Förvaltningsberättelse
2017

Ägarförhållande och verksamhet

Koncernen Trollhättan Energi består av moderbolaget Trollhättan Energi AB, dotterbolagen Trollhättan Energi Elnät AB och Biogas Brålanda AB. Moderbolaget Trollhättan Energi AB ägs av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättan Stad.

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt ett stort fibernät. Dessutom producerar och säljer vi el, biogas och fjärrvärme, producerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Vidare ansvarar bolaget för stadens renhållningsverksamhet och säljer också tjänster inom elbilsladdning och solenergi.

Dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB distribuerar el och ansvarar för starkströmsledningarna inom vårt distributionsområde.

Trollhättan Energi AB är majoritetsägare i Biogas Brålanda AB, som uppgraderar och säljer biogas. Tillsammans med Arctic Paper Munkedals AB äger Trollhättan Energi AB det vattenkraftsproducerande Kalltorp Kraft HB. Bolagets säte är Västra Götalands län, Trollhättans kommun.

Koncernens omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 573,2 Mkr (538,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 49,1 Mkr (63,4 Mkr). Soliditeten uppgick till 14,9 % (15,1 %). Soliditet exklusive vatten- och avlopp samt avfallshantering uppgick till 27,5 % (27,4 %).

Årets resultat påverkas mest av affärerna fjärrvärme, elnät och stadsnät. Väder och temperatur påverkar speciellt fjärrvärmeaffären i år. Den nu gällande prismodellen innebär att ”vinterpriset” är högre än ”sommarpriset”. För 2017 innebär detta en negativ påverkan på omsättning och resultat, eftersom vintern/våren var relativt mild medan sommaren var desto kallare. För elnät har vädret varit relativt gynnsamt och inte orsakat några större avbrott som påverkat resultatet.

Utbyggnad av stadens fibernät med tillhörande anslutningsintäkter, har under året så gott som slutförts i tätorterna. På landsbygden fortsätter fiberutbyggnaden ett par år till. En hög anslutningsgrad bidrar påtagligt till årets resultat.

“Utbyggnad av stadens fibernät med tillhörande anslutningsintäkter, har under året så gott som slutförts i tätorterna. “

Antalet elavtal som tecknats med Trollhättan Energi har ökat, vilket genererar en ökad omsättning. Resultatet påverkas dock marginellt. Vattenleveranserna har återigen ökat och ett bra räntenetto bidrar också till ett gynnsamt resultat.

I slutet av året löste bolaget vissa ränteräkningar för lånat kapital. Detta kommer att generera en lägreräntekostnad framöver. Åtgärden gynnar också bolaget ifall beslut om nya begränsningsregler för ränteavdrag kommer att träda ikraft, vilket i så fall sker 2018. Kostnad för att lösa räntesäkringarna reducerar resultatet för 2017 med 6,5 Mkr.

Det kommunala ändamålet

I bolagsordningen § 4 för Trollhättan Energi AB respektive § 3 för Trollhättan Energi Elnät AB anges ändamål och syfte med bolaget. De kommunalrättsliga grundprinciperna tillämpas enligt bolagsordning och ägardirektiv. Företrädare för bolaget, dess styrelse och kommunen genomför löpande planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi- och verksamhetsfrågor. Ägardirektivet utgör grunden för arbetet inom bolaget.

Bolagets affärer bedrivs och utvecklas utifrån lokaliseringsprincipen, med fokus på Trollhättan Stads bästa och på att främja kommuninvånarna. Vissa undantag sker ur lokaliseringssynpunkt för att verksamheterna ska bedrivas så effektivt och flexibelt som möjligt, vilket i sig kan gynna stadens invånare ur till exempel kostnadshänseende.

Taxorna är jämförelsevis låga och enligt ”Nils Holgerssonundersökningen 2017”, ligger Trollhättan på plats 40 (36) av Sveriges 290 kommuner avseende taxa för värme, vatten och avlopp, elnät samt avfall. Detta kan jämföras med kommuner i närområdet, såsom Uddevalla som ligger på plats 144 och Vänersborg på plats 93. Likställighets- och självkostnadsprincipen beaktas vid taxesättning, liksom ägardirektiv om låga taxor. Bolagets direktiv anger att taxenivån sammantaget skall ligga bland de 45 lägsta i landet. Vatten- och avloppstaxan samt även taxan för renhållningen, regleras i särskild lagstiftning vilken tar hänsyn till självkostnadsprincipen om att ej ta ut högre avgift än vad som motsvarar verklig kostnad.

