Årsredovisning 2017

styrelse_336x402

Läs hela

Styrelse_1024x700

Läs hela

Styrelse_1024x700_2

Läs hela

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under räkenskapsåret och som inträffat därefter. Viss lagstadgad information ska också lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Läs hela

Hållbarhetsrapport

En hållbarhetsrapport ska innehålla de icke-finansiella upplysningar kring frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs hela

Koncernen

Här hittar du bland annat resultat- och balansräkning för koncernen Trollhättan Energi består av moderbolaget Trollhättan Energi AB, dotterbolagen Trollhättan Energi Elnät AB och Biogas Brålanda AB.

Läs hela

Moderbolaget

Här hittar du bland annat resultat- och balansräkning för moderbolaget Trollhättan Energi AB.

Läs hela

Noter

Noter är tilläggsupplysningar, där vi specificerar och förtydligar innehållet i resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget.

Läs hela

Revisionsrapport

Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamheten. När revisorerna gjort granskningen sammanställer de den i en revisionsrapport,.

Läs hela

VD har ordet

Läs hela