär en utsläppsminskning med omkring 800 ton koldioxid per år. (För att ha något att jämföra med kan nämnas att en flygresa till Thailand innebär utsläpp av ca 2,5 ton koldioxid per person.) På sikt innebär satsningen på Trestad Center att produktionen av biogas måste öka i regionen. Vi undersöker därför flera olika alternativ, där ett är att, i samarbete med andra kommuner, etablera en rötningsanläggning för matavfall i närområdet. Ett annat är att öka produktionen av biogas från gödsel i dalsländska Brålanda.

Laddplatser för elbilar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett ambitiöst klimatmål om att vara fossiloberoende till 2030. Trollhättan Energi är en del i den omställningen. Vi har ett samhällsansvar och därför satsar vi tillsammans med bland annat Trollhättans Stad och kommunägda Kraftstaden på publika laddplatser för elbilar. Under hösten 2017 startade arbetet med att bygga totalt över 200 laddplatser i Trollhättan. Hälften av dessa är publika och vid årskiftet var nästan alla på plats och i drift. Även utbyggnad av laddplatser för vår personal är påbörjad. Redan idag finns elbilar på marknaden med uppåt 50 mils räckvidd och det innebär att allt fler väljer att köpa elbil. Vi vill bidra genom att göra det enkelt och prisvärt att ladda. Vi har jobbat intensivt med att hitta starka partners, ta fram bra koncept, enkla debiteringsmodeller och väl beprövade laddlösningar. Under våren anordnade vi också ett mycket välbesökt seminarium för företag och allmänhet i Trollhättan om elbilar och elbilsladdning.

Paneler för solel
Nytt under 2017 är vårt erbjudande om solcellspaket. De innehåller skräddasydda helhetslösningar från planering till installation för villa, gård och fritidshus. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att tillverka sin egen närproducerade och förnybara el, direkt från solen. Vi har även under året påbörjat en utredning om en solcellspark.

Vi säljer el som kommer från 100 procent förnybara källor
All el som levereras av Trollhättan Energi är 100 procent förnybar och till stora delar närproducerad. Exempelvis kommer elen bland annat från Kraftvärmeverket i Lextorp, där elproduktionen bygger på rester från skogen och Kalltorp Kraft, där produktionen kommer från småskalig vattenkraft. Utöver detta köper vi in ursprungsgarantier så att vi kan garantera att den del som våra kunder förbrukar kommer från förnybara källor. På det sättet påverkar vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 

Energieffektivisering genom samverkan och digitalisering

Spillvärme sparar 1000 transporter med flis
Under året har vi knutit ihop fjärrvärmen mellan Vänersborg och Trollhättan. Den nya ledningen gör att spillvärmen från Vargön Alloys nu istället kan användas för varmvatten och uppvärmning av bostäder och andra lokaler i Trollhättan, istället för att värma Göta Älv. Andra konkreta effekter blir minskade utsläpp till luft, både från vår bränsleeldning men även från bränsletransporterna. Uppskattningen är att transporterna, som idag är det enda som inte är fossilfritt i vår fjärrvärmeproduktion, minskar med 20 procent, från 5000 bränsleleveranser till 4000 per år. Nästa steg blir att få fordonen som levererar flis att drivas med biogas istället för diesel.

Löpande utbyte till energieffektivare utrustning
Vi arbetar löpande med att bland annat installera energieffektiva pumpar och styrsystem och fler fjärrmanövrerade nätstationer för att optimera nätet.

Digitalisering möjliggör smartare och effektivare arbetssätt
Vi har under året att haft tema digitalisering för att se hur vi kan effektivisera vår verksamhet. Ett initiativ är att utrusta våra renhållningsbilar för hushållsavfall med ett digitalt ruttsystem. Det kommer att innebära en minskning av onödiga körsträckor och därmed minskad miljöbelastning.