“Vatten- och avloppstaxan samt även taxan för renhållningen, regleras i särskild lagstiftning vilken tar hänsyn till självkostnadsprincipen om att ej ta ut högre avgift än vad som motsvarar verklig kostnad.”

Entreprenadbolaget EnergiFokus AB, som vi var hälftenägare av tillsammans med Uddevalla Energi AB, har avvecklats under 2016-2017. Verksamheten har delats upp och överförts till ägarbolagen. Detta hade delvis sin grund i lokaliseringsprincipen. Slutgiltig likvidation av bolaget sker 2018.

Resultatet för året innebär att ställda krav på avkastning, soliditet och skäliga taxenivåer kan uppfyllas.

Mot bakgrund av detta och den årsredovisning som lämnas för 2017 bedöms verksamheten ha bedrivits och utvecklats utifrån direktiv, syfte och ramar i bolagsordning och ägardirektiv, dvs. utifrån det kommunala ändamålet och inom ramen för kommunala principer och befogenheter.kommer att träda ikraft, vilket i så fall sker 2018. Kostnad för att lösa räntesäkringarna reducerar resultatet för 2017 med 6,5 Mkr.

Bolagets affärer 2017

Trollhättans stad växer och utvecklas och det byggs mycket nytt. Visionen om fler invånare finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster. Detta bidrar påtagligt till hur bolagets affärer har utvecklats under året.

Fjärrvärmeaffären levererade ett positivt resultat på 20,2 Mkr (33,7 Mkr). Året har varit stabilt ur leveranssynpunkt och positivt ur ekonomisk synvinkel. Dock är resultatet betydligt lägre än föregående år och jämfört med budget. Detta beror på en mild vinter som innebar lägre leverans, vilket i sin tur gav lägre intäkter. Under sommaren, som var relativt kall, ökade användningen men då är priset dock lägre för fjärrvärmen.

Värdet på elcertifikat har gått ned kraftigt, medan däremot värdet på utsläppsrätter har ökat och ger en ökad intäkt. Sammantaget påverkade detta, samt leverans utifrån vädertemperatur under året, totala intäkterna negativt. Resultatet påverkas också av vissa underhållskostnader utöver plan, högre biooljepris samt kostnader för återföring av aska till skogen. 

Priset för fjärrvärme har varit oförändrat sedan 2014 och värmeaffären är stabil. Under året har ca 20 nya fastigheter anslutits, vilket i princip motsvarar alla nya fastigheter som byggts inom vårt område. Intäkterna var 220 Mkr (224 Mkr) vilket inneburit en minskad omsättning med 2 %. Levererad volym var lägre än föregående år; 343 GWh (347 GWh) och elproduktionen relativt oförändrad på 22,1 GWh (22 GWh).

Under 2017 har Trollhättans och Vänersborgs fjärrvärmenät byggts samman genom en 8 km lång ledning. Investeringen har genomförts tillsammans med Vattenfall och Vargön Alloys. Trollhättan Energi har stått för 50 % av investeringskostnaden på totalt 115 Mkr. Projektet har genomförts inom tidsram och budget samt uppställda krav. Detta innebär att Trollhättan Energi och Vattenfall nu har ett gemensamt produktionssystem som gör att vi tillsammans bättre kan optimera vår drift. Vi erhåller överskottsvärme (spillvärme) från Vargön Alloys, vilket i sin tur minskar flisförbrukningen. Sammanbyggnaden innebär också att leverans bättre kan säkras om driftstörningar uppstår i det egna nätet/produktionen.

Sedan flera år är fjärrvärmen miljömärkt med Bra Miljöval. Kravnivån för märkningen är hög och bolagets fjärrvärme kommer från förnybara bränslen som flis (restprodukter från skogsavverkning) och bioolja. Endast 0,4 % av produktionen för 2017 har skett via kompletterande fossil olja. Ytterligare en investering har genomförts som innebär att oljemottagningen byggts om för bioolja. Detta innebär att Lextorps oljepannor nu har en betydligt högre lagerkapacitet för bioolja, vilket genererar lägre kostnader och att vi troligen kommer att kunna erbjuda helt fossilfria värmeleveranser fortsättningsvis.

Ledningsnätet har värmetermograferats under året för att upptäcka eventuella läckor. Resultatet visar på ett ledningsnät i gott skick. Inga större händelser eller läckor har påverkat kunder under året.


Biogasaffären är viktig ur ett samhällsperspektiv och för framtiden. Verksamheten har dock haft några tunga år ekonomiskt i och med att en rötkammare vid avloppsreningsverket byggts om. Detta har begränsat den egna produktionen, men under våren 2017 kom den igång rejält. Försäljningsmässigt har året gått bra och såld volym var 26,2 GWh (25,5 GWh). Detta innebar att försäljningen ökat med 2,7 % jämfört med 2016, vilket är det bästa försäljningsåret sedan start av biogasaffären.

Leveranserna från Biogas Brålanda har fungerat bra och endast haft kortare perioder med leveransproblem. Den egna produktionen har alltså förbättrats under hela året, dock har kompletterande inköp behövts i form av LNG och biogas från extern leverantör. Även en återbetalning för indexjustering enligt avtal med Nobina bussbolag har skett. Detta, ihop med icke tillräcklig egen produktion, genererade ett negativt årsresultat på -1,6 Mkr (-2,9 Mkr).


Vatten och Avlopp redovisade ett resultat för året på 10,6 Mkr (-1,1 Mkr). Intäkter var 112,6 Mkr (103,5 Mkr) med en vattenleverans till kunder på 3,61 Mm3 (3,51 Mm3). Volymen av vattenleveranser har återigen gått upp, bland annat till följd av fler anslutna abonnenter. Det positiva resultatet kommer dels nyttjas till att täcka tidigare års negativa ackumulerade resultat (4,1 Mkr) och resterande läggs i en resultatfond (6,4 Mkr) till nytt vattenverk.

De källaröversvämningar som flera av våra kunder drabbades av 2014 är under reglering med fastighetsägarnas försäkringsbolag. Förhandling med försäkringsbolaget vi hade under skadeåret pågår.
Ytterligare medel har avsatts för vissa regress- och självriskkostnader.

Fortsatt sker omfattande investeringar på vatten- och avloppssidan. Nya dricksvattenledningar från vattenverket har dragits under Göta Älv till Stallbacka industriområde och en ny vattenreservoar har byggts i Sjuntorp. Pumpstationer har asbestsanerats och renoverats avseende elskåp och vid avloppsreningsverket har bergrummet brandcellsindelats och utvecklats med mobil telefoni. Även reningsverkets sandfång har renoverats, liksom elen i vattentornet på Sylte och Skogsbrynets tryckstegringsstation. Ledningsnätet har förnyats utmed bland annat Torggatan, Järnvägsgatan, Tingvalla och Tunhemsvägen. Exploateringar har genomförts tillsammans med Trollhättan Stad i kvarteren/stadsdelarna Mars, Alingsåker, Hälltorp samt i nya serviser vid förtätningar i staden.

Vi hade ett större avbrott i början av året då delar av bebyggelse på västra sidan av älven samt Norra Älvsborgs Länssjukhus påverkades. Omgående åtgärder innebar att avbrottet ändå bara varade någon dag med kompletterande kokningsrekommendationer under ytterligare ett par dagar. Därefter har ytterligare åtgärder vidtagits och nu har en sekundär vattenmatning anlagts till området.


Elhandelsaffären har ökat stabilt och allt fler Trollhättebor har valt att köpa sin el från Trollhättan Energi. Ett starkt varumärke med tydlig miljöprofil och lokal personlig service med hög tillgänglighet är några av framgångsfaktorerna. Vad gäller kundnöjdhet står sig bolagets värde mycket bra jämfört med övriga elhandelsbolag. Under 2017 ökade antalet kunder med drygt 19 % och fler än 9 000 hushåll och företag har nu valt Trollhättan Energi som sin elleverantör.

Årets resultat ökade rejält till 1,7 Mkr (0,1 Mkr) och intäkterna uppgick till 36,6 mkr (27,9 Mkr). Elförsäljningen ökade med drygt 31 % och var 94,9 GWh (72,4 GWh).

Under året har ”en faktura” lanserats. Det innebär att kunderna får alla kostnader för tjänster de köper av Trollhättan Energi smidigt samlade på en och samma faktura.


Smarta tjänster är bolagets nya affär och visar den förflyttning som bolaget delvis har gjort, från i huvudsak produktionsföretag till mer av tjänsteförsäljning. Affären startade i början av 2017 och omfattar nu försäljning av laddstolpar för elbilsladdning samt solceller till villor, bostadsbolag och företag.