Stärkt infrastruktur och riskhantering

Vi är med och förbereder Trollhättan för framtiden. Staden har en fortsatt hög exploatering och vi ansvarar för utbyggnaden av vatten och avlopp. Det är ett hårt tryck på bostäder och på flera håll i centrum byggs det nya lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. För att skapa bra förutsättningar för fler kommuninvånare behöver vi förnya och utveckla vatten- och avloppsledningar samt bygga ut fjärrvärmenätet. Vi samgräver så mycket vi kan när det gäller att byta ut eller lägga ner nya rör eller ledningar för vatten, fjärrvärme, el eller fiber.

En ny gång- och cykelväg byggdes till Sjuntorp under året. Samtidigt lade vi en ny vatten- och avloppsledning. Det innebar även att spillvattenledningen i sjön Trehörningen kunde tas bort. I och med det eliminerades risken att sjön skulle kontamineras vid ett eventuellt läckage.

Under hösten 2017 inleddes arbetet med att bygga kommunalt vatten- och spillvatten i Sjölanda för att säkerställa tillräckliga leveranser av dricksvatten till hushållen i området. Samtidigt skapar vi en bättre miljö i och kring sjön Trehörningen, genom minskade utsläpp av exempelvis kväve. Vi passar också på att möjliggöra utbyggnad av befintliga fastigheter och förbereda för framtida nybyggnation av fastigheter i området.

Dricksvattnet i Trollhättan tas från Göta Älv, renas i vårt vattenverk och passerar fyra barriärer innan det släpps ut i ledningsnätet. Vi har 31 mil dricksvattenledningar, sju tryckstegringsstationer och tre vattentorn. 

Våra abonnenters returvatten kommer till avloppsreningsverket via 28 mil spillvattenledningar, 18 mil dagvattenledningar, 80 pumpstationer och fyra mil långa tunnlar i staden. I avloppsreningsverket renas det innan det förs tillbaka till Göta Älv.

Vi jobbar med att minska bräddningar från vårt tunnelsystem för att minska utsläpp av orenat vatten i Göta Älv. Under året har vi gjort flertalet utredningar för att identifiera brister och risker. Dessa utredningar möjliggör att vi kan arbeta systematiskt med att minska risken för framtida bräddningar. För att trygga avloppsleveranserna kommer processdelar i avloppsverket behöva byggas ut. Vi behöver bland annat öka kapaciteten i kvävereningen för att klara av att rena vatten för 70 000 invånare år 2030, inom de villkor vi har i vårt tillstånd.

Rötresterna från avloppsreningsverket har till 2017 används som täckningsmaterial på Munkebo deponi. Utredning pågår om det kan användas som jordförbättring, exempelvis i stadens rabatter och parker.

Kemikaliehantering och användning
Kemikalier används när vi renar vårt dricks- och avloppsvatten, men även i våra värmepannor. Vi jobbar systematiskt med våra kemikalier genom en kemikaliegrupp. Alla kemikalier registreras i kemikaliedatabas IChemistry, där man får hjälp att bedöma kemikaliers farlighet och hanterar säkerhetsdatablad. Där finns även en utfasningslista som vi bevakar. Detta rapporteras i Verksamhetsrådet.
Våra processkemikalier i vattenreningen är godkända av länsstyrelsen.

Hantering av miljörisker
I våra tillstånd finns villkor om utsläpp till vatten och luft och vi har kontrollprogram för att förhindra oavsiktliga utsläpp. Vi jobbar med kontinuerlig lagefterlevnad, risk- och sårbarhetsanalyser, intern styrning kontroll samt skydds- och brandskyddsronder. Vårt försäkringsbolag arbetar aktivt med riskbedömningar av vår verksamhet, exempelvis värsta-scenario-analyser. Dessa stödjer oss i vårt arbete med risker.

Våra medarbetare

Jämställdhet och mångfald skapar en sund arbetsplats

Trollhättan Energi är helt beroende av kompetenta och engagerade medarbetare, som driver vår verksamhet på bästa möjliga sätt och möter våra kunder med professionalism och omtanke. Vi arbetar för att behålla vår starka arbetsgivarimage genom att konsekvent förstärka vår företagskultur, så att den harmonierar med hur vi vill uppfattas och också uppfattas. Vårt sätt att arbeta och bemöta varandra och andra, påverkar många. Ett bra arbetsklimat, med jämställdhet och mångfald, skapar en sund arbetsplats. Det ökar vår förmåga att prestera, får oss att må bra och i förlängningen hålla oss friska. Ett bra arbetsklimat skapar också förutsättningar för oss att växa i våra yrkesroller och bli delaktiga i företagets utveckling.