Elbilsladdningens affärsmodell har blivit tydlig under året. Större delen av den publika utbyggnaden är genomförd i form av 80 laddplatser och tillsammans med ett antal kommersiella installationer finns nu totalt 89 laddplatser i Trollhättan. Den andra delen i smarta tjänster-affären, solceller, startade upp under 2017 med kunskapsinhämtning samt information och besök inriktat på privatpersoner, företag och flerfamiljshus. En större lansering och genomförande kommer att ske under 2018.

Ekonomiskt har smarta tjänster ett negativt resultat för året i och med planerade uppstartkostnader (-1,2 Mkr). Vi har erhållit medel från Klimatklivet för genomförda tjänster motsvarande knappt 0,7 Mkr avseende laddplatser.


Stadsnätsaffären redovisar återigen ett starkt resultat; 11,5 Mkr (8,1 Mkr). Intäkterna var 28,9 Mkr (27,9 Mkr). Intäkterna har varit höga under utbyggnadsperioden, som beräknas vara klar 2019. Därefter kommer anslutningsintäkterna att sjunka och därmed också resultatet. Satsningen att bygga fiber till alla villor i tätorten och på landsbygden har fortsatt enligt plan. Under 2017 har ca 2 000 villakunder och ca 20 flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar anslutits. Detta innebär att merparten av alla villor nu är anslutna: 84 % i tätorten och 70 % på landsbygden. 

Fiberprojekten tar stora resurser i anspråk. 134 Mkr har investerats och ca 30 mil har schaktats för nedläggning av fiberkabel. Utöver egen personal sysselsätter fiberprojekten närmare 60 personer.

Antal anslutningar för nya svartfiberkunder (punkt till punkt-förbindelse) har utvecklats positivt och bolagets serverhall har fortsatt efterfrågan på förhyrning av serverplats. För att kunna möta detta har en utbyggnad av datahallen påbörjats, med komplettering av kyla, släckutrustning samt installation av rack för ytterligare kunder. Bolagets datahall inrymmer nu 7 kunder, varav 3 tillkom under 2017.


Renhållningsverksamheten finns nu inom bolaget för tredje året och redovisade ett årsresultat på -0,8 Mkr (1,2 Mkr). Merparten av intäkterna 43 Mkr (40 Mkr), genereras av den skattefinansierade delen i form av insamling av hushållsavfall. Avfallsmängden från hushållen blev 11 155 ton, vilket är en minskning 0,3 % jämför med föregående år. Trenden har annars varit ökande sedan 2009, i och med en ökande befolkningsmängd. 

Vid halvårsskiftet infördes papperspåsar för återvinning av hushållens matavfall. Förändringen har många vinster i och med att hushållens matavfall nu separeras och kan återvinnas, vilket förbättrar förutsättningarna för ökad biogasproduktion. Den andra vinsten är minskad användning av plastpåsar vilket påverkar natur och hav positivt. Förändringen är också helt rätt utifrån ny lag om minskad användning av plastpåsar som infördes vid halvårsskiftet. Efter viss omställning fungerar förändringen bra, men den har genererat en högre kostnad än budgeterat för inköp av papperspåsar. 

Årets förpackningsinsamling, och då framför allt papperskartonger, fortsätter att öka. Jämfört med förgående är ökningen drygt 1,5 %. En relativt stadig högkonjunktur inom handeln bidrar troligtvis till detta. Däremot fortsätter den insamlade mängden tidningar och papper att minska; 8 % jämfört med föregående år. Det hänger ihop med en sjunkande tidnings- och tidskriftsförsäljning. Insamlingen av skrot på återvinningscentralen har ökat marginellt under året. Med högre marknadspriser ökade dessa intäkter drygt 0,2 Mkr jämfört med 2016.

Under våren installerades Trollhättans första nedgrävda behållare för hushållsavfall i ett område. Systemet ersätter kärlhantering, ger möjlighet för de boende till kvartersnära insamling och är bra både ur arbetsmiljösynpunkt och estetik.

Sluttäckning av Munkebotippen har pågått flera år. En slutrapport ska lämnas in och granskning för godkännande sker av Länsstyrelsen under 2018.

Taxan är jämförelsevis låg i Trollhättan. Enligt Villaägarnas riksförbund var Trollhättans abonnemang för villa lägst i landet under 2017.


Affären Elnät, som drivs i dotterbolaget Trollhättan Energi Elnät AB, redovisade ett resultat på 14,9 Mkr (16,9 Mkr). Intäkterna var 119,8 Mkr (105 Mkr) och bolaget transiterade 364,5 GWh (365,2 GWh).  Under året har elnätsverksamheten genomgått stora förändringar. Från årsskiftet avvecklades entreprenadbolaget EnergiFokus AB, som var hälftenägt med Uddevalla Energi AB. Detta innebar att en helt ny organisation startade upp vid ingången av 2017, med en egen entreprenadavdelning inom Elnät.

Trollhättan är i ett expansivt skede och detta har, tillsammans med fibersatsningen på landsbygden, inneburit ett intensivt år med många projekt. Arbetet med att luftburna elnätsledningar markförläggs på landsbygden i samband med fibernätet har fortsatt.

Under året har flera fjärrmanövrerade nätstationer tagits i drift samtidigt som förberedelser gjorts för betydligt fler nästkommande år. Tillsammans med Uddevalla Energi AB har en ramavtalsupphandling för nätstationer genomförts. Detta för att säkerställa en bra leverantör och snabba leveranser av nätstationer, när idrifttagningen på landsbygden sker.

Utbyte av transformator T2 i vår största mottagningsstation Pettersberg har påbörjats med upphandling av transformator och entreprenör för genomförande. I arbetet med att förse nybyggnationer med ström har tre nya nätstationer tagits i drift i kvarteret Mars, nya Sylteskolan och exploatering i Alingsåker.

Driften har under året varit stabil. Medelavbrottstiden var 32,9 min/år och kund, vilket kan jämföras med målet 22 min/år. Aviserade avbrott i eget nät stod för 14,4 min, medan oaviserade avbrott pga fel i eget nät stod för 9,6 min. Det är den näst lägsta siffran på 15 år. Oaviserade avbrott i Vattenfalls regionnät stod för 8,9 min.

Byte av mätare har pågått i flera år och under 2017 byttes 6 700 elmätare ut, vilket är lite färre än planerat. Mätarbytesprojektet väntas bli klart under 2018. Det återstår ca 1 500 mätare, där innehavaren måste åtgärda brister innan mätarbyte kan utföras. Projektering av ett nytt mätinsamlingssystem pågår och kommer att vara på plats i början av 2018. Det nya systemet kommer bland annat att möjliggöra insamling av vattendata från de nya vattenmätarna, nätstationsmätning samt utvecklad hantering av insamlade värden.

Den 1 juli 2017 trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft, vilken inneburit krav på att ta fram ett mer omfattande egenkontrollprogram.

Investeringar har skett i nya mätare, system för mätinsamling, nya nätstationer, nyckelhanteringssystem samt elledningar för nyexploatering, större nyanslutningar för mataffärer/skola samt laddstationer för elbilar.

Nuvarande intäktsram för Elnät är fastställd av Energimarknadsinspektionen (Ei) och gäller till utgången av 2019. Ramen reglerar vilka avgifter som får tas ut av kund. Nuvarande ram ger utrymme för dom åtgärder och investeringar som är planerade.

Koncernens investeringar

Koncernens totala investeringar 2017 uppgick till 313,4 Mkr (197,6 Mkr) och fördelas enligt följande:

Område20172016
Värme74,815,8
Biogas0,00,3
Vatten112,370,5
Elnät46,737,5
Stadsnät72,049,2
Renhållning2,45,6
Administration3,518,6
Smarta Tjänster1,90

Koncernens finansiering och likviditet

Koncernens betalningsberedskap var god. Löpande finansiering sker via koncernkontot med maximal volym att nyttja på 75,0 Mkr och saldo på balansdagen var 12,3 Mkr (-8,5 Mkr). Finansiella skulder uppgick till 1 168 Mkr (1 084 Mkr). Finansiella skulder i koncernredovisningen inkluderar leasingfinansiering av Lextorp kraftvärmeverk.

Den genomsnittliga räntan på bolagets totala skulder var vid årsskiftet 0,8 % (1,5 %). Årets investeringar har finansierats med egna medel motsvarande 157 Mkr (84 Mkr) varav vattenverksamheten investerat 112 Mkr (71 Mkr). Självfinansieringsgraden uppgick till 50 % (49 %).