Personalomsättning
Totalt antal anställda ökade under året från 161 till 172 anställda.

Personalomsättningen 2017 var 6,1 %.
Definition av nyckeltal ifrån Nyckeltalsinstitutet: Lägsta siffran av antal börjat och slutat delat med genomsnitt av antal tillsvidare- och provanställda i början av året och i slutet av året (10 delat med 163,5= 6,1 %).

Under sommaren anställde vi elva ungdomsferiearbetare som arbetade i flera av våra verksamheter. Dessa ersatte inte ordinarie anställda, utan utförde arbeten av enklare karaktär.

Medelålder
Medelåldern 2017-12-31 ligger på 46 år (för kvinnor: 43 år, för män 47 år).

Jämställdhet
Vi arbetar aktivt med att få en så jämställd arbetsplats som möjligt. Vårt mål är att ha minst 40 procent kvinnliga och 40 procent manliga medarbetare. I början av året var vi 23 procent kvinnor och 77 procent män, och i slutet av året var vi 26 procent kvinnor och 74 procent män. Under året har vi tillsvidareanställt den första kvinnliga renhållningsarbetaren i, vad vi vet, Trollhättans historia. Vid årsskiftet hade vi två kvinnliga tillsvidareanställda renhållningsarbetare och en vikarie.

Medarbetarundersökning
I november genomförde vi årets medarbetarundersökning och fick ett högt deltagande då 90 procent av medarbetarna svarade på enkäten. Vårt totala medarbetarindex (MI) hamnade på 74 procent och vi har ett övergripande mål på > 75 procent. Medarbetarundersöknigen består av fyra indexområden: Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation samt Visioner och Mål.

Vi satsar på våra chefer vilket gett resultat och vi kommer att fortsätta att arbeta med utveckling av ledarskapet i organisationen. Vi har genom åren satsat på att få alla medarbetare att känna till och förstå vår företagskultur och våra kärnvärden samt vår vision vilket också gett resultat. 80 procent svarar att de känner till och förstår vår företagskultur och kärnvärden och 8 procent att de känner till och förstår vår vision.

Vi har också arbetat med att förtydliga våra mål samt att bryta ner dessa i respektive verksamhet. 80 procent svarar att de känner till och förstår våra övergripande mål.

Motivation är den viktigaste faktorn för organisatorisk framgång och här har vi höga värden överlag bl a så känner 75 procent arbetsglädje och 82 procent tycker att arbetet känns meningsfullt.

Alla värden över 70 är bra. Medelvärdet inom energibranschen är 76 procent.

Vi har också ett mål som mäter våra medarbetares rekommendation av Trollhättan Energi som arbetsplats (eNPS). Vi fick ett värde på +5 vilket är ett positivt värde och innebär att vi har fler ambassadörer än kritiker. Vårt mål är att ha ett värde på > +45.  Ett nytt värde som vi mäter är pNPS-värdet dvs hur våra medarbetare rekommenderar våra produkter/tjänster och det blev +26.

Samverkan
Vi tror att möjligheten att vara med och påverka den egna arbetssituationen är ett sätt att främja en god arbetsmiljö. Att anställda och arbetsledning i aktiv dialog kontinuerligt arbetar med utveckling, planering och uppföljning av verksamheten. Vi har därför under 2017 tagit fram ett samverkansavtal i syfte att främja att en sådan miljö råder i alla våra verksamheter. Avtalet beskriver formerna under vilka arbetsgivare, fackliga representanter samt medarbetare samverkar tillsammans för att i så stor utsträckning som möjligt nå enighet i frågor som rör verksamheten, innan arbetsgivaren fattar beslut.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och har en upprättad arbetsmiljöorganisation med regelbundna skyddskommittémöten. Under året genomlystes detta arbete av en extern resurs. Detta gav oss en nulägesanalys med förbättringsförslag och förslag på åtgärder. Några av utbildningsinsatserna som gjordes under förra året var bland annat en arbetsmiljöutbildning i riskbedömning för alla chefer och skyddsombud samt HLR-kurs för alla anställda.