Risker

Koncernens risker kan huvudsakligen grupperas i finansiella risker och rörelserisker.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i bolagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker samt risker kopplade till el- och krafthandeln. För att möta och kontrollera dessa risker finns fastställda policys för koncernen.

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen. Denna policy bildar ett ramverk av riktlinjer och regler för finansverksamheten (upplåning och räntesäkring). För att minska ränterisken erhåller bolaget fast ränta mot rörlig och sprider förfall av både räntor och kapital under en tidshorisont om maximalt upp till 10 år.

Resultat och kassaflöden följs kontinuerligt och rapporteras till styrelsen. Behovet av kapital till investeringar går Stadshus AB i borgen för, vilket minimerar vår likviditetsrisk. Koncernen ökar kontinuerligt upplåningen för att finansiera investeringarna och bolagets lån uppgick per balansdagen till 1 168 Mkr (1 084 Mkr). I och med relativt stora investeringar som genomförts och behöver göras framöver, har bolaget en hög andel lån och är därmed känsliga för svängningar på räntemarknaden.

För att minska ränterisken erhåller bolaget fast ränta mot rörlig och sprider förfall av både räntor och kapital under en tidshorisont om maximalt upp till 10 år.

Risker i bolagets elhandel har hanterats i och med avtal med Jämtkraft. Risker i förändringar i elpriset avseende våra elinköp och producerad el, reduceras med användandet av prissäkringsportfölj. Befintliga risker finns identifierade och beskrivs i riskpolicyn. För att fortsatt kunna vara en attraktiv och konkurrenskraftig leverantör på en marknad där konkurrensen är fortsatt hård, arbetar elhandelsverksamheten ständigt med att minska risker och kostnader.

En elhandlarcentrisk modell planeras att införas 2021. Denna innebär att i princip all kontakt med kunden avseende även elnätsanvändning kommer att gå via elhandlarna, som då ska fakturera kunden kostnad för elhandel och elnät. Det innebär att vårt elnätbolag istället kommer att fakturera elhandlarna avgift för elnät och energiskatt. Konsekvensen av detta kan då bli en större ekonomisk risk för vårt elnätbolag. Modellen innebär många andra förändringar som behöver planeras med god framförhållning.

För flera av våra affärer har koncernens försäkringsbolag genomfört externa riskbedömningar. Inom fjärrvärmen visar dessa på hög nivå på redundans/backup. Risker kopplats till säkerhet vid anläggningar har värderats och olika åtgärder kommer att genomföras.

Biogasverksamheten arbetar ständigt med riskelimineringar i och med att gas levereras till regionens busstrafik, stor del av kommunens bilar och till samtliga renhållningsfordon. Det har inte skett några avbrott under året som skapat störningar i busstrafiken eller för kommunens fordon.

Inom vattenverksamheten hanteras risker utifrån t ex klimatförändringar fortsatt genom separering av kombinerade ledningssystem. Risker med gamla anläggningar och framtida kapacitetsbrist hanteras, t ex tryggas vattenförsörjningen i och med planering av ett nytt vattenverk. På avloppsreningsverket finns miljötillstånd att förhålla sig till. Dessa får ej riskeras vilket innebär att olika åtgärder kommer att genomföras, bl a kommer kvävereningen att utökas.

Andra risker ur konkurrenssynpunkt, att planera och förhålla sig till, är t ex en ökande konkurrens inom svartfiber (punkt-till-punkt-förbindelse), där prisutvecklingen är på väg ner.

Inom renhållningsverksamheten planeras kontinuerligt för en så säker avfallsinsamling för utomstående som möjligt. Under året har t ex hämtning av avfall på vissa skolgårdar förflyttats.

Elnätsbolagen agerar på en naturlig monopolmarknad vilket innebär att Ei (Energimarknadsinspektionen) reglerar att skälig avgift tas ut av vårt elnätsbolag. Avgiften i Trollhättan är låg jämfört med många andra nätbolag. Ei ser över modellen för beräkning av intäktsram. Vi bevakar eventuella förslag till förändringar utifrån behov att täckning ska finnas från 2020 för ”smarta elnät”, åtgärder och planerade investeringar.

Även hotbilden mot Sveriges elförsörjning är högaktuell. Nya scenario och nya hotbilder har inneburit att Svenska kraftnät fått i uppdrag att planera för beredskap, vilket innebär att vi som nätbolag behöver arbeta ännu mer strategiskt och förebyggande med risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsfrågor och störnings- beredskapsplaner.