Hälsoarbetet
Hälsoarbetet är en del av och ett komplement till det löpande och systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med hälsoarbetet är att skapa gemenskap och inspirera till en hälsosam livsstil bland annat genom att erbjuda diverse hälsoförmåner. Hälsoarbetet skapar en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna mår bra och trivs.

Vi har fem hälsoinspiratörer. Deras uppdrag är främst att, tillsammans med närmsta chef, komma med förslag till hälsofrämjande aktiviteter utifrån respektive avdelnings behov men också tillsammans med alla hälsoinspiratörer ordna övergripande aktiviteter för att främja hälsa i vardagen.

Vi erbjuder alla anställda ett friskvårdsbidrag och möjlighet till betald sjukvårdsförsäkring.

Frisknärvaro/Sjukfrånvaro
Målsättningen är att ha en frisknärvaro på > 98 % och under 2017 ökade den till 96,0 % (94,7).

Den totala sjukfrånvaron och har minskat och det gäller både hos kvinnor och män. Långtidssjukfrånvaron har minskat och korttidssjukfrånvaron har ökat något.

Kränkande särbehandling
Utifrån det som hände i samhället som stort under 2017, där #metoo-kampanjen belyste den viktiga frågan sexuella trakasserier, pratade vi mycket om våra riktlinjer kring kränkande särbehandling. I dessa är trakasserier av sexuell karaktär en del, men handlar även om trakasserier baserat på någon av diskrimineringsgrunderna, mobbning, social utstötning med mera. Vi diskuterade dem på vår företagsövergripande skyddskommitté samt i flertalet arbetsgrupper. Det är viktigt för oss att det är tydligt för var och en av våra anställda att den här typen av beteende inte accepteras under några former, och vilket stöd arbetsgivaren kan ge om något sådant skulle inträffa. Vi är tydliga med att de eventuella disciplinära åtgärder som sätts in alltid riktas mot personen som utsätter andra för ett felaktigt beteende, och inte mot personen/personerna som råkar ut för det. Riktlinjerna finns både för att säkerställa att vi har ett väl fungerande förebyggande arbete, samt att vi agerar korrekt om något inträffar.

Personalaktiviteter
Under året har vi haft fjärrvärmekalas, företagsdagar och chefsdagar. Varje år genomförs ett gemensamt studiebesök för alla våra nyanställda på våra verksamheter runt om i staden. Dessutom får alla ett individuellt samtal med VD vid anställning. Årligen genomförs även utvecklingssamtal.

Språkpraktikanter
Vi arbetar för att våra verksamheter ska vara förebilder ur ett hållbarhetsperspektiv ett sätt är att erbjuda språkpraktikplatser för nyanlända. Under 2017 tog vi emot tre språkpraktikanter och under 2018 har vi som mål att varje affärs-/verksamhetsområde ska ta emot minst en språkpraktikant (minst 6 personer). Vi ställer även krav i relevanta upphandlingar att våra leverantörer ska ta emot praktikanter.

Vi och det omgivande samhället

Ett hållbart och enkelt vardagsliv

Trollhättan Energi utvecklar sina verksamheter utifrån kundernas behov och strävar alltid efter att göra vardagslivet enklare för invånarna i Trollhättan. Vi ska också skapa möjligheter för alla invånare att bidra till ett hållbart och enkelt vardagsliv. Vår största intressenter är våra ägare, kunder och medborgarna i Trollhättans kommun. Hos oss är våra kunder och medarbetare alltid i fokus.

Hur vi gör det enklare för våra kunder

En samlad faktura
I början av året införde vi en samlad faktura för våra kunder. Istället för att få en enskild faktura för varje tjänst eller produkt har vi samlat alltihop på samma faktura. En samlad faktura sparar papper, porto och miljö och gör det samtidigt enklare för våra kunder. Det går även bra att betala med e-faktura vilket underlättar ytterligare.