Inom bolaget sker löpande förbättring av rutiner för att hantera och eliminera risker samt omvärldsbevakning av skatteutveckling, konkurrenssituation och lagstiftning. Bolaget har under året planerat för och genomfört åtgärder utifrån kommande lagstiftning såsom GDPR och NIS som rör personsäkerhet samt nätverks- och informationssäkerhet.

NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, telekom, bank och finansiella tjänster måste påvisa att de arbetar systematiskt, strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö.

Framtid

Bolaget har stor betydelse för utvecklingen i Trollhättans Stad både på kort och lång sikt. Vår vision är att ge våra kunder en enkel vardag och hållbar framtid. Trollhättan Stads vision om fler invånare och aktiva arbete för att realisera visionen finns med i bolagets planering av investeringar i infrastruktur och samhällstjänster.

En tydlig förflyttning kan ses i koncernens affärsmodell och plan, från tidigare fokus på produktion och distribution, till tjänster och försäljning. Bland annat har bolagets nya affär ”Smarta tjänster” planerats och startats upp 2017. Bolaget har genomfört en omfattande utbyggnad av laddstolpar för elbilar under året. Den ena delen kring elbilsladdning är att bolaget själva bygger laddplatser på offentliga platser, den andra delen är att vi säljer och levererar paket av laddstolpar till företag och bostadsbolag. Bolaget erbjuder även laddplatser för medarbetare som dessutom kommer att kunna nyttjas av privatpersoner på kvällar och helger.

Framöver sker fortsatt satsning på försäljning av laddstolpar samt intern utbyggnad av laddinfrastruktur. Därutöver kommer stort fokus att ligga på att utveckla solcellspaket till privatpersoner, företag och andra intressenter. En större solcellspark planeras i närområdet där andelar kan köpas av privatpersoner och företag.

Bolaget står inför stora investeringar kopplat till visionen om 70 000 invånare. En hög exploateringstakt påverkar alla produkter, men framför allt utbyggnaden av vatten och avlopp. Fortsatt sker stora investeringar för att garantera invånarna säkra dricksvattenleveranser, god spillvattenhantering och fungerande dagvattenlösningar. En hög förnyelsetakt i ledningsnätet sker under lång tid framöver, vilken innebär separering av bland annat spill- och dagvattenledningar samt utbyte av föråldrade nätdelar. Omkring 2023 beräknas ett nytt vattenverk med nytt råvattenintag i Vänern kunna stå klart.

För att trygga avloppsleveranserna kommer processdelar i avloppsverket behöva byggas ut. Bland annat behöver kapaciteten ökas i kvävereningen, för att klara att rena vatten från 70 000 invånare år 2030. För att öka kapaciteten och genomföra nödvändiga åtgärder har en ny tillståndsansökan inletts.

Fjärrvärmen har en stark ställning i Trollhättan – ur ett konkurrensperspektiv. Framtiden innebär ett fortsatt arbeta med effektiviseringar och vi ska fortsätta erbjuda våra kunder en säker och prisvärd produkt. Fjärrvärmeledningen till Vargön innebär vinster ur ekonomi-, miljö- och säkerhetsperspektiv som vi kommer att arbeta aktivt med och utveckla på bästa sätt. Under 2019-2020 kommer bolaget även att knyta ihop Skoftebyn och Sylte med en ledning som ytterligare ökar leveranssäkerheten i systemet.

Biogasproduktionen kan effektivt ta hand om hushållens organiska avfall/avlopp samt gödsel och göra fordonsbränsle av det. Vi ser därför över möjligheten att återigen ta hand om stadens matavfall i egen regi. Byggande av anläggning för mottagning och rötning för ökad produktion av biogas utreds som en möjlig investering med andra kommuner.

“Byggande av anläggning för mottagning och rötning för ökad produktion av biogas utreds som en möjlig investering.”

För att biogasen fortsättningsvis ska kunna utvecklas behöver ett helhetsgrepp tas om biogasens framtid och förutsättningar. Det är önskvärt med ett brett politiskt grepp som skulle ge stabila förutsättningar för biogasen att växa och fortsätta att vara det mest miljövänliga fordonsbränsle som finns på marknaden. Det är positivt med den utredning som regeringen kommer att tillsätta, för att kartlägga hur biogasens nytta som resurs tas tillvara på bästa sätt. Förhoppningsvis kommer förslag under 2018 kring hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor och långsiktiga spelregler.