Ny app
I början av året ersattes vår tidigare app Sorteringsguiden av en ny smartare app; Trollhättan Energi. Den nya har fler smarta funktioner vilket gör det ännu smidigare för våra intressenter. Exempelvis kan den ge push-notiser när det är dags att ställa ut avfallskärlen för sophämtning, du får information om driftstörningar och öppettider på återvinningscentralen och om aktuella el-priser. Du kan även teckna avtal och chatta direkt med kundservice. Självklart har den fortfarande kvar avfallsguiden, som vägleder hur avfall ska sorteras.

Fibersatsningen
Vi arbetar för att öka utbyggnaden av fiber till bostäder och möta regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100Mbit/s senast år 2020. Under året har det schaktats cirka 30 mil för att ansluta omkring 1 400 kunder till vårt fibernät. Fiber underlättar att få snabb och stabil internetuppkoppling.

Återvinningscentral med generösa öppettider
Vi vill att det ska vara enkelt för trollhätteborna att kunna slänga grovavfall, farligt avfall eller elavfall på vår återvinningscentral Returen på Hojum. På plats finns personal som hjälper till att sortera rätt. Öppettiderna är förmånliga och flera dagar i veckan är det öppet till kl.20.00. Dessutom är det söndagsöppet från april till oktober. Vid två tillfälle under året åkte en farligt-avfall-bil runt i staden för att underlätta insamlingen av just farligt avfall. Återvinningscentralen är sedan 2003 miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Kundmätningar
Vi utför kundmätningar löpande, fyra gånger per år. Vår senaste kundundersökning som gjordes i december 2017 visade att Trollhättan Energi har 85 % nöjda kunder.

Vi ökar kunskapen om ett hållbart samhälle

Bli en vardagshjälte
Vi arbetar för att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Det handlar om att skapa ansvarsfulla Trollhättebor i framtiden Vi är ute i skolor och informerar och erbjuder studiebesök på avloppsreningsverket, återvinningscentralen och fjärrvärmeverket på Lextorp. Det är mycket uppskattat av elever och lärare och är en viktig del i att skapa bra vanor exempelvis vad gäller återvinning och tänka på vad som får spolas ned i toaletten.

Vi har även skapat sagoboken om Milo och under året gavs en ny bok ut; Milo och energin. Boken är en del av utbildningskonceptet ”Bli en vardagshjälte” och förklarar på ett enkelt och roligt sätt varifrån energin kommer och hur viktig elen är för att allt ska fungera i vår stad.

Under läsåret 2016/2017 blev det många roliga träffar med Trollhättans barn och ungdomar:

Under året har vi deltagit på flera olika event för att visa upp vår verksamhet och prata bland annat om papperspåsen. Exempel på detta var Bomässan i Vänersborg i april, som var mycket välbesökt. Vi deltog också på ”Hela Kronan gungar” på Kronogården i maj, där vi hade med en sopbil så att barnen skulle få provsitta.

Bajsbakelsen – en älskad och hatad godsak
De senaste åren har vi uppmärksamma FN:s världstoalettdag med en lokalt producerad bajsbakelse. En smarrig bakelse på en fin sockerkaksbotten täckt med vaniljkräm, korvringlande chokladmousse, jordgubbssylt och lite gul “kissglassyr”. Samtidigt vill vi nå ut med budskapet att inte fulspola, det vill säga att inget annat än kiss, bajs och toalettpapper ska spolas ned i toaletten. Omkring 50 ton skräp spolas ned i Trollhättans toaletter varje år. I år riktades extra fokus att få stopp på våtservetter och hushållspapper.
2017 såldes 500 bakelser och för varje såld bakelse gick 3 kronor till föreningen Toaletter utan gränser.

Sponsring
Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bland annat idrott, kultur och samhälle i Trollhättan med omnejd. Vi sponsrar inte enskilda utövare. Trollhättan Energis sponsring av en förening eller verksamhet bygger på ömsesidig nytta. Sponsringen ska vara till gagn för båda parter. Våra sponsringsåtaganden ska ligga i linje med vår vision: “Ett enkelt och hållbart vardagsliv” och bidra till att öka kunskapen om hållbar utveckling, miljö- och energifrågor i allmänhet, samt ökad kännedom om Trollhättan Energi och de produkter och tjänster vi tillhandahåller i Trollhättan med omnejd. De ska också vara lokalt förankrade utåtriktade verksamheter med inriktning på barn- och ungdomsverksamhet eller i samhället utsatta grupper. Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss. Sponsringen ger föreningar, klubbar eller organisationer möjlighet till intäkter genom att utföra olika motprestationer/uppdrag åt Trollhättan Energi.

Under 2017 sponsrade vi 20 verksamheter med totalt 404 000 kr.

Hela stans Miljöhjälte – ett nytt stipendium
I samband med att vi firade fjärrvärmen 50 år instiftade vi ett nytt stipendium med målet att visa vår uppskattning, men också inspirera och möjliggöra för den eller de personer, organisationer eller företag som får utmärkelsen och ett stipendium på 25 000 kr. De nominerade ska vara förebilder och bidra till en ”skapa-ringar-på-vattnet-effekt.  2017 års ”Hela stans miljöhjälte” blev Magnus Johansson, som röstades fram av Ttelas läsare. Det var öppet för alla att rösta på tre nominerade kandidater utsedda av en nomineringskommitté, som bestod av representanter från oss, staden, högskolan och Innovatum.

TOPP-projekt
Vi deltar i projektet att låta elever från årskurs nio utföra prao. I höstas deltog fem prao-elever med handledare under en dag.

Leveranssäkerhet och samhällsviktiga tjänster

Leveransavbrott av våra tjänster kan ha stor påverkan på samhället och våra intressenter. Leveranser av el, datakommunikation(fiber), biogas, vatten och värme är samhällsviktiga tjänster men även rening av vårt avloppsvatten och hämtning av avfall är av stor vikt att det fungerar. Vi jobbar aktivt med att säkra våra leveranser. Ett sätt är att vi passar på att gräver ner luftelledningar när vi gräver ned fibernätet. I ellagen har vi funktionskrav på oss att inte ha avbrott längre än 24 timmar. Dessutom har kunderna lagstadgad rätt till ersättning för avbrott som varar mer än 12 timmar.

Driftpersonal och kommunikationsavdelningen jobbar tillsammans med att ge snabb och tydlig information vid avbrott, både planerade och oplanerade. Vi använder flera kanaler för att få ut information, vår hemsida, kundservice, Facebook och SMS. Via en SMS-tjänst kan vi snabbt kommunicera med våra kunder via SMS, både vid akuta händelser men även vid planerade arbeten. Det underlättar för oss då vi kan minska tiden för att gå runt med informationslappar för att informera de drabbade.

Gällande vatten är det livsviktigt att vi levererar tjänligt vatten. Vi har ackrediterad verksamhet och testar vårt vatten enligt kontrollprogram. I dagsläget tar vi allt vårt dricksvatten från Göta Älv. Vi har som mål att förnya våra VA-ledningar med 4,5 km/år. För att säkra framtida leveranser av råvatten har vi börjat utreda en ny råvattentäckt. Vattenverket börjar bli uttjänt på sina drygt 50 år så arbetet med att ett nytt vattenverk ska stå färdigt 2023 har påbörjats.

 

Våra produkter och tjänster

 201720162015
Elnät
Överförd volym GWh

376,1365,2351,9
Elhandel
Antal kunder9 1007 6004 900
Såld volym, GWh -förnybar el

9472,453,3
Fjärrvärme
Såld volym, GWh - Bra miljöval

343347321
Biogas
Såld volym GWh - Bra miljöval

26,225,525,3
Stadsnät - fiber
Uthyrning fiberoptiskt nät, antal kunder

7 6535 5983 477
VA - vatten och avlopp
Producerat dricksvatten, Mm33,613,513,63
Renat vatten utsläppt till Göta Älv, Mm3

11,4810,4411,74
Renhållning
Insamlat hushållsavfall, ton 11 15511 17810 900
Restavfall, ton7 1427 1116 856
Matavfall, ton4 0134 0674 048

 

För mer ingående av miljödata hänvisar vi till årets miljörapporter som först är färdiga i slutet av mars 2018.