Under 2017 beviljades medel från ”Klimatklivet” för att uppföra en tankstation för tung trafik på Trestad Center. Ansökan beviljades med 50 % stöd och stationen kommer att byggas under 2018. Utifrån detta ser bolaget över möjligheten att gå från dieseldrivna flistransporter till biogasdrivna. Detta möjliggörs nu när det byggs tankstation för tunga fordon och kommer ytterliga att stärka bolagets miljöprofil.


Under 2017 installerades Trollhättans första nedgrävda behållare för hushållsavfall på Fjärilsvägen, vilket ersätter kärlhantering. Kommande år kommer ett flertal anläggningar till tas i drift, bl a vid bostadsbolagets Eidars lägenheter. Eidar har valt att satsa på ”fullsortering”, vilket innebär att även förpackningsinsamling sker i nedgrävda behållare. Detta initiativ är positivt och ersätter då delvis återvinningscentraler i och med att de ger möjlighet för de boende till kvartersnära insamling. Behållarna kan tömmas av bolagets kranbil.

Under året kommer Renhållningen att testa hushållsnära insamling av plast och pappersförpackningar samt tidningar. Förhoppningen är att mer material ska återvinnas, att vi ska få ett ”renare” restavfall och att det ska upplevas enkelt för våra kunder. För att optimera körning för hämtning av hushållsavfall kommer ett digitalt ruttsystem att införas under året.

Elbranschen står inför omfattande förändringar. Bland annat genom en elhandlarcentrisk modell som planeras att införas 2021. Nya krav ställs på ”smarta elnät”. Digitaliseringens framväxt, trenden som går mot fler prosumers (producent och konsument) och en nordisk slutkundsmarknad, är några av utmaningarna under de kommande åren. För att fortsatt vara lyckosam i dessa utmaningar kommer det att krävas ett kontinuerligt arbete med effektivisering, smarta och enkla lösningar för kunden och ett starkt varumärke.

Under 2017 fastslog Energimarknadsinspektionen (Ei) de nya funktionskraven på elmätare. Om några år kommer en gemensam elmarknadshubb att finnas dit alla mätvärden och ärenden ska rapporteras. I samband med att mer och mer data samlas in kommer nya möjligheter att uppstå. ”Big data” är på tapeten och fler nyttigheter efterfrågar data.

När bolagets system för mätinsamling är på plats kommer vi att börja nyttja vår mätdata. Exempelvis kommer momentanavläsningar att utföras av spänning och ström på anläggningsnivå. Detta kommer att underlätta felavhjälpning och på så sätt ge bättre service åt våra kunder. Nätstationsmätning är ytterligare en möjlighet som det nya systemet ger. Även fjärrinsamling av vattendata planeras och hänger ihop med implementering av ny version av ”Mina sidor”, vilken då ger kunderna möjlighet att se sin vattenförbrukning där.

För stadsnätsaffären kan det finnas möjlighet att leverera tjänster i andra kommuner framöver. Post- och telestyrelsen utreder för närvarande ett eventuellt undantag från lokaliseringsprincipen. Om det genomförs behöver bolaget vara förberett för möjligheter som detta innebär. Vi ser även över möjligheten att hantera rollen som kommunikationsoperatör i framtiden. Ett arbete har inletts för att bygga upp ett öppet sensornätverk för Internet of Things (IoT) i kommunen. Detta innebär att data från olika sensorer skickas till en och samma plattform, som sammanställer intressant och viktig information. Tester och utvärdering kommer att påbörjas under 2018.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser, som bedöms få en väsentlig påverkan på bolagets räkenskaper, har inträffat efter balansdagen.

Hållbarhetsrapport

För 2017 avges en hållbarhetsrapport för Trollhättan Energi AB. Denna redovisas utifrån svensk lag om hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Denna visar hur koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Rapporten redovisas separat.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står i enlighet med moderbolagets balansräkning följande vinstmedel i kronor:

Balanserande vinstmedel2 917 282
Årets vinst5 005 448
I ny räkning överförs7 922 730

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7,9 Mkr.

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning

Koncernbidrag har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, lämnats med 13,2 Mkr (13,2 Mkr).

Den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, reducerar bolagets soliditet med 1 % (1 %). Soliditeten är acceptabel mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortfarande bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget och koncernen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3§ 2-3 st. (försiktighetsprincipen).