 

Respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

Som ett kommunalt bolag följer vi våra ägares riktlinjer att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och att bolaget ska drivas effektivt, säkert, med låg risk och god intern kontroll. Kommunfullmäktiges grundläggande värderingar (Omtanke, Utveckling och Livskvalitet) som står för den långsiktiga färdriktningen i kommunen och ska vara vägledande för vår verksamhet.

Ett av Trollhättan Energis kärnvärden är just omtanke. Det beskriver vår syn på relationen med kunder, partners och leverantörer – och vår syn på samhället i stort. Vår strävan är att bidra till ett samhälle som präglas av öppna och omtänksamma människor, där vårt arbete gör skillnad för våra kunder och världen runt omkring oss. Vår företagskultur ska kännetecknas av affärsmässighet. Med affärsmässighet menar vi ska vara lönsamma, pålitliga och ärliga. Vi ska arbeta på ett resurseffektivt och professionellt sätt.

För att motverka korruption har vi bland annat upprättat interna regler för mutor och bestickning som beskriver hur vi ska hantera gåvor, representation och beteende vid upphandling. Styrelsen har beslutat om regler för inköp-, avtal- och attestregler, finanspolicy och riktlinjer för intern och extern representation samt intern kontroll. Vidare har vi regler för upphandlingsprocessen och hur projekt ska bedrivas. Vår styrelse är demokratiskt vald av röstberättigade i Trollhättan och dess sammansättning blir utefter valresultat. Styrelsen är ytterst ansvarig för den interna kontrollen och har upprättat rutiner för intern kontroll och beslutar varje år om en intern kontrollplan.

Vi lyder under Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det innebär att vi har regler som vi måste följa vid anskaffningar. Vi ska konkurrensutsätta våra större inköp, behandla leverantörer lika samt vara transparenta i våra upphandlingar. Vi kan inte välja våra leverantörer men vi kan välja vilka krav vi ställer på dem.

I flera upphandlingar samarbetar vi med stadens upphandlingsenhet och lutar oss även mot deras bestämmelser för upphandling som säger att upphandling av varor och tjänster ska ske affärsmässigt med beaktande av erforderlig kvalitet, miljöhänsyn och etiska värderingar. Vi har tillsammans med staden och de andra kommunala bolagen tagit fram grundkrav och information till alla entreprenörer/leverantörer som upphandlas. Grundkraven och informationen innefattar olika säkerhetsaspekter, både miljö- och arbetsmiljö samt social hänsyn.

Vi använder oss av SKL Kommentus ramavtal när det är lämpligt. SKL jobbar aktiv med hållbara upphandlingar. De har tagit fram uppförandekoder till sina leverantörer och hänvisar oftast till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. De arbetar med systematisk uppföljning av de miljö- och sociala krav som ställs i upphandlingarna. De gör ”Hållbarhetskollen” vilket innebär att uppföljning görs hos avtalsleverantören och att kontroller genomförs på tillverkningsanläggningar runt om i världen.

I alla våra annonserade upphandlingar arbetar vi förebyggande tillsammans med Skatteverket och har som mål att alla företag som anlitas är seriösa företag. Redovisning och skatter ska skötas och svartarbete ska inte förekomma. Vi använder därför Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet” för kontroll av anlitade av entreprenörer. Under 2017 genomfördes 17 stycken checkar hos Skatteverket. Behöver anlitad entreprenör anlita underentreprenör så ska vi godkänna denna entreprenör.

Vi har krav på oss att ha elektronisk personalliggare vilket motverkar svart arbetskraft när vi tar in entreprenörer vid ombyggnader, reparationer och underhållsarbete.

Gällande mänskliga rättigheter är vi ett lokalt bolag och driver vår verksamhet i Trollhättan med omnejd. Vi själva, våra entreprenörer, underleverantörer är verksamma i Sverige och lyder därmed under svenska lagar som beaktar mänskliga rättigheter. Risken för att strida mot de mänskliga rättigheterna i vårt närmsta leverantörsled anser vi därför vara låg.